RB 13/2017 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta      


Raport bieżący nr: 13/2017

Data: 02.03.2017

Godzina: 16:21

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 02 marca 2017 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji nabycia akcji Spółki LPP SA przez Pana Przemysława Konczakowskiego pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce na stanowisku Dyrektora ds. Controllingu.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 13 2017 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

RB 13 Załącznik – Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR

RB 11/2017 Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego

Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego           


Raport bieżący nr: 11/2017

Data: 28.02.2017

Godzina: 12:54

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 14.02.2017 roku wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Nowa ujawniona wysokość kapitału zakładowego wynosi 3 678 582 zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote).

Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego jest wynikiem zamiany 4 084 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii L w kapitale zakładowym LPP SA, co było przedmiotem raportu bieżącego nr 50/2016 z dnia 21 października 2016 roku.

Ujawniony w rejestrze w wyniku zamiany kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 489 291 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3 220 313* (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta trzynaście).

Nowe akcje serii L stanowią 0,2% (dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego Emitenta i 0,1% (jedną dziesiątą procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

*(Spółka posiada jeszcze 18 978 akcji własnych, z których nie może być wykonywane prawo głosu, z tego też powodu głosy z tych akcji nie zostały włączone do ogólnej liczby głosów na WZA).

 

RB 11 2017 – Zawiadomienia o rejestracji przez sąd wysokości kapitału zakładowego

RB 12/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2017 roku


Raport bieżący nr: 12/2017

Data: 01.03.2017

Godzina: 13:11

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 382 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2016 roku o około 12%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2017 roku wyniosła 890 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 44% i była niższa o 3 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w lutym roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w lutym 2017 wyniosły ok. 12,5 mln zł i były wyższe o ok. 56% od sprzedaży zrealizowanej w lutym 2016.

Narastająco w okresie styczeń – luty 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 35 mln zł i była wyższa o ok. 126% licząc rok do roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec lutego 2017 roku wyniosła ok. 909 tys. m kw i była większa o ok. 8% od powierzchni handlowej na koniec lutego ubiegłego roku.

 

RB 12 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w lutym 2017 roku