RB 06/2017 Umowa znacząca

Umowa znacząca       


Raport bieżący nr: 06/2017

Data: 31.01.2017

Godzina: 13:48

 

Zarząd LPP SA informuje, że w związku z umową wielocelowej linii kredytowej zawartą z BGŻ BNP Paribas SA z dnia 14 kwietnia 2004 roku, w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o przedłużeniu udostępnienia kredytu na bieżący okres wykorzystania do 28 lutego 2017 roku.

Na mocy wymienionej umowy Spółka LPP SA korzysta z limitu wynoszącego 330 mln złotych, który może być wykorzystany jako:

– kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 330 mln złotych z wykorzystaniem do 28 lutego 2017 roku,

– linia akredytyw do kwoty 330 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,

– linia gwarancji do kwoty 60 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 330 mln złotych.

Spółka w ciągu najbliższego miesiąca zamierza, podpisać aneks do umowy kredytowej z dnia 14 kwietnia 2004 roku z BGŻ BNP Paribas SA przedłużający termin wykorzystania kredytu na kolejny rok.

Emitent podaje powyższą informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie wartość umowy spełnia kryterium uznania ją za znaczącą.

 

RB 06 2017 – Umowa znacząca

RB 05/2017 Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW

Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW   


Raport bieżący nr: 05/2017

Data: 24.01.2017

Godzina: 11:19

 

Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 24 stycznia 2017 roku pozyskał informacje o Uchwale nr 39/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 23 stycznia 2017 roku, z której wynika, że Zarząd KDPW postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 4.084 (cztery tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii L spółki LPP SA o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku (z późniejszymi zmianami), oraz oznaczyć je kodem PLLPP0000011.

Rejestracja nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje spółki LPP SA oznaczone kodem PLLPP0000011.

Uchwała nr 39/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych weszła w życie z dniem podjęcia.

 

RB 05 2017 – Warunkowa rejestracja akcji serii L LPP SA w KDPW

RB 04/2017 Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS


Raport bieżący nr: 04/2017

Data: 20.01.2017

Godzina: 15:28

 

Zarząd LPP SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2017 r. doręczono mu protokół sporządzony w ramach postępowania kontrolnego prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku („UKS”) wobec Emitenta odnośnie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania przez Emitenta podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok („Protokół”) wraz z zawiadomieniem o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału. O toczącym się postępowaniu kontrolnym Emitent informował w raportach okresowych, w tym m.in. w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie LPP SA za III kwartał 2016 r. w punkcie dotyczącym postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej (str. 25-26).

Emitent mając na uwadze, iż Protokół stanowi kolejny istotny etap postępowania kontrolnego, oraz jego treść pozwalającą powziąć wiedzę o ustaleniach organu kontroli skarbowej przedstawia poniżej informację w tym zakresie.

W Protokole UKS wskazał, iż w jego ocenie za 2012 rok Emitent niewłaściwie ustalał koszty uzyskania przychodu, zwłaszcza w odniesieniu do wydatków na sublicencje na korzystanie ze znaków towarowych wniesionych aportem do spółki cypryjskiej (Gothals Ltd). W przypadku przyjęcia przez organ kontroli skarbowej wskazanego w Protokole materiału dowodowego jako podstawy decyzji Emitent szacuje, iż wysokość dodatkowego obowiązku podatkowego (wraz z odsetkami) jaki mógłby zostać nałożony na Emitenta wyniesie łącznie ok. 24 mln zł.

Emitent informuje, iż w jego ocenie opłaty licencyjne uiszczane na rzecz Gothals Ltd były i są uzasadnione gospodarczo i takie stanowisko będzie podtrzymywać w dalszych etapach postępowania.

O dalszych kluczowych etapach postępowania kontrolnego Emitent będzie informować w trybie publikacji właściwych raportów.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie posiada wiedzy aby na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego prowadzone było wobec niego postępowanie podatkowe bądź postępowanie kontrolne dotyczące innych okresów rozrachunkowych niż okres wskazany powyżej.

 

RB 04 2017 -Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez UKS

RB 03/2017 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej                 


Raport bieżący nr: 3/2017

Data: 10.01.2017

Godzina: 10:12

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2016 dotyczącego zawiadomienia otrzymanego od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: „FORUM TFI”) o zmianie charakteru posiadania akcji LPP SA przez fundusze zarządzane przez ten podmiot, Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęła od FORUM TFI korekta zawiadomienia przekazanego ww. raportem bieżącym.

 

Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego skorygowanego zawiadamiania:

 

„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”), FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „FORUM TFI”), działając w imieniu i na rzecz funduszy: FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwanych dalej łącznie: „Funduszami”), informuje że:

W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 19 grudnia 2016 r., FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI – nabył od swojego podmiotu zależnego, tj. Hoja SCSp z siedzibą w Luksemburgu – 51.338 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela oraz 1 (słownie: jedną) akcję imienną uprzywilejowaną, czyli łącznie 51.339 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji spółki LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000778 (dalej: „Spółka”).

W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 21 grudnia 2016 r., FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI – nabył od swojego podmiotu zależnego, tj. Quarter SCSp z siedzibą w Luksemburgu – 143.710 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela oraz 1 (słownie: jedną) akcję imienną, czyli łącznie 143.711 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset jedenaście) akcji Spółki.

Łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył bezpośrednio 5% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem transakcji Fundusze posiadały łącznie pośrednio 200.730 (słownie: dwieście tysięcy siedemset trzydzieści) akcji Spółki, stanowiących 10,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 200.738 (słownie: dwieście tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 6,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) 200.728 (słownie: dwieście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 10,91 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 200.728 (słownie: dwustu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) głosów, stanowiących 6,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) 2 (słownie: dwie) akcje imienne uprzywilejowane, stanowiące 0,0001% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 5 (słownie: pięciu) głosów każda, tj. uprawniające do wykonywania 10 (słownie: dziesięciu) głosów łącznie, stanowiących 0,0003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

W związku z nabyciem przedmiotowych akcji Spółki, Fundusze aktualnie posiadają bezpośrednio 195.050 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) oraz pośrednio 5.680 (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 200.738 (słownie: dwieście tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących łącznie 6,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) 200.728 (słownie: dwieście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 10,91% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 200.728 (słownie: dwustu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu głosów), stanowiących 6,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) 2 (słownie: dwie) akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,0001% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 5 (słownie: pięciu) głosów

 

FORUM 65 FIZ posiada 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce PRESENTME HOLDING LIMITED z siedzibą w Nikozji (Elenion Building , 5 Th Dervis Str, CY-1066 Nicosia, Cyprus), która posiada 5.680 (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji Spółki.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez FORUM TFI, poza Funduszami, żaden inny fundusz inwestycyjny zarządzany przez FORUM TFI nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki.

 

Fundusze nie zawarły umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Ustawy o Ofercie Publicznej.”

 

RB 03 2017 – Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej