RB 10/2019 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr: 10/2019

Data: 07.06.2019

Godzina: 14:22

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 07 czerwca 2019 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 019 208 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 31,5% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 926 338 głosów co stanowiło 38,1% liczby głosów na WZA i 28,6% w ogólnej liczbie głosów.

RB 10 2019 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku

RB 08/2019 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy

Raport bieżący nr: 08/2019

Data: 07.06.2019

Godzina: 11:58

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 17 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 592 294 929,66 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

  • kwotę 110 065 020,00 zł (sto dziesięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę;
  • pozostałą część zysku netto w kwocie 482 229 909,66 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 18 czerwca 2019 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy), 27 czerwca 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1 834 417, a kwota dywidendy na jedną akcje 60,00 zł.

RB 08 2019 – Informacja na temat dywidendy