Lpp S.A.

ANEKS DO ZNACZĄCEJ UMOWY

12.08.2014

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:
1) kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 31 lipca 2015 roku,
2) limit, w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa przedłużona do 31 sierpnia 2017 roku
3) limit, w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 30 kwietnia 2016 roku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA