RB 02/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku         

                                                                                  
Raport bieżący nr: 02/2018

Data: 04.01.2018

Godzina: 08:01

 

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raport roczny i skonsolidowany raport za 2017: 14.03.2018

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018: 05.09.2018

Skonsolidowane raporty kwartalne

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018: 17.05.2018

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018: 20.11.2018                                  

Jednocześnie, na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

RB 02 2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

RB 01/2018 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2017 roku       

                                                                             
Raport bieżący nr: 01/2018

Data: 02.01.2018

Godzina: 16:34

 

 Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 893 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2016 roku o około 18%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w całym 2017 roku wyniosła 7 033 mln zł.  Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w 2016 roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży w grudniu 2017 wyniosła ok. 56% i była wyższa o 20 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w grudniu roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w grudniu 2017 wyniosły ok. 61 mln zł i były wyższe o ok. 135% od sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2016. W całym 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła 365 mln zł i była wyższa o ok. 111% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec grudnia 2017 roku wyniosła ok. 1.001 tys. m. kw. i była większa o ok. 9% od powierzchni handlowej na koniec 2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że począwszy od stycznia 2018 roku, modyfikując swoją dotychczasową politykę informacyjną, zaprzestanie publikowania miesięcznych informacji nt. poziomu zrealizowanej sprzedaży i marży.

Sprzedaż w okresach miesięcznych może podlegać szeregu zaburzeniom o nieoczekiwanym oraz niepowtarzalnym charakterze, spowodowanym np. zmiennymi warunkami pogodowymi i tym samym w ocenie Spółki zdecydowanie bardziej wiarygodna oraz użyteczna jest sprawozdawczość wyników sprzedaży w dłuższym horyzoncie czasowym.

Powyższa decyzja została podjęta również w oparciu o analizę praktyki raportowania w branży, ze szczególnym uwzględnieniem działalności europejskich podmiotów konkurencyjnych względem LPP (Inditex, H&M, Marks & Spencer, Next, Adidas, LVMH, Hugo Boss), zgodnie z którą wyniki sprzedażowe publikowane są w perspektywie przynajmniej kwartalnej lub półrocznej.

Mając powyższe na uwadze od 2018 roku podstawowym interwałem sporządzania oraz publikacji raportów bieżących odnoszących się do cyklicznych wyników sprzedażowych LPP będzie okres kwartalny. 

 

RB 01 2018 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w grudniu 2017 roku