RB 14/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego                                                                                                                                                                  
Raport bieżący nr: 14/2018

Data: 28.05.2018

Godzina: 09:01

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018, planowany pierwotnie na 05 września 2018 roku, został zmieniony na dzień 04 września 2018 roku.

 

RB 14 2018 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

RB 13/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych                                                                                                                                                                              
Raport bieżący nr: 13/2018

Data: 25.05.2018

Godzina: 14:23

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie paragrafu 35 Statutu LPP SA oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.

Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Ernst & Young Audyt Polska Sp z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 130.

We wcześniejszych latach LPP SA korzystała z usług wybranego podmiotu.

Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd Spółki, który zawarł z ww. firmą aneks do umowy na badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej w ww. roku.

 

RB 13 2018 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

RB 12/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 25 maja 2017 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 25 maja 2017 roku

                                                                                              
Raport bieżący nr: 12/2018

Data: 25.05.2018

Godzina: 14:17

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 25 maja 2018 roku:

1) Marek Piechocki 874 995 głosów co stanowiło 35,6% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

2) Jerzy Lubianiec 874 995 głosów co stanowiło 35,6% liczby głosów na WZA i 27,1% w ogólnej liczbie głosów,

3) FORUM 65 FIZ 143 710 głosów co stanowiło 5,9% liczby głosów na WZA i 4,4% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 12 2018 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 25 maja 2018 roku

RB 11/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

 

Raport bieżący nr: 11/2018

Data: 25.05.2018

Godzina: 14:12

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 25 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

Emitent informuje jednocześnie, iż odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na przeprowadzenie głosowań w toku obrad przy użyciu systemu elektronicznego obsługiwanego przez profesjonalny podmiot.

 

RB 11 2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały ZWZA 2018

RB 10/2018 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy      

                                                                                                                                                                       
Raport bieżący nr: 10/2018

Data: 25.05.2018

Godzina: 14:08

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2018 roku podjęło uchwałę nr 21 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 493 427 050, 71 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

1) kwotę 73 342 480 zł (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę;

2) pozostałą część zysku netto w kwocie 420 084 570, 71 zł (czterysta dwadzieścia milionów osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 24 sierpnia 2018 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy), 14 września 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 40,00 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1 833 445.

Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2017 roku, w przypadku powzięcia odpowiedniej uchwały przez Radę Nadzorczą LPP SA zaoferuje uczestnikom programu motywacyjnego (osobom zarządzającym) nabycie od Spółki łącznie 117 akcji LPP SA (z puli akcji własnych). W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem dywidendy 117 akcji nabędzie prawo do dywidendy. Nie wpłynie to jednak na wartość dywidendy na jedną akcję (40,00 PLN).

 

RB 10 2018 – Informacja na temat dywidendy