RB 44/2020 Stanowisko Zarządu LPP SA dotyczące ogłoszonego przez Fundację Semper Simul wezwania na sprzedaż akcji LPP

Stanowisko Zarządu LPP SA dotyczące ogłoszonego przez Fundację Semper Simul wezwania na sprzedaż akcji LPP


Raport bieżący nr: 44/2020

Data: 08.12.2020

Godzina: 10:46

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedstawia swoje stanowisko odnośnie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r. przez Fundację Semper Simul na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy o ofercie.

Stanowisko Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

RB 44 2020 – Stanowisko Zarządu LPP SA dotyczące ogłoszonego przez Fundację Semper Simul wezwania na sprzedaż akcji

Załącznik RB 44 2020 – Stanowisko Zarządu LPP SA dotyczące ogłoszonego przez Fundację Semper Simul wezwania

RB 43/2020 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 43/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:42

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia od:

  • Fundacji Sky o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku ze zbyciem udziałów w podmiocie zależnym od Fundacji Sky to jest SKY SPV Limited, który posiada 175.000 akcji imiennych Spółki serii B uprzywilejowanych co do głosu Spółki („Akcje 1”) uprawniających do 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu na rzecz Semper Simul Foundation;
  • Fundacji Semper Simul o osiągnięciu relewantnego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z:
  1. pośrednim nabyciem Akcji 1;
  2. pośrednim nabyciem 252.200 akcji zwykłych zdematerializowanych Spółki („Akcje 2”).

Po ww. transakcjach pośredniego nabycia Akcji 1 i Akcji 2:

  • Fundacja Semper Simul posiada bezpośrednio i pośrednio 746.488 akcji LPP SA, dających udział 40,30% w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 2.146.488 głosów, stanowiących 65,997% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  • Fundacja Sky posiada 51.338 akcji zwykłych na okaziciela LPP SA, co stanowi 2,77% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 51.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– zawiadomienie od Fundacji Sky o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów;

– zawiadomienie od Fundacji Semper Simul o osiągnięciu relewantnego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

 

RB 43 2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 43a_zawiadomienie 70 UOF

Załącznik RB 43b_zawiadomienie 70UOF

RB 42/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 42/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:41

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej
Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 42 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 42 2020_zawiadomienie 19 MAR SSF

RB 41/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 41/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:39

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 41 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 41 2020_zawiadomienie 19 MAR SSF

RB 40/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 40/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:37

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 40 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 40 2020_ zawiadomienie 19 MAR SSF

RB 39/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 39/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 14:36

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Sky (osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Spółki – Jerzym Lubiańcem) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 39 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 39 2020_ zawiadomienie 19 MAR Fundacja SKY

RB 38/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 38/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 11:31

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od SKY SPV Limited (osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Spółki Jerzym Lubiańcem) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku

 

RB 38 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 38 _zawiadomienie 19 MAR_SKY SPV