RB 37/2016 Aneks do umowy znaczącej

Raport bieżący nr: 37/2016
Data: 30.06.2016

 
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z bankiem BGŻ BNP Paribas SA został podpisany aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 14 kwietnia 2004 roku.
Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy), oraz zmieniono kwoty wykorzystania poszczególnych produktów:
1) Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 330 mln zł (poprzednio 175 mln zł);
2) Limit w ramach którego są uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do kwoty 60 mln zł (poprzednio 58 mln zł);
3) Limit w ramach którego otwierane są akredytywy do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy).
Bieżący okres wykorzystania produktów – 30 stycznia 2017 roku (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu).
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

RB 37 2016 Aneks do umowy znaczącej

RB 36/2016 Umowa znacząca

 

Umowa znacząca             


Raport bieżący nr: 36/2016

Data: 23.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od PKO BP SA z której wynika, że został przedłużony okres wykorzystania bieżącego kredytu w ramach limitu linii wielocelowej na kolejny roczny okres tj. do 23 czerwca 2017 roku.

Łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów w ramach linii wielocelowej to 280 mln zł, w tym na poszczególne produkty:

1.Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 230 mln zł – przedłużony do 23 czerwca 2017 roku;

2.Limit w ramach którego są uruchamiane gwarancje LPP SA do kwoty 280 mln zł – ważny do 23 czerwca 2017 roku;

3.Limit w ramach którego otwierane są akredytywy do kwoty 280 mln zł – ważny 23 czerwca 2017 roku.

Kryterium uznania bieżącego kredytu w ramach linii wielocelowej za znaczący jest jego wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 36 2016 Umowa znacząca

RB 35/2016 Aneks do umowy znaczącej

 

Aneks do umowy znaczącej         


Raport bieżący nr: 35/2016

Data: 22.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA został podpisany aneks do umowy kredytu (linia wielocelowa) z 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy), oraz przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:

1) Kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 330 mln zł (poprzednio 190 mln zł) – umowa przedłużona do 30 czerwca 2017 roku;

2) Limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do kwoty 140 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy) – umowa przedłużona do 31 lipca 2019 roku;

3) Limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy) – umowa przedłużona do 30 czerwca 2018 roku.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

RB 35 2016 Aneks do umowy znaczącej

RB 34/2016 Informacja na temat dywidendy

 

Informacja na temat dywidendy         


Raport bieżący nr: 34/2016

Data: 17.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w kwocie 344.347.475,66 zł (trzysta czterdzieści cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

  • przeznaczyć kwotę 59.935.557,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
  • wyłączyć kwotę 276.911.918,66 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset jednaście tysięcy dziewięćset osiemnaście i sześćdziesiąt sześć groszy) od podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki,
  • wyłączyć kwotę 7 500 000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał rezerwowy Spółki utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki numer 20 z dnia 17 czerwca 2016 roku, na którym gromadzone są środki w celu, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 5 września 2016 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), 21 września 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 33,00 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.816.229.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego do realizacji pozostało 17 216 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 32,69 zł.

 

RB 34 2016 Informacja na temat dywidendy

RB 33/2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 17 czerwca 2016 roku

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 17 czerwca 2016 roku


Raport bieżący nr: 33/2016

Data: 17.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 17 czerwca 2016 roku:

1) Marek Piechocki 874,995 głosów co stanowiło 36,0% liczby głosów na WZA i 27,2% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 874.995 głosów co stanowiło 36,0% liczby głosów na WZA i 27,2% w ogólnej liczbie głosów,

3) Quarter Scsp 143.710 głosów co stanowiło 5,9% liczby głosów na WZA i 4,5% w ogólnej liczbie głosów,

4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 136.000 głosów co stanowiło 5,6% liczby głosów na WZA i 4,2% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 33 2016 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 17 czerwca 2016 roku

 

RB 32/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

 

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 32/2016

Data: 17.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 17 czerwca 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

Emitent informuje jednocześnie, iż odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzenie głosowań w toku obrad przy użyciu systemu elektronicznego obsługiwanego przez profesjonalny podmiot.

 

RB 32 2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały ZWZA LPP SA

 

 

 

RB 31/2016 Zbycie akcji LPP SA

 

Zbycie akcji LPP SA    


Raport bieżący nr: 31/2016

Data: 06.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 06 czerwca 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Subfundusz EQUES Akcji, wydzielony w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji zbycia 45 sztuk akcji LPP SA w dniu 01 czerwca 2016 roku, w cenie jednostkowej 5.180,46 zł o łącznej wartości 233.120,70 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 31 2016 Zbycie akcji LPP SA

RB 30/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2016 roku

 

 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju 2016 roku


Raport bieżący nr: 30/2016

Data: 01.06.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 471 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2015 roku o około 5%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 53% i była o ok. 1 p.p. wyższa od marży zrealizowanej w maju roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2016 roku wyniosła 2 118 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 16% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec maja wyniosła ok. 864 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec maja ubiegłego roku.

 

RB 30 2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w maju