RB 02/2014 Aneks do umowy znaczącej

 

Aneks do umowy znaczącej

 

Raport bieżący nr: 2/2014
Data: 13.01.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 13 stycznia 2014 roku zostały podpisane pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA aneksy: do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) zawartej 13 grudnia 2011roku oraz do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartej 13 grudnia 2011 roku.
Na mocy aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa) określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 150 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 150 mln zł, w formie akredytyw do 150 mln zł, zaś w formie gwarancji do 50 mln zł. Termin spłaty kredytów upływa 12 stycznia 2016 roku.
Na mocy aneksu do umowy o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw określono limit w kwocie 25,5 mln USD z bieżącym okresem wykorzystania do 12 stycznia 2015 roku. Limit może być wykorzystany w celu zlecania otwarć akredytyw.
Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, łączna ich wartość wyniosła ok. 227 mln zł. Kryterium uznania umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

Rb02-14 14-01-13 Aneks do umowy znaczącej

RB 01/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2013 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2013 roku

 

Raport bieżący nr: 1/2014
Data: 02.01.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2013 roku przez GK LPP SA wyniosły około 526 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2012 roku o około 29%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 58% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie 2013 roku wyniosła ok. 4.111 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 28% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Rb01-14 14-01-02 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2013

RB 36/2014 Powołanie nowego członka Zarządu LPP SA

 

Powołanie nowego członka Zarządu LPP SA          


Raport bieżący nr: 36/2014

Data: 10.12.2014

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 grudnia Rada Nadzorcza LPP SA powołała z dniem 01 stycznia 2015 roku nowego Wiceprezesa Zarządu LPP SA – Pana Przemysława Lutkiewicza, który jednocześnie będzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego LPP SA.

Przemysław Lutkiewicz urodził się w 1970 roku, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i  Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.

Od 2008 roku zatrudniony w LPP SA jako Dyrektor ds. Controllingu. W ramach Działu Finansowego LPP SA stworzył od podstaw Dział Controllingu nadzorując pracę analityków, audytorów oraz komórki bezpieczeństwa w sieciach sprzedaży. Wdrożył narzędzia IT dostarczając informacji zarządczych, potrzebnych w kierowaniu wszystkimi spółkami GK LPP SA Brał też czynny udział w utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1994 w Powszechnym Banku Kredytowym SA W latach 1995 – 2008 związany z PolCard SA / First Data Polska SA, gdzie zajmował stanowiska – od Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości do Dyrektora Departamentu Controllingu. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w First Data Polska SA.

W latach 2007-2008 współtworzył Centrum SSC First Data w Gdańsku jako Dyrektor ds. Finansów i Controllingu.

Przemysł Lutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

RB 36 2014 Powołanie nowego członka Zarządu LPP S.A.

RB 35/2014 Rezygncja członka Zarządu LPP SA

 

Rezygnacja członka Zarządu LPP SA          


Raport bieżący nr: 35/2014

Data: 08.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 8 grudnia 2014 roku Dariusz Pachla złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LPP SA ze skutkiem na 31 grudnia 2014 roku przy czym nadal pozostanie pracownikiem LPP SA.

Marek Piechocki – Prezes Zarządu oraz  Jerzy Lubianiec – Prezes Rady Nadzorczej jako  główni akcjonariusze LPP SA zaproponowali Dariuszowi Pachli pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z wyrażeniem zgody, Marek Piechocki złoży wniosek do najbliższego WZA o wybór Dariusza Pachli na członka Rady Nadzorczej LPP SA.

 

RB 35 2014 Rezygnacja członka Zarządu LPP S.A.

RB 16/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 23 czerwca 2014 roku

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 23 czerwca 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 16/2014
Data: 23.06.2014

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 23 czerwca 2014 roku:
1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 36,3 % liczby głosów na WZA i 27,1 % w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 36,3 % liczby głosów na WZA i 27,1 % w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 149.390 głosów co stanowiło 6,2 % liczby głosów na WZA i 4,6 % w ogólnej liczbie głosów,

4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 147.000 głosów co stanowiło 6,1% liczby głosów na WZA i 4,5% w ogólnej liczbie głosów.

 

Rb16-14 14-06-23 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku

RB 34/2014 Aneks do znaczącej umowy

 

Aneks do znaczącej umowy

 

Raport bieżący nr: 34/2014

Data: 05.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że 5 grudnia 2014 roku pomiędzy LPP SA, a PKO BP SA został podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej 05 listopada 2007 roku.

Na mocy aneksu do wymienionej umowy Emitent otrzymał prawo do wykorzystania dodatkowych 26 mln zł (przy dotychczasowym zadłużeniu w wysokości 174,6 mln zł) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie Centrum Dystrybucyjnego. Powiększenie kredytu zostało podyktowane decyzją o realizacji dodatkowej części inwestycji – przeznaczonej na biura i wzorcownie.

Zmianie uległ terminarz spłat kredytu. Ostateczna spłata całości zadłużenia ma nastąpić do końca 2022 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 34 2014 Aneks do znaczącej umowy

Dział Logistyki

Współtworzymy zespół jednego z najnowocześniejszych centrów logistycznych w tej części Europy. Centrum Dystrybucyjne LPP znajdujące się w Pruszczu Gdańskim jest największym i najnowocześniejszym obiektem tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Tu liczy się szybkość, oszczędność oraz precyzja. Dział Logistyki to olbrzymia odpowiedzialność za dystrybuowany towar. Ludzie z pasją w dziedzinie logistyki i spedycji znajdą tu dobre miejsce do rozwoju swoich kompetencji zawodowych.

RB 33/2014 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2014 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2014 roku

 

Raport bieżący nr: 33/2014
Data: 01.12.2014

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 381 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku o około 9%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 59% i była niższa o ok. 2 punkty procentowe od osiągniętej w listopadzie 2013 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2014 roku wyniosła ok. 4.208 mln zł. Przychody te były wyższe o 17% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB33-14 14-12-01 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2014 roku