RB 21/2017 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                        Raport bieżący nr: 21/2017 Data: 24.05.2017 Godzina: 22:12   Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 19 czerwca 2017 roku.   RB 21 2017 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA Projekty uchwał ZWZA LPP SA

RB 19/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport bieżący nr: 19/2017 Data: 15.05.2017 Godzina: 14:18   Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 15 maja 2017 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie paragrafu 35 Statutu LPP SA oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki. Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Ernst & Young Audyt Polska Sp z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 130. We wcześniejszych latach LPP SA nie korzystała z usług wybranego podmiotu. Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej w ww. roku.   RB 19 2017 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RB 18/2017 Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto

Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto    Raport bieżący nr: 18/2017 Data: 15.05.2017 Godzina: 14:14   Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki o którym mowa w RB 15/2017 w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku, w którym to wniosku Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości w wysokości 65 631 268 PLN, tj. 36,00 PLN na jedną akcję i wyznaczył dzień dywidendy na 4 września 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2017 roku.   RB 18 2017 – Opinia Rady Nadzorczej LPP SA w sprawie podziału zysku netto

RB 17/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2017 roku   Raport bieżący nr: 17/2017 Data: 02.05.2017 Godzina: 16:19   Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 524 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2016 roku o około 11%. Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2017 roku wyniosła 1886 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 15% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 59% i była wyższa o 8 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w kwietniu roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży internetowej w kwietniu 2017 wyniosły ok. 22,2 mln zł i były wyższe o ok. 76% od sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2016. Narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 77,1 mln zł i była wyższa o ok. 93% licząc rok do roku. Powierzchnia handlowa sklepów na koniec kwietnia 2017 roku wyniosła ok. 917 tys. m kw i była większa o ok. 7% od powierzchni handlowej na koniec kwietnia ubiegłego roku.   RB 17 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w kwietniu 2017 roku