RB 38/2016 Korekta do RB 38/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2016 roku

 

Korekta do RB 38/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2016 roku                                                                                   

 

Raport bieżący nr: 38/2016

Data: 27.07.2016

Godzina: 13:49

 

Zarząd LPP SA informuje, że w RB 38/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku błędnie podano sprzedaż w sklepach porównywalnych tzw. LFL za drugi kwartał oraz narastająco styczeń – czerwiec. W raporcie podano odpowiednio: 3% i 3,5%, a powinno być odpowiednio: 6,0% i 5,2%. Błąd wynikał z zastosowania wartości LFL w walucie PLN zamiast w walutach lokalnych.

Prawidłowa treść RB 38/2016 powinna brzmieć:

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku o około 21%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 47% i była o ok. 4 p.p. niższa od marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku wyniosła 2.674 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2016 wyniosły ok. 17 mln zł i były wyższe o ok. 213% od sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2015.

Narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 68 mln zł i była wyższa o ok. 93% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec czerwca wyniosła ok. 870 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec czerwca ubiegłego roku.

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tak zwane LFL) za drugi kwartał 2016 roku wyniosła ok. 6,0% i narastająco za okres styczeń – czerwiec 2016 ok. 5,2%

 

RB 38 2016 – Korekta do RB 38 2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2016 roku

RB 40/2016 Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego


Raport bieżący nr: 40/2016

Data: 04.07.2016

 

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 17 czerwca 2016 r. wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego. Nowa ujawniona wysokość kapitału zakładowego wynosi 3 670 414 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych).

 

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego jest wynikiem zamiany 4 084 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii L w kapitale zakładowym LPP SA, co było przedmiotem raportu bieżącego nr 02/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.

 

Ujawniony w rejestrze w wyniku zamiany kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.485.207 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem) akcji na okaziciela. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3.235.207 (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedem). Nowe akcje serii L stanowią 0,2% (dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Emitenta i 0,1% (jedną dziesiątą procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

 

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 9 i § 15 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych

 

RB 40/2016 Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego

RB 39/2016 Aneks do umowy znaczącej

Raport bieżący nr: 39/2016

Data: 01.07.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym z bankiem HSBC Bank Polska SA został podpisany aneks do umowy o linię akredytyw z dnia 01 lipca 2015 roku.

 

Na mocy wyżej wymienionego aneksu określono łączny limit wykorzystania linii na 15 mln USD (bez zmian w stosunku do poprzedniej umowy). Termin dostępności linii został oznaczony do 30 czerwca 2017 roku.

 

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

RB 39/2016 Aneks do umowy znaczącej

RB 38/2016 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu 2016 roku

Raport bieżący nr: 38/2016

Data: 01.07.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w czerwcu 2016 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 556 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku o około 21%.

Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wynosiła 47% i była o ok. 4 p.p. niższa od marży zrealizowanej w czerwcu roku poprzedniego.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku wyniosła 2.674 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2016 wyniosły ok. 17 mln zł i były wyższe o ok. 213% od sprzedaży zrealizowanej w czerwcu 2015.

Narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2016 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 68 mln zł i była wyższa o ok. 93% licząc rok do roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec czerwca wyniosła ok. 870 tys. m kw i była większa o ok. 12% od powierzchni handlowej na koniec czerwca ubiegłego roku.

 

Sprzedaż w sklepach porównywalnych (tak zwane LFL) za drugi kwartał 2016 roku wyniosła ok. 3% i narastająco za okres styczeń – czerwiec 2016 ok. 3,5%

 

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

RB 38/2016 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w czerwcu