RB 38/2010 Zawarcie znaczącej umowy

  Zawarcie znaczącej umowy                                                                                                                           Raport bieżący nr: 38/2010 Data: 21.12.2010     Zarząd LPP SA informuje, że 21 grudnia 2010 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a Fortis Bankiem Polska SA 14 kwietnia 2004 roku. Na mocy tego aneksu bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 20 grudnia 2011 roku. Limit umowy wynoszący 100 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 40 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 100 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 23 mln złotych. Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.   RB 38 2010 Zawarcie znaczącej umowy

RB 37/2010 Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną

  Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną                                                                                                           Raport bieżący nr: 37/2010 Data: 02.12.2010     Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 2 grudnia 2010 roku otrzymał informację od Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu podpisaną przez pełnomocnika, Panią Magdę Piechocką sporządzoną na podstawie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku, o zbyciu przez Panią Magdę Piechocką, żonę Pana Marka Piechockiego w dniu 26 listopada 2010 roku w sesyjnej transakcji giełdowej 30 zwykłych akcji LPP SA po cenie 2100 zł za jedną akcje.   RB 37 2010 Zbycie akcji przez osobę zobowiązaną

RB 36/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku        Raport bieżący nr: 36/2010 Data: 01.12.2010     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 156 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2010 roku o 16 %. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 61% i była niższa od zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego o ok. 3 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2010 roku wyniosła około 1.820 mln zł. Przychody te były wyższe o 2 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.   RB 36 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2010 roku

RB 35/2010 Zawarcie znaczącej umowy

  Zawarcie znaczącej umowy                                                                                                                           Raport bieżący nr: 35/2010 Data: 23.11.2010     W nawiązaniu do RB 57/2009 Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 23 listopada 2010 roku podpisano z Fortis Bank Polska SA aneks przedłużający umowę wielocelowej linii kredytowej w formie kredytu technicznego. Na mocy tego aneksu bieżący okres udostępniania został przedłużony do 28 listopada 2010, warunki nie uległy zmianom.   RB 35 2010 Zawarcie znaczącej umowy

RB 35/2010 Sprostowanie raportu bieżącego nr 35/2010

  Sprostowanie raportu bieżącego nr 35/2010                                                                                                                          Raport bieżący nr: 35/2010 Data: 24.11.2010     Zarząd LPP SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 35/2010 informującym o zawarciu znaczącej umowy omyłkowo podano nieprawidłową datę przedłużenia umowy: było do 28 listopada 2010, powinno być do 28 grudnia 2010. Prawidłowa treść raportu brzmi: W nawiązaniu do RB 57/2009 Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 23 listopada 2010 roku podpisano z Fortis Bank Polska SA aneks przedłużający umowę wielocelowej linii kredytowej w formie kredytu technicznego. Na mocy tego aneksu bieżący okres udostępniania został przedłużony do 28 grudnia 2010, warunki nie uległy zmianom.   RB 35 2010 Sprostowanie raportu bieżącego nr 35 2010

RB 34/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku        Raport bieżący nr: 34/2010 Data: 02.11.2010     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 214 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2009 roku o 14 %. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 62% i była niższa od zrealizowanej w październiku roku poprzedniego o ok. 2 punkty procentowe. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2010 roku wyniosła około 1.655 mln zł. Przychody te były wyższe o 1 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.   RB 34 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2010 roku

RB 33/2010 Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu

  Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu                                                                                                                    Raport bieżący nr: 33/2010 Data: 01.10.2010     Zarząd LPP S.A. informuje, że zmieniony zostaje termin przekazania raportu za III kwartał 2010 roku z dnia 10 listopada 2010 roku na 09 listopada 2010 roku.   RB 33 2010 Zmiana terminu publikacji kwartalnego raportu

RB 32/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2010 roku

  Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2010 roku            Raport bieżący nr: 32/2010 Data: 01.10.2010     Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 173 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2009 roku o ok. 23%. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 60% i była podobna do zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2010 roku wyniosła około 1441 mln zł. Przychody te były niższe o 1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.   RB 32 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2010 roku

RB 31/2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

  Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA                                                                                             Raport bieżący nr: 31/2010 Data: 08.09.2010     Zarząd LPP SA informuje, że 8 września 2010 roku otrzymał od spółki Monistor Limited (Cypr) zawiadomienie poniższej treści: „Na podstawie artykułu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że 7 września 2010 roku spółka Monistor Limited nabyła 200.728 akcji zwykłych LPP SA. Akcje zostały nabyte poprzez wniesienie ich aportem do spółki Monistor Limited Wnoszącymi aport byli: Eutropia Limited, wobec której podmiotem dominującym jest Pan Marek Piechocki, która wniosła 149.390 akcji zwykłych LPP SA, oraz Zinen Investment wobec której podmiotem dominującym jest Pan Jerzy Lubianiec, która wniosła 51.338 akcji zwykłych LPP SA Przed transakcją spółka Monistor Limited nie posiadała akcji LPP SA Po transakcji spółka Monistor Limited posiada 200.728 akcji zwykłych LPP SA stanowiących 11,47% kapitału zakładowego LPP SA, dających 200.728 głosów na WZA LPP SA, stanowiących 6,37% ogólnej liczby głosów.”   RB 31 2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

RB 30/2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

  Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA                                                                                                                    Raport bieżący nr: 30/2010 Data: 08.09.2010     Zarząd LPP SA informuje, że 8 września 2010 roku otrzymał od Pan Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA zawiadomienie poniższej treści: „Na podstawie artykułu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że 7 września 2010 roku dokonałem zbycia poprzez wniesienie aportem do spółki Monistor Limited 149.390 akcji zwykłych LPP będących w posiadaniu Eutropia Limited, wobec której jestem podmiotem dominującym. Spółka Monistor Limited nie jest podmiotem ode mnie zależnym. Przed dokonaniem transakcji posiadałem akcje: Bezpośrednio: 175.000 tysięcy akcji imiennych LPP SA, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego LPP SA, dających 875.000 głosów na WZA LPP SA, czyli 27,78% ogółu głosów, Pośrednio 149.390 akcji zwykłych LPP SA (należących do Eutropia Investment, spółki wobec której byłem podmiotem dominującym), stanowiących 8,54% kapitału zakładowego LPP SA, dających 149.390 głosów na WZA LPP SA, czyli 4,74% ogółu głosów, Łącznie posiadałem 324.390 akcji LPP SA, stanowiących 18,53% kapitału zakładowego i dających 32,52% głosów na WZA LPP SA. Po dokonaniu transakcji posiadam (wyłącznie bezpośrednio) 175.000 tysięcy akcji imiennych LPP SA, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego LPP SA, dających 875.000 głosów na WZA LPP SA, czyli 27,78% ogółu głosów.”   RB 30 2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA