RB 09/2010 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku

 

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku            

                                                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 09/2010

Data: 22.04.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku. Przyczyną   korekty raportu była aktualizacja wyników spółek zależnych działających w Rumunii i Słowacji oraz zmiana wartości naliczonego podatku odroczonego.

Wprowadzenie korekt spowodowało zmniejszenie zysku netto GK LPP osiągniętego w IV kwartale 2009 roku o kwotę 1.554 tys. zł czyli o 1,9%.

 

RB 09 2010 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 rok

RB 08/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych              


Raport bieżący nr: 08/2010

Data: 14.04.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 14 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie par. 35 Statutu spółki LPP SA podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki.

Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 238.

Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej za lata 2010 i 2011 oraz przegląd sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej w ww. latach.

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. świadczyła już usługi na rzecz LPP SA w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) za lata 2004-2009.

 

RB 08 2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RB 07/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2010 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2010 roku          


Raport bieżący nr: 07/2010

Data: 01.04.2010

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 135 mln złotych i były niższe od sumy przychodów osiągniętych w marcu 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 8%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży przekroczyła 64% i była wyższa o ok. 10 punktów procentowych od zrealizowanej w marcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2010 roku wyniosła 418 mln zł. Przychody te były niższe o 10% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 07 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2010 roku

RB 06/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2010 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2010 roku      


Raport bieżący nr: 06/2010

Data: 02.03.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły 121 mln złotych i były niższe od sumy przychodów osiągniętych w lutym 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 6%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 50% i była wyższa o ok. 4 punkty procentowe od zrealizowanej w lutym roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2010 roku wyniosła 283 mln zł. Przychody te były niższe o 10% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

RB 06 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2010 roku

RB 05/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2010 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2010 roku        


Raport bieżący nr: 05/2010

Data: 02.02.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA osiągnięte w styczniu 2010 roku przez GK LPP SA wyniosły 162 mln złotych i były niższe od sumy przychodów osiągniętych w styczniu 2009 roku przez GK LPP SA i GK Artman SA o 13%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 47% i była wyższa o ok. 5 punktów procentowych od zrealizowanej w styczniu roku poprzedniego.

 

RB 05 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2010 roku

RB 04/2010 Uchwały podjęte przez NWZA LPP SA

 

Uchwały podjęte przez NWZA LPP SA                                                                                                                                             

 

Raport bieżący nr: 04/2010

Data: 20.01.2010

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 20 stycznia 2010 roku.

 

RB 04 2010 Uchwały podjęte przez NWZA LPP SA

RB 04 Załącznik – Uchwały NWZA LPP 20.01.2010

RB 03/2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 stycznia 2010 roku

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 stycznia 2010 roku

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 03/2010

Data: 20.01.2010

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 20 stycznia 2010 roku.

1) Marek Piechocki 1.024.390 głosów co stanowiło 48,74% liczby głosów na NWZA i 32,52% w ogólnej liczbie głosów

2) Jerzy Lubianiec 926.338 głosów co stanowiło 44,07% liczby głosów na NWZA i 29,40% w ogólnej liczbie głosów

3) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień 146.762 głosów co stanowiło 6,98% liczby głosów na NWZA i 4,66% w ogólnej liczbie głosów

 

RB 03 2010 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 20 stycznia 2010 roku

RB 02/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku             


Raport bieżący nr: 02/2010

Data: 14.01.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku:

1. Raporty roczne

Raport roczny 2009: 2010-04-22

Skonsolidowany raport roczny 2009: 2010-04-22

2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2010 wraz ze skróconym półrocznym

sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Raport półroczny za I półrocze 2010 roku: 2010-08-27

3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne

sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2009: 2010-02-18

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2010: 2010-05-13

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2010: 2010-11-10

 

RB 02 2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

RB 01/2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2009 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2009 roku                


Raport bieżący nr: 01/2010

Data: 04.01.2010

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA osiągnięte w grudniu

2009 roku ok. 210 mln zł i były niższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w grudniu 2008 roku o 5%. Szacowana wysokość marży procentowej brutto na sprzedaży wypracowanej w grudniu była zbliżona do osiągniętej w pozostałych miesiącach IV kwartału 2009 roku i jednocześnie istotnie wyższa od osiągniętej w okresie trzech pierwszych kwartałów 2009 roku.

W 2009 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.992 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w 2008 roku o 6%.

 

RB 01 2010 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP SA w grudniu 2009 roku

RB 07/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta

 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta         

                                                                       

Raport bieżący nr: 07/2016

Data: 29.01.2016

 

 

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 roku doręczono mu zawiadomienie od jednego z członków Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) w zw. z § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) o dokonaniu w dniu 4 września 2015 r. darowizny 1 (jednej) akcji imiennej w kapitale zakładowym Emitenta. Umowa została zawarta pod tytułem darmym.

 

RB 07 2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta