RB 19/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2010 roku

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2010 roku

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 19/2010

Data: 25.06.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 25 czerwca 2010 roku:

1) Marek Piechocki 1.024.390 głosów co stanowiło 43,76% liczby głosów na WZA i 32,52% w ogólnej liczbie głosów

2) Jerzy Lubianiec 926.338 głosów co stanowiło 39,57% liczby głosów na WZA i 29,40% w ogólnej liczbie głosów

3) AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK 157.962 głosów co stanowiło 6,75% liczby głosów na WZA i 5,01% w ogólnej liczbie głosów

4) ING Otwarty Fundusz Emerytalny 130.000 głosów co stanowiło 5,55% liczby głosów na WZA i 4,13% w ogólnej liczbie głosów

 

RB 19 2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZA LPP SA w dniu 25 czerwca 2010 roku

RB 18/2010 Aneks do umowy

 

Aneks do umowy          

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 18/2010

Data: 02.06.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 2 czerwca 2010 roku został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności zawartej 12 lipca 2002 roku pomiedzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA.

Na mocy tego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów na kwotę do 100 mln zł, przy czym w formie kredytów może być wykorzystana kwota do 80 mln zł, w formie akredytyw do 100 mln zł, zaś w formie gwarancji do 20 mln USD.

Termin spłat kredytów oraz płatności akredytyw upływa 30 września 2011 roku, zaś termin ważności gwarancji upływa 28 września 2012 roku.

Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 18 2010 Aneks do umowy

RB 17/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2010 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2010 roku       


Raport bieżący nr: 17/2010

Data: 01.06.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 156 mln złotych i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych w maju 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 3%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 57% i była wyższa o 3 punkty procentowe od zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2010 roku wyniosła około 722 mln zł. Przychody te były niższe o 6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 17 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2010 roku

RB 16/2010 Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 25 czerwca 2010

 

Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 25 czerwca 2010     

                                                                                              

Raport bieżący nr: 16/2010

Data: 31.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 31 maja 2010 roku do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza o treści przedstawionej w załączniku.

 

RB 16 2010 Wniosek akcjonariusza dotyczący ZWZA zwołanego na 25 czerwca 2010 roku

RB 16 Załącznik – Wniosek akcjonariusza WZA

RB 15/2010 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA     

                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 15/2010

Data: 29.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA LPP SA zwołanego na 25 czerwca 2010 roku.

 

RB 15 2010 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 15 Załącznik – Projekty uchwał ZWZA

RB 14/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 14/2010

Data: 29.05.2010

 

 

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

 

RB 14 2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 13/2010 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

 

Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów                                                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 13/2010

Data: 26.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 26 maja 2010 roku otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK (Aviva OFE) zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5% w ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu tym została podana informacja, iż Aviva OFE nabył 19 maja 2010 roku akcje LPP SA, których to nabycie spowodowało przekroczenie ww. progu.

Przed rozliczeniem tych transakcji, na dzień 24 maja 2010 roku Aviva OFE posiadał 157.198 akcji LPP SA stanowiących 8,98% kapitału zakładowego, zapewniających 157.198 głosów na WZA co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, na dzień 25 maja 2010 roku Aviva OFE posiadał 157.962 akcji LPP SA, stanowiących 9,02% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) i uprawniających do 157.962 głosów na WZA, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.

 

RB 13 2010 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów

RB 12/2010 Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA

 

Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA     


Raport bieżący nr: 12/2010

Data: 25.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że Rada Nadzorcza LPP SA podjęła w dniu dzisiejszym uchwałę zgodną z wnioskiem Zarządu LPP SA, a dotyczącą zamiaru zarekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia części zysku wypracowanego w 2009 roku na dywidendę. Rekomendacja dotyczy przeznaczenia na wypłatę w formie dywidendy kwoty ok. 86,4 mln zł co stanowi 71% zysku netto wypracowanego przez LPP SA (50 zł na jedną akcję).

 

RB 12 2010 Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA

RB 11/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2010 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2010 roku                       


Raport bieżący nr: 11/2010

Data: 04.05.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 142 mln złotych i były niższe od sumy przychodów osiągniętych w kwietniu 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 10%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła około 63% i była wyższa o 5 punktów procentowych od zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2010 roku wyniosła około 560 mln zł. Przychody te były niższe o 10% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 11 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2010 roku

RB 10/2010 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

 

Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2009 roku           

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 10/2010

Data: 22.04.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości listę raportów opublikowanych w 2009 roku.

 

RB 10 2010 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

RB 10 Załącznik – Wykaz raportów bieżących i okresowych w 2009