RB 20/2016 Nabycie akcji LPP SA

 

Nabycie akcji LPP SA           


Raport bieżący nr: 20/2016

Data: 29.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Subfundusz EQUES Akcji, wydzielony w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia w dniu 27 kwietnia 2016 roku 10 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.562,72 zł o łącznej wartości 55.627,20 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 20 2016 – Nabycie akcji LPP SA

RB 19/2016 Zbycie akcji LPP SA

 

Zbycie akcji LPP SA      


Raport bieżący nr: 19/2016

Data: 25.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia w dniu 22 kwietnia 2016 roku 50 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 6.040,62 zł o łącznej wartości 302.031,00 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 19 2016 Zbycie akcji LPP SA

 

RB 18/2016 Informacja na temat dywidendy

 

Informacja na temat dywidendy       


Raport bieżący nr: 18/2016

Data: 22.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 59 935 557, 00 zł, tj. 33, 00 zł na jedną akcję.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego do realizacji pozostało 17 216 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 32,69 zł.

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 września 2016 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 21 września 2016 roku.

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

 

RB 18 2016 Informacja na temat dywidendy

RB 17/2016 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku

 

Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku


Raport bieżący nr: 17/2016

Data: 22.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę raportów opublikowanych w 2015 roku. Oryginały raportów dostępne są w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44. Ponadto treść raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki www.lppsa.com/relacje-inwestorskie.

 

RB 17 2016 Wykaz raportów bieżących i okresowych podanych do publicznej wiadomości w 2015 roku

RB 17 Załącznik – Lista raportów 2015

RB 27/2015 Korekta RB 27/2015

 

Korekta RB 27/2015


Raport bieżący nr: 27/2015

Data: 29.06.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w RB 27/2015 omyłkowo podano niepoprawny udział głosów na WZA akcjonariuszy. Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć:

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 roku:

1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 36,5% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 36,5% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 200.728 głosów co stanowiło 8,4% liczby głosów na WZA i 6,2% w ogólnej liczbie głosów,

4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 139.000 głosów co stanowiło 5,8% liczby głosów na WZA i 4,3% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 27 2015 – Korekta 2 RB 27 2015

RB 27/2015 Korekta RB 27/2015

 

Korekta RB 27/2015


Raport bieżący nr: 27/2015

Data: 26.06.2015

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w RB 27/2015 omyłkowo podano niepoprawną liczbę akcji akcjonariusza Monistor Limited. Prawidłowa treść raportu powinna brzmieć:

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 26 czerwca 2015 roku:

1) Marek Piechocki 875.000 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 875.000 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

3) Monistor Limited 200.728 głosów co stanowiło 9,6% liczby głosów na WZA i 6,2% w ogólnej liczbie głosów,

4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 139.000 głosów co stanowiło 6,7% liczby głosów na WZA i 4,3% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 27 2015 – Korekta 1 RB 27 2015