RB 24/2016 Uzupełnienie raportów rocznych za 2015 rok o informację nt. wynagrodzenia osób nadzorujących

 

Uzupełnienie raportów rocznych za 2015 rok o informację nt. wynagrodzenia osób nadzorujących


Raport bieżący nr: 24/2016

Data: 11.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA (Spółka) przekazuje w załączeniu informacje nt. wynagrodzenia przysługującego poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku stanowiące uzupełnienie informacji zawartych w punktach „Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym” w ramach raportów rocznych za 2015 rok przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 22 kwietnia 2016 roku.

W pozostałym zakresie treść opublikowanych raportów rocznych za 2015 rok nie ulega zmianom.

Spółka niezwłocznie opublikuje skorygowane raporty roczne za 2015 rok (odpowiednio jednostkowy oraz skonsolidowany) uwzględniające ww. uzupełnienia.

 

RB 24 2016 – Uzupełnienie raportów rocznych za 2015 rok o informację nt. wynagrodzenia osób nadzorujących

RB 24 Załącznik – Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym

RB 23/2016 Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto

 

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto 


Raport bieżący nr: 23/2016

Data: 11.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o  którym mowa w RB 18/2016 w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku, w którym to wniosku Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 59 935 557, 00 zł, tj. 33, 00 zł na jedną akcję i wyznaczył dzień dywidendy na 5 września 2016 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 21 września 2016 roku.

 

RB 23 2016 – Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto

RB 22/2016 Program motywacyjny

 

Program motywacyjny      


Raport bieżący nr: 22/2016

Data: 10.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA (dalej też „Spółka”) informuje, iż w dniu 10 maja 2016 roku  Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LPP SA przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką opartego na wykorzystaniu akcji własnych Spółki nabytych w 2008 roku. Program ma zostać poddany pod głosowanie podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA.

Program motywacyjny w swych zasadniczych cechach i założeniach ma być kontynuacją poprzedniego programu przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2013 roku.

Projekt programu zakłada jego przeprowadzenie w latach obrotowych 2016 – 2017, przy czym w 2017 roku miałoby nastąpić jedynie nabycie akcji Spółki, o ile zostaną spełnione przesłanki przez uprawnionych uczestników programu. W ramach programu uczestnicy, którzy spełnią warunki określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki oraz w regulaminie programu mieliby uzyskać uprawnienie do nabycia od Spółki akcji LPP, za cenę równą ich wartości nominalnej.

Przesłanką (warunkiem) uzyskania uprawnienia, o którym mowa powyżej, przez uczestników programu, byłoby spełnienie przez GK LPP SA za rok obrotowy 2016 następującego warunku: zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję za rok obrotowy 2016 będzie wyższy o co najmniej 10 % niż zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym.

Konkretna liczba akcji przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione, zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba nie może być wyższa niż 3 000.

Szczegółowy regulamin programu motywacyjnego miałby zostać ustalony przez Radą Nadzorczą w oparciu o uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W celu umożliwienia przyjęcia i realizacji wspomnianego programu Rada Nadzorcza zarekomendowała utworzenie kapitału rezerwowego, na którym zgromadzone zostaną środki przeznaczone zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych na nabycie akcji własnych, oraz zmianę przeznaczenia posiadanych akcji własnych z celu wskazanego w art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych na cel  wskazany w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki zwraca przy tym uwagę, iż praca kluczowych osób zarządzających Spółką ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Celem programu motywacyjnego ma być stworzenie bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniając długoterminowy wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji personalnej grupy kluczowych osób zarządzających Spółką. Należy również uwzględnić fakt, iż dotychczasowe programy motywacyjne dla kluczowych osób zarządzających Spółką zostały zakończone.

 

RB 22 2016 – Program motywacyjny

RB 21/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2016 roku

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2016 roku   


Raport bieżący nr: 21/2016

Data: 02.05.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 472 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2015 roku o około 23%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 51% i była o ok. 5 p.p. niższa od marży zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2016 roku wyniosła 1.646 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 19% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec kwietnia wyniosła ok. 855 tys. m kw i była większa o ok.  14% od powierzchni handlowej na koniec kwietnia ubiegłego roku.

 

RB 21 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu