RB 14/2022 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy        


Raport bieżący nr: 14/2022

Data: 19.04.2022

Godzina: 17:15

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA wypłatę dywidendy z zysku netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022  w wysokości 350 PLN na akcję i ustalenie dnia dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 maja 2022 roku oraz wypłatę dywidendy w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 roku;

– druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 roku.

 

RB 14 2022 – Informacja na temat dywidendy

 

RB 13/2022 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 

Raport bieżący nr: 13/2022

Data: 05.04.2022

Godzina: 15:21

 

Zarząd LPP SA informuje, że termin publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2021/22 pierwotnie wyznaczony na 21 kwietnia 2022 roku, został zmieniony na 20 kwietnia 2022 roku. Jednocześnie termin konferencji wynikowej pozostaje bez zmian tj. 21 kwietnia 2022 roku.

 

RB 13 2022 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

 

RB 12/2022 Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP

Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP   


Raport bieżący nr: 12/2022

Data: 04.03.2022

Godzina: 17:11

 

W nawiązaniu do RB 6 z dnia 28 lutego 2022 oraz RB 9 z dnia 2 marca 2022, Zarząd LPP SA, uwzględniając ograniczenia nałożone na Rosję przez UE, podjął decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji, w tym w szczególności: zatrzymaniu rozwoju marek LPP w Rosji oraz zatrzymaniu dostarczenia towarów handlowych do Rosji. Wyżej opisane działania będą wdrażane sukcesywnie, przy uwzględnieniu ograniczeń operacyjnych.

 

RB 12 2022 – Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP

 

RB 11/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 11/2022

Data: 04.03.2022

Godzina: 14:13

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 4 marca 2022 roku otrzymał od  osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 11 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 11 2022 zawiadomienie 19 MAR

 

RB 10/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 10/2022

Data: 02.03.2022

Godzina: 18:47

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 02 marca 2022 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 10 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 10 2022 zawiadomienie 19 MAR

 

RB 09/2022 Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP

Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP    


Raport bieżący nr: 09/2022

Data: 02.03.2022

Godzina: 6:24

 

Zarząd LPP SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu aktualizację informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za rok 2021/22.

RB 09 2022 – Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP

Załącznik RB 09 2022 – Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP oraz wstęp

 

RB 08/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 08/2022

Data: 01.03.2022

Godzina: 17:17

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 1 marca 2022 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą nadzorującą LPP powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 08 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 08 2022 zawiadomienie 19 MAR

RB 07/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 07/2022

Data: 01.03.2022

Godzina: 17:13

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2022 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą zarządzającą LPP powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 07 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 07 2022 zawiadomienie 19 MAR

 

RB 06/2022 Informacja nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP

Informacja nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP


Raport bieżący nr: 06/2022

Data: 28.02.2022

Godzina: 10:41

 

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie, Zarząd LPP SA („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku, informuje, że na dzień 31 stycznia 2022 (koniec roku finansowego 2021/22) Spółka posiadała w Ukrainie 157 sklepów własnych marek. W roku finansowym 2021/22 (okres obejmujący 12 kolejnych miesięcy od lutego 2021 do stycznia 2022) Spółka LPP Ukraina wygenerowała sprzedaż w wysokości 713 mln PLN, co stanowi ok. 5% całości sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Wraz z ogłoszeniem stanu wojennego w Ukrainie – wszystkie sklepy należące do Spółki zostały zamknięte.

Ze względu na brak możliwości określenia dalszych działań na rynku ukraińskim, Spółka zamierza zrobić pełen odpis wartości wszystkich aktywów, jakie znajdują się na terytorium Ukrainy – są to sklepy (inwestycje w obcych środkach trwałych), zapasy oraz gotówka. Łączna wartość odpisu wyniesie ok. 270 mln PLN.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka i jej pracownicy podejmują szereg działań mających na celu zapewnienie wsparcia pracownikom LPP Ukraina, ich rodzinom i bliskim oraz wszystkim innym potrzebującym pomocy. Uruchomiono specjalny punkt kontaktowy dla osób, które chcą opuścić zagrożone terytorium, organizowane są transporty od granicy polskiej w głąb kraju, zapewniana jest opieka i zakwaterowanie, ale również wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne. Z magazynów zlokalizowanych na Ukrainie rozdawana jest odzież osobom potrzebującym. Do akcji pomocy włączone zostały też spółki zależne LPP zlokalizowane na Słowacji, Węgrzech oraz w Rumunii. Równolegle Fundacja LPP wraz z partnerami społecznymi i organizacjami pomocowymi przygotowuje szerszą akcję wsparcia rzeczowego dla Ukrainy.

Spółka nie podejmuje decyzji o wycofaniu się z Ukrainy, jednak prowadzona tam działalność zostaje zawieszona na czas nieokreślony, do momentu przywrócenia na terenie kraju warunków zapewniających bezpieczeństwo pracowników.

 

RB 06 2022 – Informacja nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP

 

RB 05/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta
Raport bieżący nr: 05/2022

Data: 11.02.2022

Godzina: 17:02

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 11 lutego 2022 roku otrzymał od osoby pełniącej funkcje kierownicze w LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 05 2022 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Załącznik RB 05 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta