Lpp S.A.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LPP SA

07.05.2014

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1.Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 395 § 1, 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz postanowienie § 27 i 29 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 czerwca 2014 r. godzina 11:00 do budynku w Gdańsku przy ul. Reduta Żbik 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie uchwał:
a) Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2013,
d) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013,
e) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013,
f) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2013 roku zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
g) Rady Nadzorczej w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku.
6.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2013.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2013.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 pkt 9 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia
Zarząd wskazuje jednocześnie, iż objęcie porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawionych powyżej punktów jest uzasadnione następującymi okolicznościami:
1. Punkty od 1 do 4 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 5 porządku obrad wnika z obowiązków wynikających z obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych, w tym w szczególności Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
3. Punkt 6 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., 395 § 5 k.s.h., art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
4. Punkt 7 wynika z § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.
5. Punkt 8 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
6. Punkt 9 porządku obrad wynika z powszechnie obowiązujących przepisów art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.
7. Punkt 10 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.
8. Punkt 11 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.
9. Punkt 12 porządku obrad wynika z zamiaru umożliwienia osobom uprawnionym, w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014, przyjętego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 zbycia warrantów na rzecz funduszy inwestycyjnych co jest zgodne z interesem Spółki.
10. Punkt 13 porządku obrad wynika z obowiązku przewidzianego m.in. w art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.
11. Punkt 14 i punkt 15 porządku obrad wynikają z treści przepisów art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. w związku z art. 362 § 2 k.s.h. i chęci wprowadzenia w Spółce nowego programu motywacyjnego przeznaczonego dla najwyższej kadry zarządzającej Spółką oraz zamiaru wykorzystania części posiadanych akcji własnych dla realizacji programu motywacyjnego.
12. Punkt 16 porządku obrad ma charakter porządkowy.

2. Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

W granicach zakreślonych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności mogą składać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.
Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: wza@lpp.com.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką obciąża akcjonariusza.
Wraz z dokumentami przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną, które zostały sporządzone w oryginale w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza, powinny być zeskanowane (przekonwertowane) do formatu „PDF”.

3.Prawa akcjonariuszy dotyczące uzupełniania porządku obrad walnego zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał

3.1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 2 czerwca 2014 roku. Żądanie to może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej. Do żądania składanego zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w pkt 4.2 lit (b) poniżej.
3.2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej, bądź w formie pisemnej. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 4.2 lit (b).
Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

4.1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji (posiadające kompetencję do składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wymaga udzielenia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana wyłącznie ustanowionemu pełnomocnikowi.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inwestor.lpp.com.pl.
4.2. Sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
(a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail): wza@lpp.com.pl. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefon i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
(b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła treść (tekst) pełnomocnictwa), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną (zgodnie z art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego), akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest wpisany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwo udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu i osoby uprawnione do działania w jego imieniu.
(c) Zasady opisane w pkt 4.2 lit. (b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
(d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
(e) Wyczerpanie obowiązków przewidzianych w pkt 4.2 lit. (b) powyżej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu określonych w rzeczonym punkcie dokumentów służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.
4.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika
W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami pkt 4.2 lit. (a) i (b), Spółka podejmuje czynności w celu sprawdzenia, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 4.2 lit. (a) oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 4.2 lit. (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwa udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Spółka jest uprawniona do skomunikowania się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza w wykonaniu pkt 4.2 lit. (a) lub za pomocą zwrotnej wiadomości poczty elektronicznej w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 4.2 lit. (a), (b) i (d) nie wiążą Spółki.
4.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu Spółki lub jej pracownikowi
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki LPP SA w Gdańsku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na danym wskazanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takich przypadkach wyłączone.
Pełnomocnik, o którym mowa w poprzedzającym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną bądź przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w przepisie art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 7 czerwca 2014 roku („Dzień Rejestracji”).

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 7 maja 2014 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2014 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą tylko Ci akcjonariusze, którzy:
(a) będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (7 czerwca 2014 r.) i
(b) zwrócili się – nie wcześniej niż w dniu 7 maja 2014 r. i nie później niż w dniu 9 czerwca 2014 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10. Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona w Gdańsku przy ulicy Reduta Żbik 5 w godzinach od 9.00 do 15.00 przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 17-18 i 20 czerwca 2014 r. Lista akcjonariuszy zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami art. 4063 § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminie tygodnia przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 16-23 czerwca 2014 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 Gdańsku przy ulicy Reduta Żbik 5, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, będzie istniała możliwość pobrania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

11. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki – www.inwestor.lpp.com.pl, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej www.inwestor.lpp.com.pl.