RB 03/2021 Tekst jednolity Statutu LPP

Tekst jednolity Statutu LPP    


Raport bieżący nr: 03/2021

Data: 13.01.2021

Godzina: 14:46

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 roku otrzymał postanowienie sądu rejestrowego z dnia 29 grudnia 2020 roku o wpisie zmiany Statutu LPP SA uwzględniające zmianę wynikające z uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 roku.

W załączeniu tekst jednolity statutu Spółki.

 

RB 03 2021 – Tekst jednolity Statutu LPP

Załącznik RB 03 2021 – Tekst jednolity Statutu LPP

 

 

 

 

RB 02/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku        

Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku          


Raport bieżący nr: 02/2021

Data: 13.01.2021

Godzina: 14:41

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2020/21: 29 kwietnia 2021 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021/22: 14 października 2021 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021/22: 24 czerwca 2021 roku;

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021/22: 16 grudnia 2021 roku.

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020/21 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021/22 zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia oraz, że rok obrotowy i podatkowy Spółki nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym i trwa od lutego do stycznia kolejnego roku. W związku z tym w 2021 finansowy rok Spółki rozpocznie się 1 lutego 2021 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2022 roku, a okresy sprawozdawcze w 2021 roku będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2021/22 – od 1 lutego do 30 kwietnia;

II kwartał 2021/22 – od 1 maja do 31 lipca;

III kwartał 2021/22 – od 1 sierpnia do 31 października;

IV kwartał 2021/22 – od 1 listopada do 31 stycznia 2022.

 

RB 02 2021 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

 

 

RB 01/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 01/2021

Data: 11.01.2021

Godzina: 09:51

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 08 stycznia 2021 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 01 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 01 2021 – Powiadomienie o transakcji art. 19 MAR Magda Piechocka

RB 50/2020 Rezygnacja osoby nadzorującej

Rezygnacja osoby nadzorującej


Raport bieżący nr: 50/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:27

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie Pana Jerzego Lubiańca – dotychczasowego Prezesa Rady Nadzorczej Emitenta – o rezygnacji z dniem 30 grudnia 2020 r. z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej LPP.

Przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane, natomiast Zarząd Emitenta wskazuje, iż wynikiem otrzymanego oświadczenia jest wakat na funkcji Prezesa Rady Nadzorczej Emitenta. Przy czym skład ilościowy tego organu pozostaje w zgodzie z wymogami odpowiednich przepisów i postanowień aktów wewnętrznych Emitenta.

Po otrzymaniu przez Zarząd LPP informacji o dalszych decyzjach i ustaleniach Rady Nadzorczej LPP zostaną przekazane informacje o ich treści lub kolejnych krokach.

 

RB 50 2020 – Rezygnacja osoby nadzorującej

RB 49/2020 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 49/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:25

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 r. do Spółki wpłynęły złożone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie zawiadomienia od:

  • Fundacji Semper Simul o:
    1. wynikach wezwania ogłoszonego przez Fundację Semper Simul w dniu 20 listopada 2020 r. na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ofercie, w wyniku którego Fundacja Semper Simul nabyła 111 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela uprawniających do 111 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie nr 1);
    2. zwiększeniu bezpośrednio posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, bez zmian łącznie (tj. bezpośrednio i pośrednio) posiadanego udziału, w wyniku nabycia od podmiotów zależnych 252.200 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela uprawniających do 252.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie nr 2); oraz
    3. zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki o 6,46 punktu procentowego, w wyniku transakcji zbycia 210.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela uprawniających do 210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie nr 3).
  • Fundacji Sky o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki w wyniku nabycia 210.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do 210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

 

Po rozliczeniu ww. transakcji:

  • Fundacja Semper Simul posiada bezpośrednio i pośrednio 536.599 akcji LPP SA, dających udział 28,97% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 1.936.599 głosów, stanowiących 59,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; oraz
  • Fundacja Sky posiada bezpośrednio 261.338 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dających udział 14,11% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje 261.338 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki stanowiących 8,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

W załączeniu Spółka przekazuje następujące zawiadomienia:

– Zawiadomienie Nr 1 o wynikach wezwania na akcje LPP SA ogłoszonego przez Fundację Semper Simul złożone przez Fundację Semper Simul w dniu 30 grudnia 2020 r.;

– Zawiadomienie Nr 2 o zwiększeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów LPP SA złożone przez Fundację Semper Simul w dniu 30 grudnia 2020 r.;

– Zawiadomienie Nr 3 o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów LPP SA złożone przez Fundację Semper Simul w dniu 30 grudnia 2020 r.;

– Zawiadomienie o osiągnięciu relewantnego udziału w ogólnej liczbie głosów LPP SA złożone przez Fundację Sky w dniu 30 grudnia 2020 r.

 

RB 49 2020 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 49 2020 – SSF – zawiadomienie nr 1 art. 69 UOF

Załącznik RB 49 2020 – SSF – zawiadomienie nr 2 art. 69 UOF

Załącznik RB 49 2020 – SSF – zawiadomienie nr 3 art. 69 UOF

Załącznik RB 49 2020 – SKY Foundation – zawiadomienie 69 ustawy o ofercie

 

RB 48/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 48/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:23

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku otrzymał od Sky Foundation (osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej – Jerzym Lubiańcem) powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 48 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 48 2020 – zawiadomienie 19 MAR SKY Foundation

RB 46/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 46/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:20

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku otrzymał od Cliftwood Enterprises Limited (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 46 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 46 2020 – zawiadomienie 19 MAR Cliftwood Enterprises Limited

RB 47/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

 

Raport bieżący nr: 47/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:22

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku otrzymał od Semper Simul Foundation (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 47 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 47 2020 – zawiadomienie 19 MAR Semper Simul zbycie 210 000 akcji LPP

RB 45/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 45/2020

Data: 30.12.2020

Godzina: 20:18

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2020 roku otrzymał od T.A.N. Creekside Enterprises Limited (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 45 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 45 2020 – zawiadomienie 19 MAR T.A.N. Creekside Limited