Informacje finansowe

Raport finansowy roczny / jednostkowy         2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży  2 170 410 2 765 275 3 493 356   4 000 397 4 335 753
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 279 145 403 493 514 507 477 389 248 455
Zysk (strata) netto 234 991 348 833 394 575 283 896 344 347
Amortyzacja 61 638 66 834 86 759 110 871 128 476
Aktywa 1 576 675 1 868 632 2 391 972 2 788 196 3 420 825
Kapitał własny 897 697 1 194 971 1 444 055 1 567 653 1  856 386
Liczba akcji (szt.) 1 746 800 1 780 848 1 809 725 1 809 725 1 812 145
Zysk na akcję 134,5 195,9 218,0 156,9 190,0
Wartość księgowa na akcję 513,9 671,0 797,9 866,2 1 024,4
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 76,9 77,4 85,1 93,6 32,0