RB 16/2017 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2017 roku

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2017 roku             


Raport bieżący nr: 16/2017

Data: 28.04.2017

Godzina: 17:41

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA:

za I kwartał 2017 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 1 362 mln PLN,
  • Zysk brutto na sprzedaży: 621 mln PLN,
  • Koszty SG&A: 719 mln PLN,
  • Strata z działalności operacyjnej (EBIT): 109 mln PLN,
  • Strata netto: 117 mln PLN

Wybrane dane bilansowe na 31.03.2017:

  • Stan zapasów: 1 251 mln PLN (około 1 381 PLN/m2)
  • Zadłużenie z tyt. kredytów: 628 mln PLN
  • Środki pieniężne: 281 mln PLN

Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2017 wyniósł 16% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w I kwartale 2017 wzrosła o 4,6%.

Marża handlowa w I kwartale wyniosła 45,6% i była niższa o ok 0,6 p.p. rok do roku.

Strata operacyjna za I kwartał 2017 roku wyniosła 109 mln zł.

Saldo przychodów i kosztów finansowych w I kwartale 2017 było ujemne i wyniosło 3 mln zł.

W I kwartale 2017 GK LPP poniosła stratę w wysokości 117 mln zł.

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 17 maja 2017 roku.

 

RB 16 2017 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2017

 

RB 15/2017 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy   


Raport bieżący nr: 15/2017

Data: 26.04.2017

Godzina: 14:25

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 65 631 268 PLN, tj. 36,00 PLN na jedną akcję.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki, z czego do realizacji pozostało 13 132 warrantów. W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy wartość dywidendy na jedną akcję wynosiłaby 35,74 PLN.

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 4 września 2017 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 20 września 2017 roku.

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

 

RB 15 2017 – Informacja na temat dywidendy

RB 14/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2017 roku  


Raport bieżący nr: 14/2017

Data: 03.04.2017

Godzina: 13:22

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 466 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2016 roku o około 12%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2017 roku wyniosła 1 356 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 15,5% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 60% i była wyższa o 8 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w marcu roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w marcu 2017 wyniosły ok. 19,3 mln zł i były wyższe o ok. 63% od sprzedaży zrealizowanej w marcu 2016.

Narastająco w okresie styczeń – marzec 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 54,3 mln zł i była wyższa o ok. 98,2% licząc rok do roku.

 

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec marca 2017 roku wyniosła ok. 913 tys. m kw i była większa o ok. 7% od powierzchni handlowej na koniec marca ubiegłego roku.

 

RB 14 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w marcu 2017 roku