Korekta RB 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 13/2021 korekta

Data: 09.06.2021

Godzina: 15:51

 

Zarząd LPP SA przekazuje korektę raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 2 czerwca 2021 w związku z oczywistą pomyłką pisarską w dacie zwołania ZWZA LPP SA na dzień 29 czerwca 2021 roku. W treści zwołania ZWZA błędnie wskazano rok daty: 29 czerwca 2020 roku zamiast 29 czerwca 2021 roku.

W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną treść załącznika do RB 13/2021.

 

Korekta – RB 13 2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik Korekta – RB 13 – Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 29 czerwca 2021

RB 14/2021 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA   

                                                                                                                                                   

Raport bieżący nr: 14/2021

Data: 02.06.2021

Godzina: 15:01

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 29 czerwca 2021 roku.

 

RB 14 2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 14 – Projekty uchwał ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Załącznik RB 14 – Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu LPP

 

RB 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA 


Raport bieżący nr: 13/2021

Data: 02.06.2021

Godzina:  14:54

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 29 czerwca 2021 roku.

 

RB 13 2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 13 – Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 29 czerwca 2021

 

RB 12/2021 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy                                                                                              


Raport bieżący nr: 12/2021

Data: 25.05.2021

Godzina: 13:55

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 25 maja 2021 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA wniosek w sprawie:

(i)  pokrycia straty netto za rok obrotowy 1.02.2020 – 31.01.2021 z zysków osiągniętych w kolejnych latach i

(ii) wypłaty dywidendy w wysokości 450 zł na akcję, w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich.

Zarząd zarekomendował jako ustalenie dnia dywidendy (tj. dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 6 lipca 2021 roku oraz wypłacenia dywidendy w dwóch równych transzach (po 225 zł na akcję): pierwsza transza w dniu 20 lipca 2021 roku, druga transza w dniu 6 października 2021 roku.

Wspomniany wniosek w dniu 25 maja 20201 został uchwalony przez Radę Nadzorczą LPP SA i zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy wynosi 1 852 423.

 

RB 12 2021 – Informacja na temat dywidendy

RB 11/2021 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej LPP

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej LPP


Raport bieżący nr: 11/2021

Data: 18.05.2021

Godzina: 8:23

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 17 maja 2021 roku w późnych godzinach popołudniowych otrzymał od Pana Antoniego Tymińskiego – członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Komitetu Audytu oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej LPP SA.

Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja stanie się skuteczna z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA obejmującego porządkiem obrad zatwierdzenie dokumentów sprawozdawczych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2021 r.

W oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.

Zarząd LPP SA informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Antoniego Tymińskiego konieczne będzie przeprowadzenie wyboru członka Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, który to organ zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 3 Statutu LPP SA posiada do tego kompetencję.

 

RB 11 2021 – Rezygnacja z funkcji członka RN

RB 10/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 10/2021

Data: 17.05.2021

Godzina: 8:51

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 10 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 10 2021 – zawiadomienie 19 MAR Magdalena Piechocka