Polityka Informacyjna LPPLPP SA dba o efektywną i przejrzystą politykę informacyjną. Status spółki giełdowej, jak również pozycja Spółki na rynku determinują aktywne prowadzenie działań w celu sprostania potrzebom informacyjnym, zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi oraz obowiązującymi przepisami.Priorytetowym celem polityki informacyjnej prowadzonej przez LPP jest: • Poszanowanie kluczowej zasady jaką jest zapewnienie w tym samym czasie równego dostępu do informacji wszystkim uczestnikom rynku.
 • Wypełnianie obowiązków informacyjnych w sposób umożliwiający dokonywanie rzetelnej wyceny akcji Spółki przez rynek kapitałowy oraz podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych przez jego uczestników.
 • Dostarczenie interesariuszom LPP prawdziwej, rzetelnej i aktualnej informacji o Spółce.
 • Efektywna komunikacja z rynkiem kapitałowym oraz mediami.
 • Budowa zaufania i zrozumienia dla działań podejmowanych przez LPP.
 • Zwiększenie zainteresowania inwestorów.


Zakres informacji publikowanych przez Spółkę określają: • Przepisy prawa obowiązujące spółki notowane na rynku regulowanym GPW (w tym od 3 lipca 2016 roku Rozporządzenie MAR oraz w zakresie w jakim mają zastosowanie przepisy polskich aktów prawnych).
 • Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
 • Zdarzenia mające historycznie wpływ na wycenę akcji Spółki zidentyfikowane przez LPP w szczególności na podstawie analizy kursu akcji LPP, analizy dotychczasowej praktyki Spółki oraz innych podmiotów z branży w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, w szczególności w zakresie informacji cenotwórczych, oceny oczekiwań uczestników rynku w szczególności wytycznych ESMA oraz KNF, jak również analizy wpływu zdarzeń gospodarczych na wyniki finansowe Spółki.


Zasady przekazywania informacji: • Realizacja obowiązków informacyjnych w LPP odbywa się w oparciu o wewnętrzne regulacje LPP.
 • W okresie bezpośrednio poprzedzającym publikacje wyników okresowych, LPP stosuje się do zasady ograniczonej komunikacji tj. powstrzymuje się od proaktywnej organizacji spotkań, udzielania wywiadów i posługuje się jedynie wynikami finansowymi dotąd udostępnionymi publicznie.


Do podstawowych informacji publikowanych przez Spółkę między innymi należą: • Wyniki kwartalne, półroczne i roczne w formie raportów okresowych.
 • Wyniki wstępne – publikacja raportów okresowych następuje w terminach wyznaczonych przez powszechnie obowiązujące przepisy. Jednocześnie w związku z tym, że jedną z głównych kategorii informacji cenotwórczych jest ta w postaci wyników finansowych, dochowując postulatowi niezwłoczność w raportowaniu oraz ograniczając potencjalne ryzyka związane z powstaniem asymetrii w dostępie do informacji, LPP nie czekając na publikację raportu okresowego publikuje wstępne wybrane dane finansowe oraz operacyjne – natychmiast po ich agregacji do postaci, która pozwala ocenić, że mają charakter na tyle zbliżony do wyników ostatecznych, a ryzyko istotnych odchyleń jest niewielkie.
 • Informacje o przychodach i marży. Regularnie w pierwszym dniu miesiąca Spółka przekazuje informacje o miesięcznych przychodach osiągniętych przez GK LPP, szacunkowej marży brutto na sprzedaży, wielkości powierzchni handlowej.
 • Inne kluczowe informacje poufne takie jak m.in.:
 • – wejście na nowe rynki,
 • – znaczące umowy w tym kredytowe,
 • – zmiany w strukturze władz Spółki,
 • – zmiany w akcjonariacie,
 • Ponadto LPP monitorowało będzie występowanie innych informacji poufnych mających wpływ na wycenę akcji Spółki zarówno o charakterze operacyjnym, finansowym, majątkowym, korporacyjnym, prawnym lub makroekonomicznym.
 • Zdarzenia związane z transakcjami na papierach wartościowych Spółki. W tym zakresie LPP, co do zasady, pozostaje przekaźnikiem informacji przekazywanych jej przez osoby zobowiązane i osoby/podmioty powiązane z osobami zobowiązanymi.
 • Zdarzenia korporacyjne takie jak:
 • – WZA,
 • – dywidenda,
 • – inne wymagane przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.
 • Publikacja raportów zawierających informacje poufne następuje niezwłocznie po powzięciu informacji lub po zaistnieniu zdarzenia powodującego powstanie obowiązku, publikacja informacji wymaganych przepisami Rozporządzenia następuje zgodnie z terminem wymaganym przez przepisy prawne.


Do komunikacji z rynkiem LPP stosuje takie narzędzia jak: • ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji) – do przekazywania raportów bieżących i okresowych, w toku wykonywania obowiązków informacyjnych.
 • EBI (Elektroniczna Baza Informacji) – do przekazywania raportów o stosowaniu ładu korporacyjnego.
 • Dwujęzyczny, aktualny serwis Relacji Inwestorskich na korporacyjnej stronie internetowej Spółki: http://www.lppsa.com/relacje-inwestorskie , w którym Spółka udostępnia wszelkie informacje na jej temat, takie jak: strategia, akcjonariat, władze, bieżące i historyczne notowania kursu akcji, raporty bieżące i okresowe, kalendarium, prezentacje i inne materiały analityczne.
 • Kwartalne konferencje wynikowe dla analityków, inwestorów z możliwością uczestniczenia w spotkaniu na odległość (również w wersji anglojęzycznej) oraz zamieszczanie nagrań z konferencji w serwisie Relacji Inwestorskich na stronie internetowej Spółki oraz firmowym kanale You Tube.
 • Spotkania przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich w miarę zgłaszanych potrzeb, w tym również w siedzibie Spółki, umożliwiające analitykom i inwestorom bliższe poznanie Spółki od wewnątrz.
 • Telekonferencje przedstawicieli Zarządu z analitykami i inwestorami, w tym również z zagranicznymi.
 • Bieżąca korespondencja mailowa poprzez specjalnie dedykowaną skrzynkę LPP.investor.relations@lppsa.com. Spółka dokłada starań, aby odpowiedzi na pytania udzielane były niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 • Prezentacje inwestorskie, przygotowywane w cyklu kwartalnym oraz inne materiały dla analityków, inwestorów i mediów finansowych takie jak Factbook, Factsheet, Equity Story, dostępne w serwisie Relacji Inwestorskich na stronie internetowej Spółki.
 • Video-komentarze przedstawiciela Zarządu do wyników kwartalnych Spółki, zamieszczane w serwisie Relacji Inwestorskich na stronie internetowej Spółki oraz firmowym kanale You Tube.
 • Organizacja imprez dedykowanych analitykom, inwestorom, mediom takich jak: Dni Inwestorskie, Dni otwarte w Showroomie Spółki związane z wprowadzeniem nowej marki, kolekcji.
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP – otwarta komunikacja z akcjonariuszami przez udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień podczas WZA.
 • Kwartalne spotkania z przedstawicielami mediów, konferencje prasowe.
 • Informacje i materiały prasowe dostępne na stronie korporacyjnej.


Terminowość • LPP dba o efektywną, regularną i terminową komunikację swoich wyników do wszystkich interesariuszy, w tym uczestników rynku kapitałowego.
 • Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej w sekcji Relacji Inwestorskich kalendarium, które zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń korporacyjnych w danym roku obrotowym.


Politykę informacyjną w strukturze LPP realizuje i koordynuje:  • przedstawiciel Zarządu LPP,
  • Dział Relacji Inwestorskich (w zakresie komunikacji z inwestorami i analitykami),
  • Dział Komunikacji i Zrównoważonego Rozwoju (w zakresie komunikacji z mediami).