RB 15/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2020/21       

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2020/21
Raport bieżący nr: 15/2020

Data: 04.05.2020

Godzina: 17:06

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA za I kwartał 2020/21 roku (luty-kwiecień 2020).

 

RB 15 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2020

Załącznik RB 15 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2020

RB 14/2020 Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej


Raport bieżący nr: 14/2020

Data: 30.04.2020

Godzina: 8:27

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki i jej wszystkich interesariuszy, a więc akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów, podjął decyzję o odstąpieniu od części umów w przedmiocie korzystania z powierzchni handlowych zawartych z właścicielami galerii handlowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tym samym dniem rozpoczęty został proces formalnego przekazywania poszczególnym wynajmującym stosownych oświadczeń.  Spółka odstąpi od umów na używanie powierzchni handlowych stanowiących około 29,5% ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Grupę Kapitałową LPP SA. Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 wykonywanie umów, o których mowa na dotychczasowych warunkach jest trwale niemożliwe, co uzasadnia skorzystanie przez LPP z przysługujących LPP uprawnień.

Jednocześnie LPP wyraża gotowość do podjęcia z galeriami handlowymi rozmów na temat nowych umów, zawierających warunki adekwatne do nowych okoliczności. Celem Zarządu jest adaptacja warunków sprzedaży z wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP. Zniesienie zakazu handlu z oczywistych względów nie mityguje ryzyka długotrwałego spadku zainteresowania klientów odwiedzinami i zakupami w galeriach handlowych  co negatywnie i długotrwale wpłynie na poziomy przychodów w tym kanale sprzedaży po zniesieniu zakazu. Przewidywane ograniczenia w postaci montowania w galeriach handlowych kamer termowizyjnych  z pomiarem temperatury i segregacją klientów na różne grupy ryzyka (czerwoną, żółtą i zieloną), ostrzeżenia z megafonów o ryzyku COVID-19, obowiązek dokonywania zakupów w maseczkach i gumowych rękawiczkach ograniczających swobodne dotykanie i przymierzanie towarów, a także ograniczenia co do liczby klientów w sklepie i galerii handlowej powoduje, że rzeczywistość handlowa będzie zupełnie inna. Uzasadnia to od strony prawnej odstąpienie od dotychczasowych umów. Wymusza też głęboką zmianę modelu biznesowego sklepów funkcjonujących w galerii handlowych i samych galerii handlowych oraz określenie nowych warunków ewentualnej współpracy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu sporządzenia i dostarczenia właścicielom poszczególnych galerii handlowych oświadczeń o odstąpieniu od umów najmu, Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji o decyzji Zarządu Spółki. Spółka wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie jej wystąpienia rodziło, w ocenie Zarządu Spółki, ryzyko utrudniania przez właścicieli galerii handlowych skutecznego doręczenia oświadczeń o odstąpieniu od umów, co mogłoby znacząco utrudnić proces z uwagi na skuteczność odstąpienia od chwili doręczenia adresatowi oświadczenia w tym zakresie. Ujawnienie informacji o decyzji Zarządu odnośnie odstąpienia od umów najmu przed doręczeniem oświadczeń właścicielom galerii mogłoby zatem niekorzystnie wpłynąć na skuteczność złożenia oświadczeń o odstąpieniu co w konsekwencji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, a w konsekwencji interesy jego akcjonariuszy. Przekazanie w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości informacji o decyzji Zarządu Spółki, związane jest z ustaniem w dacie 30 kwietnia 2020 roku przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 4 MAR uzasadniających możliwość skorzystania opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

RB 14 2020 – Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski

 

RB 13/2020 Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA

Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA


Raport bieżący nr: 13/2020

Data: 15.04.2020

Godzina: 13:42

 

Zarząd LPP SA (Emitent) w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 15 marca 2020 roku RB 6/2020 dotyczącego informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA przekazuje uaktualnione informacje na dzień 15 kwietnia 2020 roku.

Emitent rozpoznaje najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów.

W związku z decyzjami rządów krajów w których Grupa jest obecna ze swoimi sklepami stacjonarnymi, w 21 krajach na 25 wszystkich, zostały zamknięte sklepy stacjonarne wszystkich marek LPP.

Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki sprzedażowe i finansowe Grupy.

Jednocześnie bez ograniczeń działają sklepy on-line w 30 krajach i osiągają wysokie wzrosty sprzedaży.

Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, Emitent rozpoznaje nadal jako niskie.

Fabryki w Chinach, Kambodży, Myanmarze działają w standardowym trybie. Natomiast fabryki w Bangladeszu i Indiach są zamknięte, a w Turcji i Pakistanie produkcja jest ograniczona.

Jednocześnie magazyny w Polsce, Rosji i Rumunii przyjmują towary i realizują wysyłki do sklepów on-line.

Spółka posiada obecnie zapasy towarów w kwocie około 2 mld PLN, na które składają się wyłącznie modele z kolekcji Wiosna/Lato 2020.

Zarząd Spółki podjął szereg działań w celu utrzymania mocnej pozycji płynnościowej:

– po stronie przychodowej: działania mające na celu intensywny rozwój kanału e-commerce;

– po stronie kosztowej: redukcja kosztów sklepów i centrali (skorzystanie z pomocy polskiego rządu w ramach tarczy antykryzysowej dotyczącej wakacji czynszowych na okres zamknięcia sklepów oraz wsparcia rządu w kosztach wynagrodzenia pracowników);

– po stronie wydatkowej: zmniejszenie zamówień na sezon Jesień/Zima 2020, redukcja wydatków inwestycyjnych na rok 2020/21 do 500 mln PLN (zmniejszenie otwarć salonów w 2020/21 tj. planowany jest 10% wzrost powierzchni r/r, przesunięcie w czasie inwestycji budowy siedzib i centrum dystrybucyjnego w Brześciu) oraz rekomendacja nie wypłacenia dywidendy.

Zgodnie z aktualną na dzień 15  kwietnia 2020 roku sytuacją, Emitent spodziewa się, iż skutki pandemii COVID-19 będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy. Jednakże ze względu na niepewność, dynamikę oraz uzależnienie od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu wpływ ten nadal jest niemożliwy do oszacowania.

Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowej i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w osobnych raportach bieżących lub okresowych.

 

RB 13 2020 – Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA

RB 12/2020 Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA

Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA   


Raport bieżący nr: 12/2020

Data: 31.03.2020

Godzina: 12:31

 

Zarząd LPP SA informuje, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczną w gospodarce światowej oraz trudnymi do przewidzenia perspektywami wyeliminowania skutków kryzysu pandemii, wszyscy członkowie Zarządu LPP SA, począwszy od kwietnia 2020 roku, wyrazili zgodę na obniżenie ich wynagrodzeń do symbolicznej kwoty 1 PLN. Obniżenie wynagrodzenia będzie obowiązywać do momentu uznania przez Zarząd LPP SA, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna i przewidywalna.

 

RB 12 2020 – Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA