Lpp S.A.

REKOMENDACJA RADY NADZORCZEJ LPP SA

07.05.2014

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 6 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 394 575 034,73 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze) w następujący sposób:
1. przeznaczenie kwoty 169 616 772,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
2. przeznaczenie kwoty 223 708 262,73 zł (dwieście dwadzieścia trzy miliony siedemset osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy,
3. przeznaczenie kwoty 1 250 000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tym samym wniosek Zarządu, aby zyskiem netto Spółki za rok 2013 zadysponować w wyżej wymieniony sposób, a także wniosek Zarządu o ustalenie dnia dywidendy na 5 września 2014 roku, a dnia wypłaty na 25 września 2014 roku.