RB 06/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta

 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta

 

Raport bieżący nr: 06/2016
Data: 29.01.2016

 

 

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 roku doręczono mu zawiadomienie od jednego z członków Rady Nadzorczej Emitenta, sporządzone na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) w zw. z § 2 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) o dokonaniu w dniu 4 września 2015 r. darowizny 1 (jednej) akcji imiennej w kapitale zakładowym Emitenta. Umowa została zawarta pod tytułem darmym.

 

RB 06 2016 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta

RB 05/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku          


Raport bieżący nr: 05/2016

Data: 26.01.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

1. Raporty roczne:

Raport roczny 2015: 22.04.2016

Skonsolidowany raport roczny 2015: 22.04.2016

 

2. Raport półroczny (skonsolidowany raport półroczny 2016 wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową zgodnie z par. 87 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Raport półroczny za I półrocze 2016 roku: 30.08.2016

 

3. Raporty kwartalne (skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierać skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zgodnie z par.87 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych):

Rozszerzony skonsolidowany raport IV kwartał 2015: 19.02.2016

Rozszerzony skonsolidowany raport I kwartał 2016: 12.05.2016

Rozszerzony skonsolidowany raport III kwartał 2016: 14.11.2016

 

RB 05 2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

RB 52/2011 Aneks do umowy znaczącej

 

Aneks do umowy znaczącej                                                                                                             

 

Raport bieżący nr: 52/2011

Data: 30.12.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 30 grudnia 2011 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej 13 sierpnia 2008 roku, na mocy którego przesunięty został termin spłaty części raty kredytu z 30 grudnia 2011 roku na 30 marca 2012 roku.

Intencją stron jest zawarcie w I kwartale 2012 roku umowy zmieniającej w sposób istotny harmonogram spłat w związku z chęcią przeznaczenia środków z kredytu na finansowanie intensywnego rozwoju sieci sklepów w latach 2012-2013.

 

RB 52 2011 Aneks do umowy znaczącej

 

RB 51/2011 Zawarcie znaczącej umowy

 

Zawarcie znaczącej umowy                 

                                                                                                         

Raport bieżący nr: 51/2011

Data: 14.12.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 13 grudnia pomiędzy LPP SA a Bankiem Handlowym w Warszawie SA zostały podpisane dwie umowy:

umowa kredytu w rachunku bieżącym (linia wielozadaniowa), oraz umowa ramowa o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw.

Na mocy umowy kredytu w rachunku bieżącym określono wysokość limitu w kwocie 40 mln złotych z bieżącym okresem wykorzystania do 22 listopada 2013 roku. Limit umowy może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do 40 mln złotych, linia akredytyw do 40 mln złotych i linia gwarancji do 5 mln złotych . Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco LPP S.A., oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Na mocy umowy kredytu o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw określono limit w kwocie 18,10 mln USD z bieżącym okresem wykorzystania do 22 listopada 2012 roku. Limit umowy może być wykorzystany w celu otwierania akredytyw. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco LPP SA, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Powyższe umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, łączna ich wartość wyniosła 102,6 mln złotych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest ich łączna wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 51 2011 Zawarcie znaczącej umowy

RB 50/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku      


Raport bieżący nr: 50/2011

Data: 01.12.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w listopadzie 2011 roku przez GK LPP SA przekroczyły 202 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2010 roku o około 30 %.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 62% i była wyższa o ok. 1 punkt procentowy od zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2011 roku wyniosła ok. 2.168 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 19 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 50 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2011 roku

RB 49/2011 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

 

Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA       

                                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 49/2011

Data: 24.11.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 24 listopada 2011 roku otrzymał od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA powiadomienie poniższej treści: „Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki LPP S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku, zawartych w dniu 16 listopada 2011 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udziale w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.   Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 18 listopada 2011 roku Aviva OFE posiadał 159.286 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,96% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 159.286 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.   Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 21 listopada 2011 roku Aviva OFE posiadał 157.792 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,88% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 157.792 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów.”

 

RB 49 2011 Zmiana stanu posiadania akcji LPP SA

RB 48/2011 Nabycie akcji LPP SA

 

Nabycie akcji LPP SA        

                                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 48/2011

Data: 21.11.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 21 listopada 2011 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że spółka Garema Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze będąca spółką zależną od tego członka Rady Nadzorczej nabyła 17 listopada 2011 roku 48 sztuk akcji zwykłych LPP SA w cenie 2.120 zł za sztukę. Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 48 2011 Nabycie akcji LPP SA

RB 47/2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku         


Raport bieżący nr: 47/2011

Data: 02.11.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku przez GK LPP SA wyniosły około 263 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2010 roku o około 23%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 65% i była wyższa o ok. 3 punkty procentowe od zrealizowanej w październiku roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2011 roku wyniosła ok. 1.966 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 19% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

RB 47 2011 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2011 roku

RB 46/2011 Nabycie akcji LPP SA

 

Nabycie akcji LPP SA         

                                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 46/2011

Data: 28.10.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 28 października 2011 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez jednego z członków Rady Nadzorczej LPP SA o tym, że spółka Garema Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze będąca spółką zależną od tego członka Rady Nadzorczej nabyła 21 października 2011 roku 7 sztuk akcji zwykłych LPP SA w cenie 1.880 zł za sztukę.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 46 2011 Nabycie akcji LPP SA

 

 

 

 

RB 45/2011 Aneks do umowy znaczącej

 

Aneks do umowy znaczącej   

                                                                                                          

Raport bieżący nr: 45/2011

Data: 06.10.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 06 października 2011 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a Fortis Bankiem Polska SA 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu limit kredytowy został podwyższony do kwoty 130 mln złotych, a bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 18 grudnia 2012 roku.

Limit umowy wynoszący 130 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 70 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 130 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 30 mln złotych.

Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 45 2011 Aneks do umowy znaczącej