Lpp S.A.

ANEKS DO UMOWY ZNACZĄCEJ

06.06.2014

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 roku został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej pomiędzy LPP SA a PKO BP SA z 24 czerwca 2005 roku.
Na mocy tego aneksu limit kredytowy został podwyższony do kwoty 230 mln złotych, a bieżący okres wykorzystania linii został przedłużony do 23 czerwca 2017 roku, z zastrzeżeniem, że kredyt w rachunku bieżącym będzie przedłużany na kolejne roczne okresy.
Łączny limit umowy wynoszący 230 mln złotych może być wykorzystany w formie kredytów do kwoty 230 mln złotych, w formie akredytyw do kwoty 230 mln złotych, oraz w formie gwarancji do kwoty 230 mln złotych.
Zabezpieczeniem linii jest weksel własny in blanco LPP SA oraz oświadczanie o poddaniu się egzekucji.
Umowa została zawarta na warunkach rynkowych.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP SA.