Lpp S.A.

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

07.05.2014

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 06 maja 2014 roku Rada Nadzorcza LPP S.A. działając na podstawie par. 35 Statutu spółki LPP S.A. podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółki.
Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP S.A. została Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654.
Rada Nadzorcza LPP S.A. upoważniła Zarząd spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie rocznych sprawozdań finansowych spółki oraz grupy kapitałowej za lata 2014, 2015 i 2016 oraz przegląd półrocznych sprawozdań finansowych spółki i grupy kapitałowej w ww. latach.
W latach 2012 i 2013 usługi na rzecz LPP S.A. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) świadczyła Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3654, zaś w latach 2004-2011 jej poprzedniczka prawna.