RB 37/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 37/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 11:29

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Sky (osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Spółki Jerzym Lubiańcem) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 37 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 37 _zawiadomienie 19 MAR_Fundacja SKY

RB 36/2020 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 36/2020

Data: 19.11.2020

Godzina: 12:30

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia od:

  • Fundacji Sky o zmniejszeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku ze zbyciem (w drodze wniesienia jako wkład niepieniężny) posiadanych przez Fundację Sky 175.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu Spółki, uprawniających do 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”) na rzecz SKY SPV Limited;
  • SKY SPV Limited o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w związku z nabyciem Akcji.

Po ww. transakcji Fundacja Sky posiada bezpośrednio 51.338 akcji zwykłych na okaziciela LPP SA, co stanowi 2,77% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 51.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 1,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto Fundacja Sky posiada pośrednio, poprzez SKY SPV Limited, 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych LPP SA, co stanowi 9,45% udziału w kapitale zakładowym LPP SA, z których przysługuje 875.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 26,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, Fundacja Sky posiada 226.338 akcji LPP SA, co stanowi 12,22% kapitału zakładowego LPP SA, z których przysługuje 926.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 28,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– zawiadomienie od Fundacji Sky;

– zawiadomienie od SKY SPV Limited.

 

RB 36 2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 36a Fundacja Sky – zawiadomienie

Załącznik RB 36b Sky SPV-zawiadomienie

RB 35/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

 

Raport bieżący nr: 35/2020
Data: 19.11.2020
Godzina: 12:29

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku otrzymał od Sky SPV Limited – osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej
Jerzym Lubieńcem – powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 35 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 35 zawiadomienie 19 MAR Sky SPV

RB 34/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 34/2020

Data: 19.11.2020

Godzina: 12:27

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Sky – osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Jerzym Lubieńcem – powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 34 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 34_zawiadomienie 19 MAR_Fundacja SKY

 

RB 33/2020 Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu


Raport bieżący nr: 33/2020

Data: 18.11.2020

Godzina: 16:03

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku, Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 18 listopada 2020r. o godz. 16:00 zakończyła przeprowadzony za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski SA proces budowania przyspieszonej księgi popytu („Procedura ABB”).

Spółka otrzymała od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje własne Spółki, jakie Spółka zamierzała zbyć na podstawie Procedury ABB, tj. 17 099 akcji Spółki, stanowiących łącznie 0,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 6 600 zł.

Planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży akcji w wykonaniu Procedury ABB to 19 listopada 2020 roku. („Dzień Transakcji”).

Niniejszą publikacja ma jedynie na celu realizację obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i jako taka nie stanowi samodzielnie, ani nie stanowi części jakiejkolwiek oferty lub zachęty do kupna lub zapisu na instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę.

 

RB 33 2020 – Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

 

RB 32/2020 Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu


Raport bieżący nr: 32/2020

Data: 18.11.2020

Godzina: 09:10

 

Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2020 roku, Spółka zawarła z Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”) Umowę pośrednictwa w zbyciu akcji Spółki, w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu („Umowa”), na podstawie, której Trigon działając w imieniu oraz na rzecz Spółki  rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, którego celem jest sprzedaż przez Spółkę łącznie do 17 099 akcji własnych Spółki, które stanowią 0,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (odpowiednio „Procedura ABB” oraz „Akcje Sprzedawane”).

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub zmiany liczby Akcji Sprzedawanych w ramach Procedury ABB.

Niniejszą publikacja ma jedynie na celu realizację obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i jako taka nie stanowi samodzielnie, ani nie stanowi części jakiejkolwiek oferty lub zachęty do kupna lub zapisu na instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę. Oferty nabycia Akcji Sprzedawanych zostaną skierowane do inwestorów, wybranych przez Trigon do uczestnictwa w Procedurze ABB, w sposób nie wymagających sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu Spółki.

 

RB 32 2020 – Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

RB 31/2020 Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP pomiędzy akcjonariuszami Fundacją Semper Simul i Fundacją Sky

Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP pomiędzy akcjonariuszami Fundacją Semper Simul i Fundacją Sky


Raport bieżący nr: 31/2020

Data: 17.11.2020

Godzina: 15:07

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 16.10.2020 roku Zarząd LPP SA (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Fundacji Semper Simul informację o powzięciu przez ten podmiot wiedzy o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji pozwalającej na koncentrację polegającą na pośrednim nabyciu przez Fundację Semper Simul od Fundacji Sky 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających posiadacza do 875 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w dniu 16 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą m.in. zgodę na zbycie 175 000 akcji imiennych przez Fundację Sky.

W konsekwencji powyższych zdarzeń spełnione zostały kluczowe przesłanki umożliwiające przeprowadzenia przez Fundację Semper Simul transakcji pośredniego nabycia od Fundacji Sky wspomnianych 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 875 000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, a co za tym idzie przekroczenia przez Fundację Semper Simul w sposób pośredni progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent będzie informował o dalszych istotnych zdarzeniach w ramach opisanej transakcji niezwłocznie po powzięciu o nich wiedzy.

 

RB 31 2020 – Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP

RB 30/2020 Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Raport bieżący nr: 30/2020

Data: 10.11.2020

Godzina: 18:11

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku otrzymał od pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA, pana Jacka Kujawy – Wiceprezesa Zarządu LPP SA, pana Przemysława Lutkiewicza – Wiceprezesa Zarządu LPP oraz pana Sławomira Łobody – Wiceprezesa Zarządu LPP powiadomienia o  nabyciu akcji LPP SA w ramach programu motywacyjnego za 2019 rok.

Nabycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze nastąpiło z puli akcji własnych LPP SA.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 30 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Marek Piechocki

Jacek Kujawa

Przemysław Lutkiewicz

Sławomir Łoboda

RB 28/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał oraz narastająco za 3 kwartały 2020/21  

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał oraz narastająco za 3 kwartały 2020/21

Raport bieżący nr: 28/2020

Data: 02.11.2020

Godzina: 17:23

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA za III kwartał (sierpień-październik) oraz narastająco za 3 kwartały (luty-październik) 2020/21.

 

RB 28 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2020 21

Załącznik RB 28 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał oraz za 3 kwartały 2020 21