RB 51/2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA

 

Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA 

                                                                                                                                

Raport bieżący nr: 51/2009

Data: 05.10.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości, że podjęcie decyzji o likwidacji niżej wymienionych spółek zależnych wynika z faktu wstąpienia przez LPP SA jako wynajmującego w umowy najmu lokali handlowych, których stroną były do tej pory likwidowane spółki, co powoduje, że dalsze funkcjonowanie spółek staje się zbyteczne.

„P&G” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

„PL&GM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

„MM&MR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

„AMUL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

Otwarcie likwidacji nastąpiło w wyniku podjętych w dniu 1 października 2009 roku, objętych protokołami sporządzonymi przez notariusza, uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników wyżej wymienionych spółek zależnych, w których LPP SA w Gdańsku jest jedynym wspólnikiem.

Wraz z otwarciem likwidacji nastąpiło odwołanie dotychczasowych Zarządów wyżej wymienionych spółek i powołanie uprawnionych do samodzielnej reprezentacji likwidatorów w osobach:

Pani Lucyny Dzianach w przypadku „P&G” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, oraz „PL&GM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

Pani Dominiki Bonarskiej w przypadku „MM&MR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, „AMUL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Wnioski o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia postępowań likwidacyjnych wymienionych spółek zostaną złożone do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa.

 

RB 51 2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA

RB 50/2009 Korekta raportu bieżącego nr 50

 

Korekta raportu bieżącego nr 50            


Raport bieżący nr: 50/2009

Data: 02.10.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w raporcie o przychodach zrealizowanych we wrześniu 2009 roku pomyłkowo podano, iż były one niższe o 10% od przychodów zrealizowanych w sierpniu 2008 roku. Powinno być, iż były niższe od przychodów zrealizowanych we wrześniu 2008 roku.

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły we wrześniu 2009 roku ok. 141 mln zł i były niższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w wrześniu 2008 roku o 10%.

W okresie styczeń – wrzesień skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.452 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11%.

 

RB 50 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2009 roku

 

RB 50/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2009 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2009 roku         


Raport bieżący nr: 50/2009

Data: 01.10.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły we wrześniu 2009 roku ok. 141 mln zł i były niższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w sierpniu 2008 roku o 10%.

W okresie styczeń – wrzesień skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.452

mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11%.

 

RB 50 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2009 roku

RB 49/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I

 

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 49/2009

Data: 29.09.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie na podstawie Uchwały nr 465/2009 z dnia 29 września 2009 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.210 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 zł (dwa zlote) każda. Zarząd Giełdy postanawia ponadto wprowadzić z dniem 2 października 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje spółki LPP S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w dniu 2 października 2009 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLLPP0000011”.

 

RB 49 2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I

RB 48/2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

 

Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA                                                                                                                      

Raport bieżący nr: 48/2009

Data: 25.09.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 25 września 2009 roku podpisano aneks do umowy o limicie wierzytelności zawartej pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA 12 lipca 2002 roku.   Na mocy aneksu, łączna wartość limitu została zmniejszona z 130 mln zł do 80 mln zł. Najważniejsze produkty z jakich LPP może korzystać w ramach umowy, przy założeniu, że wartość ich łącznego wykorzystanie nie przekroczy 80 mln zł, to:

1) akredytywy – do 80 mln zł – z dniem zakończenia do 30 września 2011 roku,

2) gwarancje bankowe do 20 mln USD – z dniem ważności do 30 września 2011 roku,

3) kredyt w rachunkach bieżącym i rewolwingowy – do 80 mln zł, z dniem spłaty do 30 września 2011 roku.

Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunków LPP SA prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska SA. Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 48 2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

RB 47/2009 Warunkowa rejestracja akcji serii I LPP SA w KDPW

 

Warunkowa rejestracja akcji serii I LPP SA w KDPW

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 47/2009

Data: 24.09.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał Uchwałę nr 352/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 23 września 2009 roku, z której wynika, że postanawia przyjąć do KDPW 4.210 (cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu LPP SA z dnia 10 lipca 2009 roku, oraz nadać im kod PLLPP0000011.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011.

 

RB 47 2009 Warunkowa rejestracja akcji serii I LPP SA w KDPW

 

RB 46/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2009 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2009 roku  


Raport bieżący nr: 46/2009

Data: 02.09.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły w sierpniu 2009 roku ok. 162 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w sierpniu 2008 roku o 5%.

W okresie styczeń – sierpień skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.312 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%

 

RB 46 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2009 roku

RB 45/2009 Powołanie nowych członków zarządu

 

Powołanie nowych członków zarządu

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 45/2009

Data: 28.08.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 sierpnia Rada Nadzorcza LPP SA powołała z dniem 28 sierpnia nowych członków Zarządu LPP SA – Pana Huberta Komorowskiego oraz Pana Piotrka Dykę.

 

Hubert Komorowski; rok urodzenia 1977; absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania, obecnie studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Od 2000 roku pracuje w LPP SA pełniąc do roku 2002 funkcję Kierownika Sklepu, w latach 2002-2007 Kierownika Regionalnego, zaś od 2007 do 2008 roku Dyrektora Handlowego sieci Reserved. Od połowy 2008 roku Hubert jako Dyrektor Generalny Artman SA zajmował się nadzorowaniem pracy przejmowanej spółki uczestnicząc w procesie połączenia jej struktur, ze strukturami LPP SA.

Hubert Komorowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Piotr Dyka; rok urodzenia 1976; absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 2000-2007 pracował w Accenture sp. z o.o. specjalizując się w sektorze firm handlu detalicznego. Od 2003 do 2007 roku w ramach realizowanych projektów, Piotr pracował dla LPP SA przy wdrażaniu nowoczesnego oprogramowania firmy Retek (Oracle). Od początku 2008 roku zatrudniony w LPP SA jako Dyrektor Merchandisingu Reserved odpowiedzialny za procesy powstawania produktu i zarządzenie jego sprzedażą w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Piotr Dyka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

RB 45 2009 Powołanie nowych członków zarządu

 

 

RB 44/2009 Rezygnacja z funkcji

 

Rezygnacja z funkcji

                                                                                                                     

Raport bieżący nr: 44/2009

Data: 20.08.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 20 sierpnia 2009 roku pani Alicja Milińska i pan Aleksander Moroz złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu LPP SA.

 

RB 44 2009 Rezygnacja z funkcji

RB 43/2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA        

                                                                                                        

Raport bieżący nr: 43/2009

Data: 20.08.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o otrzymaniu w dniu 20 sierpnia 2009 roku postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W wyniku rejestracji przez sąd akcji serii I podwyższony został kapitał zakładowy LPP SA o kwotę 8.420 zł ( 4.210 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2 zł każda) i wynosi obecnie 3.500.554 zł.

Po rejestracji kapitał zakładowy LPP SA składa się z 1.750.277 akcji dających 3.150.277 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przed rejestracją kapitał zakładowy wynosił 3.492.134 zł, składało się na niego 1.746.067 akcji dających 3.146.067 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Powyższa rejestracja jest wynikiem uchwały podjętej przez Zarząd LPP SA w dniu 10 lipca 2009 roku (RB 36/2009).

Akcje emisji serii I wyemitowane zostały w ramach kapitału docelowego w celu realizacji programu motywacyjno-uznaniowego.

 

RB 43 2009 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA