RB 35/2009 Rozliczenie emisji obligacji

 

Rozliczenie emisji obligacji

                                                                      

Raport bieżący nr: 35/2009

Data: 23.07.2009

 

 

Zarząd LPP informuje, że 23 lipca 2009 roku została zamknięta i rozliczona niepubliczna oferta Obligacji serii A zamiennych na Akcje na okaziciela serii K.

W wyniku oferty zostało objętych 80.846 Obligacji za kwotę 129.353.600,00 złotych. Cena konwersji to 1.600,00 zł. Obligacje są oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 6M powiększonej o 2,00% marży. Odsetki dla pierwszego okresu odsetkowego rozpoczynającego się 23 lipca 2009 roku wynoszą 6,38% w skali roku.

Wartość zobowiązań wynikających z emisji Obligacji przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 35 2009 Rozliczenie emisji obligacji

RB 34/2009 Emisja Obligacji

 

Emisja Obligacji              


Raport bieżący nr: 34/2009

Data: 09.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje o niepublicznej emisji obligacji zamiennych na akcje stosownie do postanowień uchwały nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 03 lipca 2009 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 9 lipca 2009 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano wpisu o dacie podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych na akcje oraz o wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

1. Cel emisji obligacji:

Pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia Emitentowi prowadzenia działalności gospodarczej w sposób niezakłócony oraz dalszego rozwoju Emitenta; restrukturyzacja istniejącego krótkoterminowego zadłużenia Emitenta.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji:

Obligacje na okaziciela zamienne na akcje

3. Wielkość emisji:

Maksymalnie 106.250 sztuk

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji:

1.600 PLN (cena nominalna równa jest cenie emisyjnej)

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Wysokość oprocentowania Obligacji równa jest stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd LPP SA na podstawie rezultatów procesu budowy księgi popytu, z tym zastrzeżeniem, że marża ta nie może być wyższa niż 2 %. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii K, zostaną wykupione przez Spółkę w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia:

Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obligacjach

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia.

Łączna wartość zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosiła 487 442 376,79 zł.

Pozostałe zobowiązania przedstawione są poniżej, przy czym biorąc pod uwagę fakt, iż Emitent nie posiada jeszcze wszystkich dokumentów od kontrahentów obrazujących stan zobowiązań (innych niż wynikające z zawartych umów kredytowych), dokonano szacunków poszczególnych na pozycji na podstawie dostępnych danych źródłowych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 roku [PLN]

z tytułu dostaw i usług 153 225 810,13

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń. i innych świadczeń 19 287 865,04

inne (z tyt. nabytych wierzytelności, .udziałowcy, pracownicy) 253 176,18

Razem: 172 766 851,35

8. Liczba głosów na WZA emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji:

106.250 głosów

9. Ogólna liczba głosów na WZA emitenta – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji

3.252.317 głosów

 

RB 34 2009 Emisja Obligacji

RB 33/2009 Jednolity tekst Statutu LPP SA

 

Jednolity tekst Statutu LPP SA

                                                                      

Raport bieżący nr: 33/2009

Data: 09.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości jednolity tekst Statutu spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 03.07.2009 roku. Tekst uwzględnia wzmiankę zarejestrowania w dniu 09.07.2009 przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału.

 

RB 33 2009 Jednolity tekst Statutu LPP SA

RB 33 Załącznik – Statut tekst jednolity

RB 31/2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 03 lipca 2009 roku

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 03 lipca 2009 roku

                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 31/2009

Data: 03.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 03 lipca 2009 roku:

1) Marek Piechocki 1.023.486 głosów co stanowiło 43,44% liczby głosów na NWZA i 32,53% w ogólnej liczbie głosów

2) Jerzy Lubianiec 925.000 głosów co stanowiło 39,26% liczby głosów na NWZA i 29,40% w ogólnej liczbie głosów

3) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 150.000 głosów co stanowiło 6,37% liczby głosów na NWZA i 4,77% w ogólnej liczbie głosów

4) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień 138.500 głosów co stanowiło 5,88% liczby głosów na NWZA i 4,40% w ogólnej liczbie głosów

 

RB 31 2009 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 03 lipca 2009 roku

 

 

RB 30/2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2009 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2009 roku  


Raport bieżący nr: 30/2009

Data: 01.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA w czerwcu 2009 roku wyniosły ok. 174 mln zł i były wyższe od sumy obrotów zrealizowanych przez GK LPP SA i GK Artman SA w czerwcu 2008 roku o 21%.

W okresie styczeń – czerwiec skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK LPP SA wyniosły ok. 944 mln zł i były wyższe od sumy przychodów osiągniętych przez GK LPP SA i GK Artman SA w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%.

 

RB 30 2009 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2009 roku

RB 29/2009 Połączenie emitenta z innym podmiotem

 

Połączenie emitenta z innym podmiotem   

                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 29/2009

Data: 01.07.2009

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku, informuje, że w dniu 01 lipca 2009 roku nastąpiło połączenie Emitenta ze spółka Artman SA z siedzibą w Krakowie. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj Artman SA na spółkę przejmującą tj. LPP SA.

Podmiotami, które się połączyły są:

a) Emitent jako spółka przejmująca prowadząca działalność polegającą na projektowaniu i dystrybucji odzieży.

b) Artman SA jako spółka przejmowana, do dnia połączenia prowadząca ten sam rodzaj działalności jak LPP S.A polegający na projektowaniu i dystrybucji odzieży.

Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01 lipca 2009 roku.

 

RB 29 2009 Połączenie emitenta z innym podmiotem

 

 

RB 28/2009 Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego

 

Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego          

                                                                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 28/2009

Data: 30.06.2009

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie zastosowała części zasady   II.1 pkt 4)   Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW o następującym brzmieniu: 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 4) (…) projekty uchwał wraz z uzasadnieniami (…) co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia.

Złamanie zasady nastąpiło w wyniku zmiany projektu uchwały mającej być przedmiotem obrad NWZA w terminie krótszym niż 14 dni przed NWZA.

 

RB 28 2009 Informacja o niezastosowaniu zasady ładu korporacyjnego

RB 27/2009 Korekta Raportu Bieżącego 27 – Projekty Uchwał NWZA

 

Korekta Raportu Bieżącego 27 – Projekty Uchwał NWZA  

                                                                                                                                                                                       

Raport bieżący nr: 27/2009

Data: 30.06.2009

 

 

Zarząd LPP S.A informuje o zmianie treści projektu uchwały nr 4 mającej być przedmiotem obrad NWZA w dniu 03 lipca 2009 roku.

Zmianie ulegają:

2 pkt 2

Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek handlowych, w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału.

Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

3 pkt 8

Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane   w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

3 pkt 9

Było: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii K.

Jest: Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii K.

5 pkt 4

Było: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.”

Jest: Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczny termin realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji wygasa w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.”

W załączniku projekty uchwał po korekcie.

 

RB 27 2009 Korekta Raportu Bieżącego 27 Projekty Uchwał NWZA

RB 27/2009 Projekty Uchwał NWZA

 

Projekty Uchwał NWZA                  

                                                                                                                                                                         

Raport bieżący nr: 27/2009

Data: 30.06.2009

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 03 lipca 2009 roku.

 

RB 27 2009 Projekty Uchwał NWZA

RB 27 Załącznik – Projekty Uchwał NWZA 3.07.2009