RB 17/2021 Wybór członka Zarządu LPP SA

Wybór członka Zarządu LPP SA


Raport bieżący nr: 17/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 13:29

 

Zarząd LPP SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę nr 19 w sprawie wyboru członka Zarządu Spółki i wybrało pana Marcina Piechockiego do składu Zarządu LPP SA powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Marcin Piechocki jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał w roku 2013 w Citibank International, gdzie do 2017 roku zarządzał zespołem IT. Z LPP związany od 4 lat. Na początku zatrudniony na stanowisku asystenta kupca, następnie kupca w marce Reserved. W latach 2017 – 2018 odpowiedzialny był za proces zakupu towaru, negocjacje cenowe z dostawcami, terminowość dostaw oraz analizę wyników sprzedaży flagowej marki Grupy LPP.

Od 2018 roku zarządzał procesem otwarć i prowadzenia największych salonów marki Reserved w regionie. W tym samym roku powierzono mu projekt nadzoru i współtworzenia konceptu Sinsay, najmłodszej marki w portfelu Grupy LPP. Odpowiedzialny za produkt Sinsay, sprzedaż kolekcji oraz ekspansję marki w nowych lokalizacjach.

Obecnie pełni funkcję dyrektora zarządzającego Sinsay i Mohito oraz odpowiada za komunikację wewnętrzną firmy i relacje zewnętrzne LPP.

Pan Marcin Piechocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

RB 17 2021 – Wybór członka Zarządu LPP SA

RB 16/2021 Wybór członka Rady Nadzorczej LPP SA

Wybór członka Rady Nadzorczej LPP SA        


Raport bieżący nr: 16/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 13:19

 

Zarząd LPP SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę nr 18 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej i wybrało pana Grzegorza Maria Słupskiego do składu Rady Nadzorczej LPP SA powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej LPP SA.

Pan Grzegorz Maria Słupski jest doktorem nauk ekonomicznych i przedsiębiorcą, który z powodzeniem stworzył i kierował szeregiem przedsiębiorstw głównie w branży poligraficznej, handlowej i nowych technologii w Polsce.

Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskim – wykładowcą przedmiotów z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, usług, handlu, reklamy. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w spółdzielczości mieszkaniowej włącznie z wieloletnim pełnieniem funkcji prezesa zarządu oraz przewodniczącego rady nadzorczej.

W latach 2008 – 20017 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GIK Sp. z o.o. w Gdańsku, a w latach 2017 – 2020 przewodniczącego Rady Nadzorczej GARG Sp. z o.o. – lnvestGDA.

Od 2000 roku jest współzałożycielem i udziałowcem oraz członkiem Rady Nadzorczej Argo Card Sp. z o.o. w Gdańsku, a od 1995 roku prezesem Zarządu Argo S.A. w Gdańsku.

Pan Grzegorz Maria Słupski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

RB 16 2021 – Wybór członka Rady Nadzorczej SA

RB 15/2021 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy          


Raport bieżący nr: 15/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 13:06

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 w wysokości 450 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło 6 lipca 2021 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 (dzień dywidendy).

Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 225 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 20 lipca 2021 roku,

– druga transza w  dniu 6 października 2021 roku.

Wszystkie akcje LPP SA tj. 1 852 423 są uprawnione do dywidendy.

 

RB 15 2021 – Informacja na temat dywidendy

Korekta RB 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 13/2021 korekta

Data: 09.06.2021

Godzina: 15:51

 

Zarząd LPP SA przekazuje korektę raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 2 czerwca 2021 w związku z oczywistą pomyłką pisarską w dacie zwołania ZWZA LPP SA na dzień 29 czerwca 2021 roku. W treści zwołania ZWZA błędnie wskazano rok daty: 29 czerwca 2020 roku zamiast 29 czerwca 2021 roku.

W załączeniu Emitent przekazuje skorygowaną treść załącznika do RB 13/2021.

 

Korekta – RB 13 2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik Korekta – RB 13 – Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 29 czerwca 2021

RB 14/2021 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA   

                                                                                                                                                   

Raport bieżący nr: 14/2021

Data: 02.06.2021

Godzina: 15:01

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 29 czerwca 2021 roku.

 

RB 14 2021 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 14 – Projekty uchwał ZWZA LPP 29 czerwca 2021

Załącznik RB 14 – Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu LPP

 

RB 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA 


Raport bieżący nr: 13/2021

Data: 02.06.2021

Godzina:  14:54

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 29 czerwca 2021 roku.

 

RB 13 2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 13 – Ogłoszenie zwołania ZWZA LPP 29 czerwca 2021

 

RB 12/2021 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy                                                                                              


Raport bieżący nr: 12/2021

Data: 25.05.2021

Godzina: 13:55

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 25 maja 2021 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA wniosek w sprawie:

(i)  pokrycia straty netto za rok obrotowy 1.02.2020 – 31.01.2021 z zysków osiągniętych w kolejnych latach i

(ii) wypłaty dywidendy w wysokości 450 zł na akcję, w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich.

Zarząd zarekomendował jako ustalenie dnia dywidendy (tj. dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 6 lipca 2021 roku oraz wypłacenia dywidendy w dwóch równych transzach (po 225 zł na akcję): pierwsza transza w dniu 20 lipca 2021 roku, druga transza w dniu 6 października 2021 roku.

Wspomniany wniosek w dniu 25 maja 20201 został uchwalony przez Radę Nadzorczą LPP SA i zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zostanie przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Liczba akcji uprawnionych do wypłaty dywidendy wynosi 1 852 423.

 

RB 12 2021 – Informacja na temat dywidendy