RB 29/2010 Zbycie akcji emitenta

 

Zbycie akcji emitenta            

                                                                                                                                   

Raport bieżący nr: 29/2010

Data: 08.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 8 września 2010 roku otrzymał dwa zawiadomienia od osób zobowiązanych do ich złożenia w trybie artykułu 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1) od Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA o wniesieniu 7 września 2010 roku aportem do spółki Monistor Limited (Cypr) 149.390 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 1.817,25 zł będących w posiadaniu Eutropia Limited, wobec której Pan Marek Piechocki jest podmiotem dominującym. W zamian za wniesiony przez Eutropia Limited aport, Eutropia Limited objęła udziały w spółce Monistor Limited . Spółka Monistor Limited nie jest podmiotem zależnym od Pana Marka Piechockiego.

2) od Pana Jerzego Lubiańca – Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA o wniesieniu aportem do spółki Monistor Limited (Cypr) 51.338 akcji zwykłych LPP SA w cenie jednostkowej 1.817,25 zł będących w posiadaniu Zinen Investments, wobec której Pan Jerzy Lubianiec jest podmiotem dominującym. W zamian za wniesiony przez Zinen Investments aport, Zinen Investments objęła udziały w spółce Monistor Limited. Spółka Monistor Limited nie jest podmiotem zależnym od Pana Jerzego Lubiańca.

 

RB 29 2010 Zbycie akcji emitenta

RB 28/2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

 

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA        

                                                                                                            

Raport bieżący nr: 28/2010

Data: 03.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 3 września 2010 roku otrzymał od Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA zawiadomienie poniższej treści:

„Na podstawie artykułu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że 3 września 2010 roku dokonałem zbycia poprzez darowiznę (umowa cywilno – prawna) 149.390 akcji zwykłych LPP SA na rzecz spółki Eutropia Investment (Cypr), wobec której jestem podmiotem dominującym.

Przed dokonaniem transakcji posiadałem akcje wyłącznie bezpośrednio:

a) 175.000 tysięcy akcji imiennych LPP SA, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego LPP SA, dających 875.000 głosów na WZA LPP SA, czyli 27,78% ogółu głosów,

b) 149.390 akcji zwykłych LPP SA, stanowiących 8,54% kapitału zakładowego LPP SA, dających 149.390 głosów na WZA LPP SA, czyli 4,74% ogółu głosów, Łącznie posiadałem 324.390 akcji LPP SA, stanowiących 18,53% kapitału zakładowego i dających 32,52% głosów na WZA LPP SA

Po dokonaniu transakcji posiadam bezpośrednio: 175.000 tysięcy akcji imiennych LPP SA, stanowiących 10,00% kapitału zakładowego LPP SA, dających 875.000 głosów na WZA LPP SA, czyli 27,78% ogółu głosów i pośrednio poprzez: Eutropia Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), spółka wobec której jestem podmiotem dominującym, posiada 149.390 akcji zwykłych LPP SA, stanowiących 8,54% kapitału zakładowego LPP SA, dających 149.390 głosów na WZA LPP SA, czyli 4,74% ogółu głosów. Łącznie (bezpośrednio i pośrednio) posiadam 324.390 akcji LPP SA, stanowiących 18,53% kapitału zakładowego i dających 32,52% głosów na WZA LPP SA”

 

RB 28 2010 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

RB 27/2010 Zbycie akcji emitenta

 

Zbycie akcji emitenta                        

                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 27/2010

Data: 03.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 3 września 2010 roku otrzymał dwa zawiadomienia od osób zobowiązanych do ich złożenia w trybie artykułu 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:

1) od Pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA o zbyciu przez niego poprzez darowiznę 149.390 akcji zwykłych LPP SA dokonaną 3 września 2010 roku na rzecz Eutropia Limited (Cypr). Pan Marek Piechocki jest podmiotem dominującym wobec tej spółki,

2) od Pana Jerzego Lubiańca – Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA o zbyciu przez niego poprzez darowiznę 51.338 akcji zwykłych LPP SA dokonaną 3 września 2010 roku na rzecz Zinen Investment (Cypr). Pan Jerzy Lubianiec jest podmiotem dominującym wobec tej spółki.

 

RB 27 2010 Zbycie akcji emitenta

RB 26/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku          


Raport bieżący nr: 26/2010

Data: 01.09.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 171 mln złotych i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2009 roku o ok. 6%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 47% i była wyższa o 5 punktów procentowych od zrealizowanej w sierpniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2010 roku wyniosła około 1268 mln zł. Przychody te były niższe o 3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 26 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2010 roku

RB 25/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku          


Raport bieżący nr: 25/2010

Data: 04.08.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 192 mln złotych i były niższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2009 roku o ok. 2%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 40% i była wyższa o 5 punktów procentowych od zrealizowanej w lipcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – lipiec 2010 roku wyniosła około 1097 mln zł.

Przychody te były niższe o 5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 25 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2010 roku

RB 24/2010 Treść teksu jednolitego statutu

 

Treść teksu jednolitego statutu          

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 24/2010

Data: 30.07.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości tekst jednolity statutu spółki LPP SA uwzględniający zmiany zgodne z uchwałami podjętymi przez ZWZA 25 czerwca 2010 roku.

 

RB 24 2010 Treść tekstu jednolitego statutu

RB 24 Załącznik – Statut

RB 23/2010 Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z Pekao SA

 

Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z Pekao SA              

                                                                                                           

Raport bieżący nr: 23/2010

Data: 28.07.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu.

Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2011 roku,

2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 50 mln zł z okresem ważności do 30 września 2012 roku (lub do 31 sierpnia 2013 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA),

3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 115 mln zł z okresami ważności wykraczającymi maksymalnie o 6 miesięcy poza okres ważności linii (tj. 31 stycznia 2012 rok).

Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:

1) weksel własny in blanco,

2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP SA prowadzonymi przez Bank Pekao SA,

3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 115 mln zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 23 2010 Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z Pekao SA

RB 22/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2010 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2010 roku      


Raport bieżący nr: 22/2010

Data: 01.07.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły około 181 mln złotych i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych w czerwcu 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o ok. 4%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 51% i była wyższa o 3 punkty procentowe od zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2010 roku wyniosła około 903 mln zł.

Przychody te były niższe o 5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego

 

RB 22 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2010 roku

RB 21/2010 Informacja na temat dywidendy

 

Informacja na temat dywidendy         

                                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 21/2010

Data: 25.06.2010

 

 

Zarząd spółki LPP informuje, że w dniu 25 czerwca 2010 roku uchwałą nr 23 ZWZA podjęto decyzję o wypłacie dywidendy.

Decyzją ZWZA zysk wypracowany w 2009 roku zostanie przeznaczony na dywidendę oraz kapitał zapasowy. Na dywidendę zostanie przeznaczona kwota 86.443.950,00 zł co odpowiada kwocie 50,00 zł na jedna uprawnioną akcję, zaś kwota 35.370.279,78 zł zwiększy kapitał zakładowy.

Dniem, według którego ustalona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za rok 2009 będzie 15 września 2010 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie 4 października 2010 roku.

 

RB 21 2010 Informacja na temat dywidendy

RB 20/2010 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA          

                                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 20/2010

Data: 25.06.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZWZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2010 roku

 

RB 20 2010 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

RB 20 Załącznik – Uchwały ZWZA 25.06.2010