RB 33/2020 Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu


Raport bieżący nr: 33/2020

Data: 18.11.2020

Godzina: 16:03

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku, Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 18 listopada 2020r. o godz. 16:00 zakończyła przeprowadzony za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski SA proces budowania przyspieszonej księgi popytu („Procedura ABB”).

Spółka otrzymała od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje własne Spółki, jakie Spółka zamierzała zbyć na podstawie Procedury ABB, tj. 17 099 akcji Spółki, stanowiących łącznie 0,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 6 600 zł.

Planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży akcji w wykonaniu Procedury ABB to 19 listopada 2020 roku. („Dzień Transakcji”).

Niniejszą publikacja ma jedynie na celu realizację obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i jako taka nie stanowi samodzielnie, ani nie stanowi części jakiejkolwiek oferty lub zachęty do kupna lub zapisu na instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę.

 

RB 33 2020 – Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

 

RB 32/2020 Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu


Raport bieżący nr: 32/2020

Data: 18.11.2020

Godzina: 09:10

 

Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2020 roku, Spółka zawarła z Trigon Dom Maklerski S.A. („Trigon”) Umowę pośrednictwa w zbyciu akcji Spółki, w trybie budowania przyspieszonej księgi popytu („Umowa”), na podstawie, której Trigon działając w imieniu oraz na rzecz Spółki  rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Spółki, którego celem jest sprzedaż przez Spółkę łącznie do 17 099 akcji własnych Spółki, które stanowią 0,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (odpowiednio „Procedura ABB” oraz „Akcje Sprzedawane”).

Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub zmiany liczby Akcji Sprzedawanych w ramach Procedury ABB.

Niniejszą publikacja ma jedynie na celu realizację obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i jako taka nie stanowi samodzielnie, ani nie stanowi części jakiejkolwiek oferty lub zachęty do kupna lub zapisu na instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę. Oferty nabycia Akcji Sprzedawanych zostaną skierowane do inwestorów, wybranych przez Trigon do uczestnictwa w Procedurze ABB, w sposób nie wymagających sporządzenia oraz zatwierdzenia prospektu Spółki.

 

RB 32 2020 – Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

RB 31/2020 Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP pomiędzy akcjonariuszami Fundacją Semper Simul i Fundacją Sky

Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP pomiędzy akcjonariuszami Fundacją Semper Simul i Fundacją Sky


Raport bieżący nr: 31/2020

Data: 17.11.2020

Godzina: 15:07

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 16.10.2020 roku Zarząd LPP SA (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Fundacji Semper Simul informację o powzięciu przez ten podmiot wiedzy o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji pozwalającej na koncentrację polegającą na pośrednim nabyciu przez Fundację Semper Simul od Fundacji Sky 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających posiadacza do 875 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w dniu 16 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą m.in. zgodę na zbycie 175 000 akcji imiennych przez Fundację Sky.

W konsekwencji powyższych zdarzeń spełnione zostały kluczowe przesłanki umożliwiające przeprowadzenia przez Fundację Semper Simul transakcji pośredniego nabycia od Fundacji Sky wspomnianych 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 875 000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, a co za tym idzie przekroczenia przez Fundację Semper Simul w sposób pośredni progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent będzie informował o dalszych istotnych zdarzeniach w ramach opisanej transakcji niezwłocznie po powzięciu o nich wiedzy.

 

RB 31 2020 – Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP

RB 30/2020 Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

 

Raport bieżący nr: 30/2020

Data: 10.11.2020

Godzina: 18:11

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku otrzymał od pana Marka Piechockiego – Prezesa Zarządu LPP SA, pana Jacka Kujawy – Wiceprezesa Zarządu LPP SA, pana Przemysława Lutkiewicza – Wiceprezesa Zarządu LPP oraz pana Sławomira Łobody – Wiceprezesa Zarządu LPP powiadomienia o  nabyciu akcji LPP SA w ramach programu motywacyjnego za 2019 rok.

Nabycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze nastąpiło z puli akcji własnych LPP SA.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 30 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Marek Piechocki

Jacek Kujawa

Przemysław Lutkiewicz

Sławomir Łoboda

RB 28/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał oraz narastająco za 3 kwartały 2020/21  

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał oraz narastająco za 3 kwartały 2020/21

Raport bieżący nr: 28/2020

Data: 02.11.2020

Godzina: 17:23

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA za III kwartał (sierpień-październik) oraz narastająco za 3 kwartały (luty-październik) 2020/21.

 

RB 28 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2020 21

Załącznik RB 28 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał oraz za 3 kwartały 2020 21

 

 

RB 27/2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji    

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji                                                                                

Raport bieżący nr: 27/2020

Data: 30.10.2020

Godzina: 7:48

  

Zarząd Spółki LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa  39/44, 80-769 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Spółka zwraca się o złożenie dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku. W świetle obowiązującego Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych złożenie dokumentów po tej dacie może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem (tj. po dniu 1 marca 2021 r.).

Złożenie dokumentów akcji będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest publikowane w związku z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm.) wprowadzającymi obowiązkową dematerializację wszystkich akcji. Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

RB 27 2020 – Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji

RB 26/2020 Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką LPP przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką LPP przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

                                                                       

Raport bieżący nr: 26/2020

Data: 16.10.2020

Godzina: 8:43

 

Zarząd LPP SA [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 16 października 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Semper Simul Foundation z siedzibą w miejscowości Valletta, Malta [Fundacja Semper] informację o zawarciu ze Sky Foundation [Fundacja SKY] w dniu 15 października 2020 r. warunkowej ramowej umowy dotyczącej transakcji zamiany 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, dających 875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Fundację SKY na uzgodnioną przez strony liczbę akcji na okaziciela posiadanych przez Fundację Semper, przy czym nabycie przez Fundację Semper 175.000 akcji imiennych nastąpi w sposób pośredni.

Fundacja Semper posiada aktualnie pakiet akcji dający jej prawo do 31,5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Natomiast w związku z pośrednim nabyciem od Fundacji SKY pakietu 175.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, dających 875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Fundacja Semper przekroczy próg 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższe skutkować będzie obowiązkiem ogłoszenia przez Fundację Semper wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, zgodnie z przepisem art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niezależnie od powyższych działań Fundacja Semper poinformowała, że prowadzi rozmowy z innymi akcjonariuszami co do możliwości nabycia pośrednio dalszych akcji Spółki. Potencjalne nabycie akcji od innych akcjonariuszy nastąpi w liczbie, która nie spowoduje przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w Spółce przez Fundację Semper.

Zgodnie z otrzymaną informacją kluczowymi warunkami możliwości realizacji ww. umowy ramowej są w szczególności:

  1. uzyskanie przez Fundację Semper zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [UOKiK] na koncentrację, oraz
  2. wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zbycie akcji uprzywilejowanych posiadanych przez Fundację SKY.

O decyzji Prezesa UOKiK Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego. Jednocześnie w odniesieniu do drugiego ze wskazanych warunków, Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego w przypadku braku możliwości kontynuacji procesu, tj. braku zgody Rady Nadzorczej Spółki na zbycie przedmiotowych akcji.

Zgodnie z otrzymaną informacją Fundacja Semper zgłosiła w dniu dzisiejszym zamiar koncentracji Prezesowi UOKiK w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania antymonopolowego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż m.in. z uwagi na bardzo wstępny etap, brak uzgodnienia kluczowych warunków, przewidywane rozciągnięcie w czasie procesu uzgodnień pomiędzy Fundacją Semper, a Fundacją SKY oraz potencjalny negatywny wpływ na działalność Spółki w przypadku niedojścia procesu do skutku, Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości faktu otrzymania w dniu 26 sierpnia 2019 r. informacji od administratora Fundacji Semper o: [i] otrzymaniu przez Fundację Semper od Fundacji SKY informacji nt.:  rozważenia przez ten podmiot zbycia posiadanego pakietu akcji Spółki wraz z zapytaniem odnośnie zainteresowania Fundacji Semper nabyciem części bądź całości tego pakietu, [ii] wyrażeniu przez Fundację Semper wstępnego zainteresowania podjęciem rozmów odnośnie nabycia części bądź całości pakietu akcji Spółki posiadanego przez Fundację SKY, [iii] rozważeniu przez Fundację Semper struktury transakcji obejmującej potencjalne zbycie akcji zwykłych na okaziciela Spółki, [iv] rozpoczęciu przez Fundację Semper rozmów z kilkoma innymi znaczącymi akcjonariuszami na temat nabycia przez Fundację Semper akcji Spółki.

Zamierzona transakcja w ocenie Emitenta leży w interesie Spółki i jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy. Skutkiem potencjalnej transakcji będzie utrzymanie stabilności akcjonariatu Spółki zorientowanego na długoterminowy jej rozwój oraz podtrzymanie struktury akcjonariatu opartego o profil rodzinny, z którym Spółka jest utożsamiana. Taki stan rzeczy wpisuje się w zapewnienie możliwości realizacji długoterminowych celów oraz założeń biznesowych Spółki. Jednocześnie mając na uwadze wyrażone intencje Fundacji SKY odnośnie zamiaru zbycia posiadanego pakietu akcji uprzywilejowanych, brak uzgodnienia przeprowadzenia tego procesu pomiędzy Fundacją Semper i Fundacją SKY mógłby skutkować pojawieniem się w akcjonariacie Spółki znaczących akcjonariuszy o zróżnicowanych, niekompatybilnych horyzontach i profilach inwestycyjnych. Potencjalna destabilizacja akcjonariatu mogłaby w konsekwencji skutkować pojawieniem się odmiennych oczekiwań akcjonariuszy względem perspektywy czasowej realizacji przyjętych długoterminowych celów oraz założeń biznesowych Spółki. Podobny skutek mogłaby spowodować informacja o potencjalnych ryzykach związanych z destabilizacją akcjonariatu. Jednocześnie niezwłoczne podanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej rodziło w cenie Spółki ryzyko negatywnego wpływu na wynik negocjacji prowadzonych przez wskazanych powyżej akcjonariuszy Spółki zwłaszcza, że  w chwili otrzymania tej informacji przez Spółkę prawdopodobieństwo realizacji zamierzonej transakcji było stosunkowo niewielkie. Powyższe mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta oraz interesy jego akcjonariuszy. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

RB 26 2020 – Informacja o zamiarze przejęcia kontroli nad Spółką przez Semper Simul Foundation – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

RB 25/2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji          

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji      

                                                                          

Raport bieżący nr: 25/2020

Data: 30.09.2020

Godzina: 12:39

 

Zarząd Spółki LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając w oparciu o przepis art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa  39/44, 80-769 Gdańsk, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Spółka zwraca się o złożenie dokumentów akcji w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku. W świetle obowiązującego Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych złożenie dokumentów po tej dacie może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem (tj. po dniu 1 marca 2021 r.).

Złożenie dokumentów akcji będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Niniejsze wezwanie jest publikowane w związku z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm.) wprowadzającymi obowiązkową dematerializację wszystkich akcji. Moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej (papierowej) wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

 

RB 25 2020 – Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji LPP SA celem dematerializacji