RB 26/2020 Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką LPP przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką LPP przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

                                                                       

Raport bieżący nr: 26/2020

Data: 16.10.2020

Godzina: 8:43

 

Zarząd LPP SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 października 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Semper Simul Foundation z siedzibą w miejscowości Valletta, Malta [Fundacja Semper] informację o zawarciu ze Sky Foundation [Fundacja SKY] w dniu 15 października 2020 r. warunkowej ramowej umowy dotyczącej transakcji zamiany 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, dających 875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Fundację SKY na uzgodnioną przez strony liczbę akcji na okaziciela posiadanych przez Fundację Semper, przy czym nabycie przez Fundację Semper 175.000 akcji imiennych nastąpi w sposób pośredni.

Fundacja Semper posiada aktualnie pakiet akcji dający jej prawo do 31,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Natomiast w związku z pośrednim nabyciem od Fundacji SKY pakietu 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, dających 875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Fundacja Semper przekroczy próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższe skutkować będzie obowiązkiem ogłoszenia przez Fundację Semper wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, zgodnie z przepisem art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niezależnie od powyższych działań Fundacja Semper poinformowała, że prowadzi rozmowy z innymi akcjonariuszami co do możliwości nabycia pośrednio dalszych akcji Spółki. Potencjalne nabycie akcji od innych akcjonariuszy nastąpi w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Fundację Semper.

Zgodnie z otrzymaną informacją kluczowymi warunkami możliwości realizacji ww. umowy ramowej są w szczególności:

 1. uzyskanie przez Fundację Semper zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKiK] na koncentrację, oraz
 2. wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zbycie akcji uprzywilejowanych posiadanych przez Fundację SKY.

O decyzji Prezesa UOKiK Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego. Jednocześnie w odniesieniu do drugiego ze wskazanych warunków, Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego w przypadku braku możliwości kontynuacji procesu, tj. braku zgody Rady Nadzorczej Spółki na zbycie przedmiotowych akcji.

Zgodnie z otrzymaną informacją Fundacja Semper zgłosiła w dniu dzisiejszym zamiar koncentracji Prezesowi UOKiK w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania antymonopolowego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż m.in. z uwagi na bardzo wstępny etap, brak uzgodnienia kluczowych warunków, przewidywane rozciągnięcie w czasie procesu uzgodnień pomiędzy Fundacją Semper, a Fundacją SKY oraz potencjalny negatywny wpływ na działalność Spółki w przypadku niedojścia procesu do skutku, Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości faktu otrzymania w dniu 26 sierpnia 2019 r. informacji od administratora Fundacji Semper o: [i] otrzymaniu przez Fundację Semper od Fundacji SKY informacji nt.:  rozważenia przez ten podmiot zbycia posiadanego pakietu akcji Spółki wraz z zapytaniem odnośnie zainteresowania Fundacji Semper nabyciem części bądź całości tego pakietu, [ii] wyrażeniu przez Fundację Semper wstępnego zainteresowania podjęciem rozmów odnośnie nabycia części bądź całości pakietu akcji Spółki posiadanego przez Fundację SKY, [iii] rozważeniu przez Fundację Semper struktury transakcji obejmującej potencjalne zbycie akcji zwykłych na okaziciela Spółki, [iv] rozpoczęciu przez Fundację Semper rozmów z kilkoma innymi znaczącymi akcjonariuszami na temat nabycia przez Fundację Semper akcji Spółki.

Zamierzona transakcja w ocenie Emitenta leży w interesie Spółki i jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy. Skutkiem potencjalnej transakcji będzie utrzymanie stabilności akcjonariatu Spółki zorientowanego na długoterminowy jej rozwój oraz podtrzymanie struktury akcjonariatu opartego o profil rodzinny, z którym Spółka jest utożsamiana. Taki stan rzeczy wpisuje się w zapewnienie możliwości realizacji długoterminowych celów oraz założeń biznesowych Spółki. Jednocześnie mając na uwadze wyrażone intencje Fundacji SKY odnośnie zamiaru zbycia posiadanego pakietu akcji uprzywilejowanych, brak uzgodnienia przeprowadzenia tego procesu pomiędzy Fundacją Semper i Fundacją SKY mógłby skutkować pojawieniem się w akcjonariacie Spółki znaczących akcjonariuszy o zróżnicowanych, niekompatybilnych horyzontach i profilach inwestycyjnych. Potencjalna destabilizacja akcjonariatu mogłaby w konsekwencji skutkować pojawieniem się odmiennych oczekiwań akcjonariuszy względem perspektywy czasowej realizacji przyjętych długoterminowych celów oraz założeń biznesowych Spółki. Podobny skutek mogłaby spowodować informacja o potencjalnych ryzykach związanych z destabilizacją akcjonariatu. Jednocześnie niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej rodziło w cenie Spółki ryzyko negatywnego wpływu na wynik negocjacji prowadzonych przez wskazanych powyżej akcjonariuszy Spółki zwłaszcza, że  w chwili otrzymania tej informacji przez Spółkę prawdopodobieństwo realizacji zamierzonej transakcji było stosunkowo niewielkie. Powyższe mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz interesy jego akcjonariuszy. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

RB 26 2020 – Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

RB 25/2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji          

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji      

                                                                          

Raport bieżący nr: 25/2020

Data: 30.09.2020

Godzina: 12:39

 

Zarząd Spółki LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa  39/44, 80-769 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Spółka zwraca się o złożenie dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku. W świetle obowiązującego Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych złożenie dokumentów po tej dacie może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem (tj. po dniu 1 marca 2021 r.).

Złożenie dokumentów akcji będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest publikowane w związku z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm.) wprowadzającymi obowiązkową dematerializację wszystkich akcji. Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

RB 25 2020 – Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji

RB 24/2020 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku


Raport bieżący nr: 24/2020

Data: 18.09.2020

Godzina: 13:43

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 18 września 2020 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 019 208 głosów co stanowiło 42,19% liczby głosów na WZA i 31,5% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 926 338 głosów co stanowiło 38,35% liczby głosów na WZA i 28,6% w ogólnej liczbie głosów.

3) Nationale-Nederlanden OFE 126 000 głosów co stanowiło 5,22% liczby głosów na WZA i 3,90% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 24 2020 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku

 

RB 23/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 23/2020

Data: 18.09.2020

Godzina: 13:41

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 18 września 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 23 2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 23 2020 – Uchwały ZWZA LPP

RB 22/2020 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA zwołanego na dzień 18 września 2020 w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA zwołanego na dzień 18 września 2020 w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki

 

Raport bieżący nr: 22

Data: 28.08.2020

Godzina: 18:28

  

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (‘Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2020 i 20/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki Fundację Semper Simul („Akcjonariusz”) w dniu 28 sierpnia 2020 roku wnioskiem („Wniosek”) o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 września 2020 roku („ZWZ”) – zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających ze wspomnianego Wniosku Akcjonariusza:

 • po punkcie 16 wprowadzono jako pkt 17 nowy punkt „Zmiana § 13 ust. 1 Statutu”

W  konsekwencji uzupełnienia odpowiedniemu przesunięciu (o jeden numer wzwyż) uległa numeracja dotychczasowego punktu 16 porządku obrad ZWZ.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 18 września 2020 roku o godz. 10:00 w budynku siedziby Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie uchwał: Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020;Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020 zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA; Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020; Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020.
 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020.
 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 11. Podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA.
 13. Dematerializacja akcji imiennych uprzywilejowanych i upoważnienie do ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wyrażeniu zgody na podjęcie wszelkich wymaganych czynności celem realizacji opisanego obowiązku.
 14. Utworzenie kapitału rezerwowego na potrzeby nabycia akcji własnych.
 15. Udzielenie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej.
 17. Zmiana § 13 ust. 1 Statutu.
 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu zgłoszonego przez Akcjonariusza.

Odpowiednio uzupełnione i zmienione informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym ogłoszenie o zwołaniu, opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/

 

RB 22 2020 – Uzupełnienie porządku obrad ZWZA LPP

Projekty uchwał ZWZA LPP – uzupełnienie

RB 21/2020 Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH

Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH

 

Raport bieżący nr: 21/2020

Data: 28.08.2020

Godzina: 17:41

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o wdrożeniu działań mających na celu poprawę sytuacji LPP Deutschland GmbH, w tym objęciu jej czasową ochroną przed wierzycielami (zgodnie z przepisami sekcji 270b Prawa insolwencyjnego obowiązującego na terytorium Niemiec), Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że postępowanie zostało zakończone z pozytywnym dla jednoosobowej spółki zależnej w Niemczech rezultatem. W dniu 28 sierpnia 2020 roku właściwy sąd w Hamburgu zaakceptował wniosek organu zarządzającego LPP Deutschland GmbH o zamknięcie wspomnianego postępowania naprawczego, zakończeniu ochrony przed wierzycielami oraz przywróceniu zwykłej działalności spółki (bez wszczynania dalszych procedur restrukturyzacyjnych).

W toku postępowania naprawczego został osiągnięty główny cel w postaci wynegocjowania z wynajmującymi nowych warunków umów na podstawie których LPP Deutschland GmbH korzysta z lokali handlowych. Renegocjowane umowy pozwoliły zwłaszcza na znaczące obniżenie czynszów, a poprzez to powstała szansa na osiągnięcie rentowności prowadzonej przez nią działalności. W konsekwencji LPP Deutschland GmbH powraca do działalności w normalnym trybie.

Dodatkowo Zarząd LPP informuje, że w związku z powyższym oraz w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 03 sierpnia raportu RB18/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020/21, kwota odpisów utworzonych na postępowanie likwidacyjne spółki niemieckiej ulegnie znaczącemu obniżeniu. W efekcie będzie miało to pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy LPP za II kwartał 2020. Ostateczna kwota odpisów będzie znana po zbadaniu ksiąg za I półrocze przez audytora.

 

RB 21 2020 – Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH

RB 20/2020 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                          

Raport bieżący nr: 20/2020

Data: 21.08.2020

Godzina: 13:10

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 18 września 2020 roku.

 

RB 20 2020 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał ZWZA LPP

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020/21

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020/21   


Raport bieżący nr: 18/2020

Data: 03.08.2020

Godzina: 17:03

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA za II kwartał (maj-lipiec) oraz I półrocze (luty-lipiec) 2020/21.

 

RB 18 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020 21

Załącznik RB 18 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020 21