RB 59/2009 Sprostowanie raportu bieżącego nr 59

 

Sprostowanie raportu bieżącego nr 59                

                                                                                                               

Raport bieżący nr: 59/2009

Data: 21.12.2009

 

 

Zarząd LPP informuje, że w raporcie bieżącym nr 59 informującym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA omyłkowo podano nieprawidłową datę: było 20 stycznia 2009 roku, powinno być 20 stycznia 2010 roku.

Prawidłowa treść raportu brzmi:

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 20 stycznia 2010 roku

 

RB 59 2009 Sprostowanie raportu bieżącego nr 59

RB 59 Sprostowanie Załącznik – Projekty uchwał

RB 59/2009 Projekty Uchwał NWZA LPP SA

 

Projekty Uchwał NWZA LPP SA   

                                                                                                                            

Raport bieżący nr: 59/2009

Data: 21.12.2009

 

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączeniu treść projektów Uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 20 stycznia 2009 roku.

 

RB 59 2009 Projekty Uchwał NWZA LPP SA

RB 59 Załącznik – Projekty uchwał

 

RB 58/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA  

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 58/2009

Data: 21.12.2009

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

 

RB 58 2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

RB 57/2009 Zawarcie znaczącej umowy

 

Zawarcie znaczącej umowy                         

                                                                                                 

Raport bieżący nr: 57/2009

Data: 11.12.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 11 grudnia 2009 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a Fortis Bankiem Polska SA 14 kwietnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu bieżący okres wykorzystania został przedłużony do 23 listopada 2010 roku. Limit umowy wynoszący 100 mln złotych może być wykorzystany jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 40 mln złotych, linia akredytyw do kwoty 100 mln złotych oraz linia gwarancji do kwoty 18 mln złotych. Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 57 2009 Zawarcie znaczącej umowy

RB 55/2009 Korekta Raportu Bieżącego 55 – uzupełnienie informacji

 

Korekta Raportu Bieżącego 55 – uzupełnienie informacji        

                                                                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 55/2009

Data: 04.12.2009

 

 

W uzupełnieniu raportu bieżącego RB55/2009 Zarząd LPP informuje, że Pan Jacek Kujawa powołany w skład Zarządu LPP SA 25 listopada 2009 roku nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem emitenta; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

RB 55 2009 Korekta RB 55 – uzupełnienie informacji

RB 56/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2009 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2009 roku          


Raport bieżący nr: 56/2009

Data: 01.12.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły w listopadzie 2009 roku ok. 135 mln zł i były niższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i

GK Artman SA w listopadzie 2008 roku o 18%. Ze względu na korzystne ceny zakupu sprzedanych towarów, podobnie jak w październiku szacunkowa wysokość marży brutto na sprzedaży wyniesie

około 64% i będzie jednocześnie istotnie wyższa od osiągniętej w okresie trzech pierwszych kwartałów

2009 roku.

W okresie styczeń – listopad skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.782

mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7%.

 

RB 56 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2009 roku

RB 55/2009 Powołanie nowego członka zarządu

 

Powołanie nowego członka zarządu

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 55/2009

Data: 25.11.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 25 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza LPP SA powołała nowego członka Zarządu LPP SA – Pana Jacka Kujawę.

Jacek Kujawa; rok urodzenia 1974; absolwent Politechniki Gdańskiej . W latach 1999 – 2004 pracował w Wirtualna Polska SA jako z-ca Dyrektora IT odpowiedzialny za wytwarzanie serwisów i rozwój technologiczny portalu. Od połowy 2004 roku zatrudniony jako Dyrektor IT w LPP SA. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenie systemów Business Inteligence i Point Of Sale. W ramach połączenia LPP SA i Artman SA odpowiedzialny za integrację systemów IT oraz procesów biznesowych.

 

RB 55 2009 Powołanie nowego członka zarządu – Copy

 

 

RB 54/2009 Rezygnacja z funkcji

 

Rezygnacja z funkcji

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 54/2009

Data: 16.11.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że Pan Stanisław Dreliszak złożył dzisiaj rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu LPP SA.

Decyzja ta jest związana ze zmianami organizacyjnymi polegającymi na integracji trzech samodzielnych działów funkcjonalnych: logistyki, administracji i IT, w jeden pion operacyjny. Nowy pion operacyjny ma podlegać pod jednego członka zarządu, co zapewni koordynację działań w podległych działach i doprowadzi do efektu synergii trzech powiązanych ze sobą obszarów. Stanisław Dreliszak, podjął decyzję o wykorzystaniu całego swojego dotychczasowego doświadczenia do zarządzania obszarem logistyki, który będzie wchodził w skład nowego pionu operacyjnego i w związku z tym nie zdecydował się na kierowanie całym pionem operacyjnym.

Kierowanie pionem operacyjnym zostanie powierzone nowemu członkowi Zarządu, który zostanie w najbliższym czasie powołany przez Radę Nadzorczą LPP SA.

 

RB 54 2009 Rezygnacja z funkcji

RB 53/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2009 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2009 roku       


Raport bieżący nr: 53/2009

Data: 02.11.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły w październiku 2009 roku ok. 188 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w październiku 2008 roku o 10%.

W okresie styczeń – październik skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.640 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11%.

 

RB 53 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2009 roku

RB 52/2009 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej            

                                                                                                          

Raport bieżący nr: 52/2009

Data: 09.10.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 9 października 2009 roku Pan Antoni Tymiński złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej LPP SA.

 

RB 52 2009 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej