RB 42/2009 Postępowanie likwidacyjne jednostki zależnej LPP SA

 

Postępowanie likwidacyjne jednostki zależnej LPP SA   

                                                                                                                            

Raport bieżący nr: 42/2009

Data: 06.08.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o postępowaniu likwidacyjnym jednostki zależnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).

Działalność operacyjną likwidowanej spółki Artman Lit UAB z siedzibą w Wilnie (Litwa) przejęła spółka House Plius UAB z siedzibą w Kłajpedzie (Litwa) w której 100% kapitału posiada LPP SA.

Otwarcie likwidacji nastąpiło w wyniku podjętej w dniu 9 stycznia 2009 roku, uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Artman Lit UAB.   Wraz z otwarciem likwidacji nastąpiło odwołanie dotychczasowego Zarządu likwidowanej spółki i powołanie uprawnionego do samodzielnej reprezentacji likwidatora w osobie Pani Jurate Masiulyte.

 

RB 42 2009 Postępowanie likwidacyjne jednostki zależnej LPP SA

RB 41/2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA

 

Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA    

                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 41/2009

Data: 05.08.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o otwarciu postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Zarząd LPP SA podaje do wiadomości, że podjęcie decyzji o likwidacji niżej wymienionych spółek zależnych wynika z faktu wstąpienia przez LPP SA jako wynajmującego w umowy najmu lokali handlowych, których stroną były do tej pory likwidowane spółki, co powoduje, że dalsze funkcjonowanie spółek staje się zbyteczne.

„LIMA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

„SL&DP” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

Otwarcie likwidacji nastąpiło w wyniku podjętych w dniu 1 czerwca 2009 roku, objętych protokołami sporządzonymi przez notariusza, uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników wyżej wymienionych spółek zależnych, w których LPP SA w Gdańsku jest jedynym wspólnikiem. Wraz z otwarciem likwidacji nastąpiło odwołanie dotychczasowych Zarządów wyżej wymienionych spółek i powołanie uprawnionych do samodzielnej reprezentacji likwidatorów w osobach:

Pani Lucyny Dzianach w przypadku „SL&DP” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,

Pani Dominiki Bonarskiej w przypadku „LIMA” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Wnioski o wpis w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego otwarcia postępowań likwidacyjnych wymienionych spółek zostaną złożone do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w terminie przewidzianym odpowiednimi przepisami prawa.

 

RB 41 2009 Otwarcie postępowania likwidacyjnego jednostek zależnych LPP SA

 

 

RB 40/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2009 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2009 roku     


Raport bieżący nr: 40/2009

Data: 03.08.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły w lipcu 2009 roku ok. 196 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w lipcu 2008 roku o 16%.

W okresie styczeń – lipiec skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 1.140 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%.

 

RB 40 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2009 roku

RB 39/2009 Ujawnienie stanu posiadania udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA

 

Ujawnienie stanu posiadania udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA  

                                                                                                                                                           

Raport bieżący nr: 39/2009

Data: 29.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał pismo o stanie zaangażowania w kapitał podstawowy.

Aviva OFE posiada 153.276 sztuk akcji LPP SA, co stanowi 8,78% obecnego kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 153.276 głosów na WZA, co stanowi 4,87% ogólnej liczby głosów, oraz 16.169 sztuk obligacji zamiennych na akcje Emitenta. Liczba głosów oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów jaką Aviva OFE osiągnie po ewentualnej konwersji wszystkich ww. obligacji zamiennych na akcje wraz z posiadanymi dotychczas akcjami wynosić będzie odpowiednio 169.445 sztuk akcji stanowiących 9,61% kapitału spółki uprawniających do 169.445 głosów na WZA, co stanowić będzie 5,36% ogólnej liczby głosów. Nabycie akcji Emitenta w wyniku konwersji może nastąpić w terminach półrocznych od daty emisji obligacji zamiennych tj. od 23 lipca 2009 roku. Wygaśnięcie nabytych obligacji zamiennych nastąpi 23 lipca 2012 roku.

 

RB 39 2009 Ujawnienie stanu posiadania udziałów w ogólnej liczbie głosów na WZA

RB 38/2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Pekao SA

 

Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Pekao SA 

                                                                                                                                                            

Raport bieżący nr: 38/2009

Data: 29.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu oraz podwyższono limit na uruchamiane gwarancje.

Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:

1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2010 roku,

2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 50 mln zł z okresem ważności do 30 września 2011 roku (lub do 31 sierpnia 2012 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA),

3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 115 mln zł z okresami ważności wykraczającymi maksymalnie o 6 miesięcy poza okres ważności linii (tj.31.01.2011 rok).   Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:

1) weksel własny in blanco,

2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP SA prowadzonymi przez Bank Pekao SA,

3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 115 mln zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 38 2009 Zawarcie znaczącej umowy aneks do umowy z Peako SA

RB 37/2009 Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

 

Zawarcie znaczącej umowy – aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA                 

                                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 37/2009

Data: 24.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że 24 lipca 2009 roku podpisano aneks do umowy o limicie wierzytelności zawartej pomiędzy LPP SA a Raiffeisen Bank Polska SA 12 lipca 2002 roku. Na mocy aneksu, łączna wartość limitu została zwiększona z pierwotnych 100 mln zł do 130 mln zł, i jednocześnie rozwiązana został umowa kredytowa z limitem do 30 mln zł, zawarta pomiędzy LPP SA i Raiffeisen Bank Polska SA 11 listopada 2008 roku.

Najważniejsze produkty z jakich LPP może korzystać w ramach umowy, przy założeniu, że wartość ich łącznego wykorzystanie nie przekroczy 130 mln zł, to:

1) akredytywy – do 100 mln zł – z dniem zakończenia do końca maja 2010 roku,

2) gwarancje bankowe do 20 mln USD – z dniem ważności do końca września 2010 roku

3) kredyt w rachunkach bieżącym i rewolwingowe – do 120 mln zł, z dniem spłaty do końca maja 2010 roku (kwota 10 mln do końca listopada 2009 roku)

4) obsługa faktoringu – do 20 mln zł (do końca listopada 2009 roku)

Zabezpieczeniem jest pełnomocnictwo do rachunków LPP SA prowadzonych przez Raiffeisen Bank Polska SA. Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 37 2009 Zawarcie znaczącej umowy aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska SA

RB 36/2009 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I

 

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I

                                                                      

Raport bieżący nr: 36/2009

Data: 24.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o zakończonej subskrypcji oraz przydziału akcji serii I Spółki, których emisja została przeprowadzona na podstawie uchwały Zarządu LPP SA z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 lipca 2009 roku. Zapisy na akcje serii I były przyjmowane w dniach od 13 do 24 lipca 2009 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 24 lipca 2009 roku .

2. Data przydziału papierów wartościowych: akcje przydzielono 24 lipca 2009 roku

3. Subskrypcją objęto 4.210 akcji serii I o wartości nominalnej 2 zł każda.

4. Redukcja nie miała miejsca.

5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 4.210 akcji serii I.

6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 4.210 akcji serii I.

7.Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii I wynosiła 2 zł każda.

8. Zapisy na akcje serii I złożyło 66 osób.

9. Akcje serii I przydzielono 66 osobom.

10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 8.420 zł.

12. Nie poniesiono kosztów emisji

Akcje obejmowane były w ramach drugiej transzy funkcjonującego w spółce programu motywacyjnego.

 

RB 36 2009 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii I