RB 24/2020 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku


Raport bieżący nr: 24/2020

Data: 18.09.2020

Godzina: 13:43

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 18 września 2020 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 019 208 głosów co stanowiło 42,19% liczby głosów na WZA i 31,5% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 926 338 głosów co stanowiło 38,35% liczby głosów na WZA i 28,6% w ogólnej liczbie głosów.

3) Nationale-Nederlanden OFE 126 000 głosów co stanowiło 5,22% liczby głosów na WZA i 3,90% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 24 2020 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 18 września 2020 roku

 

RB 23/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                               

Raport bieżący nr: 23/2020

Data: 18.09.2020

Godzina: 13:41

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 18 września 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 23 2020 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 23 2020 – Uchwały ZWZA LPP

RB 22/2020 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA zwołanego na dzień 18 września 2020 w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA zwołanego na dzień 18 września 2020 w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki

 

Raport bieżący nr: 22

Data: 28.08.2020

Godzina: 18:28

  

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (‘Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2020 i 20/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki Fundację Semper Simul („Akcjonariusz”) w dniu 28 sierpnia 2020 roku wnioskiem („Wniosek”) o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 września 2020 roku („ZWZ”) – zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających ze wspomnianego Wniosku Akcjonariusza:

 • po punkcie 16 wprowadzono jako pkt 17 nowy punkt „Zmiana § 13 ust. 1 Statutu”

W  konsekwencji uzupełnienia odpowiedniemu przesunięciu (o jeden numer wzwyż) uległa numeracja dotychczasowego punktu 16 porządku obrad ZWZ.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie się w dniu 18 września 2020 roku o godz. 10:00 w budynku siedziby Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie uchwał: Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020;Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020 zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA; Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020; Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
 5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020.
 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020.
 9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 11. Podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.
 12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA.
 13. Dematerializacja akcji imiennych uprzywilejowanych i upoważnienie do ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wyrażeniu zgody na podjęcie wszelkich wymaganych czynności celem realizacji opisanego obowiązku.
 14. Utworzenie kapitału rezerwowego na potrzeby nabycia akcji własnych.
 15. Udzielenie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej.
 17. Zmiana § 13 ust. 1 Statutu.
 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektu zgłoszonego przez Akcjonariusza.

Odpowiednio uzupełnione i zmienione informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym ogłoszenie o zwołaniu, opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.lppsa.com/relacje-inwestorskie/

 

RB 22 2020 – Uzupełnienie porządku obrad ZWZA LPP

Projekty uchwał ZWZA LPP – uzupełnienie

RB 21/2020 Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH

Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH

 

Raport bieżący nr: 21/2020

Data: 28.08.2020

Godzina: 17:41

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o wdrożeniu działań mających na celu poprawę sytuacji LPP Deutschland GmbH, w tym objęciu jej czasową ochroną przed wierzycielami (zgodnie z przepisami sekcji 270b Prawa insolwencyjnego obowiązującego na terytorium Niemiec), Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że postępowanie zostało zakończone z pozytywnym dla jednoosobowej spółki zależnej w Niemczech rezultatem. W dniu 28 sierpnia 2020 roku właściwy sąd w Hamburgu zaakceptował wniosek organu zarządzającego LPP Deutschland GmbH o zamknięcie wspomnianego postępowania naprawczego, zakończeniu ochrony przed wierzycielami oraz przywróceniu zwykłej działalności spółki (bez wszczynania dalszych procedur restrukturyzacyjnych).

W toku postępowania naprawczego został osiągnięty główny cel w postaci wynegocjowania z wynajmującymi nowych warunków umów na podstawie których LPP Deutschland GmbH korzysta z lokali handlowych. Renegocjowane umowy pozwoliły zwłaszcza na znaczące obniżenie czynszów, a poprzez to powstała szansa na osiągnięcie rentowności prowadzonej przez nią działalności. W konsekwencji LPP Deutschland GmbH powraca do działalności w normalnym trybie.

Dodatkowo Zarząd LPP informuje, że w związku z powyższym oraz w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 03 sierpnia raportu RB18/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020/21, kwota odpisów utworzonych na postępowanie likwidacyjne spółki niemieckiej ulegnie znaczącemu obniżeniu. W efekcie będzie miało to pozytywny wpływ na wynik finansowy Grupy LPP za II kwartał 2020. Ostateczna kwota odpisów będzie znana po zbadaniu ksiąg za I półrocze przez audytora.

 

RB 21 2020 – Zakończenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH

RB 20/2020 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA                                                                                                                                                          

Raport bieżący nr: 20/2020

Data: 21.08.2020

Godzina: 13:10

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 18 września 2020 roku.

 

RB 20 2020 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał ZWZA LPP

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020/21

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020/21   


Raport bieżący nr: 18/2020

Data: 03.08.2020

Godzina: 17:03

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA za II kwartał (maj-lipiec) oraz I półrocze (luty-lipiec) 2020/21.

 

RB 18 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020 21

Załącznik RB 18 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za II kwartał oraz I półrocze 2020 21

RB 16/2020 Wdrożenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Wdrożenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

 

Raport bieżący nr: 16/2020

Data: 10.06.2020

Godzina: 9:25

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że w dniu 5 czerwca 2020 roku zaakceptował decyzję organu zarządzającego swojej jednoosobowej spółki zależnej LPP Deutschland GmbH, podjętą również w dniu 5 czerwca 2020 r., o zamiarze podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji i restrukturyzację naprawczą wspomnianej spółki. W tym celu organ zarządzający LPP Deutschland GmbH złożył w dniu 8 czerwca 2020 r. do właściwego sądu w Hamburgu wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie przez spółkę LPP Deutschland GmbH działań naprawczych i objęcie jej czasową ochroną przed wierzycielami, zgodnie z przepisami sekcji 270b Prawa insolwencyjnego obowiązującego na terytorium Niemiec. Późnym popołudniem 9 czerwca sąd w Hamburgu wydał postanowienie wyrażające zgodę na wdrożenie działań naprawczych w formie prawnej procedury ochrony przed wierzycielami tej spółki zależnej w postaci tzw. Protective Shield Procedure (Schutzschirmverfahren).

Działania te mają na celu poprawę sytuacji i restrukturyzację naprawczą spółki LPP Deutschland GmbH prowadzącej sprzedaż towarów Grupy Kapitałowej LPP SA na terytorium Niemiec. Spółka prowadzi 19 sklepów stacjonarnych w Niemczech, zatrudnia ok 500 osób i stanowi szósty co do wielkości rynek sprzedaży dla Grupy Kapitałowej LPP SA. W roku 2019 LPP Deutschland GmbH osiągnęła ok 350 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Na sytuację spółki zależnej wpływ wywarły negatywne skutki pandemii COVID-19, z czym wiązało się zamknięcie salonów sprzedaży na terytorium Niemiec, jak również spadek sprzedaży po ich otwarciu.

Głównym celem spółki zależnej LPP Deutschland GmbH w ramach postępowania jest wynegocjowanie z wynajmującymi nowych warunków umów, na podstawie których spółka korzysta z lokali handlowych, a poprzez to zapewnienie rentowności prowadzonej przez nią działalności. W ramach powyższej procedury LPP Deutschland GmbH będzie przez trzy miesiące objęta procedurą ochronną przed wierzycielami, działalność będzie prowadzić pod nadzorem osób wyznaczonych przez sąd w Hamburgu, przy czym dotychczasowy organ zarządzający zachowa swoje funkcje. W tym okresie spółka zachowa zarząd swoim majątkiem, przy czym będzie podlegała nadzorowi administratora ustanowionego przez sąd oraz będzie wspierana przez zewnętrznego managera restrukturyzacyjnego. Powołana zostanie również rada wierzycieli reprezentująca wierzycieli w relacji do spółki i administratora. Spółka LPP Deutschland GmbH będzie w tym okresie chroniona przed potencjalnymi czynnościami egzekucyjnymi wierzycieli.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy spółka niemiecka doprowadzi do zmiany warunków umów będzie mogła przywrócić działalność w dotychczasowej formie. W przypadku nieosiągnięcia tego celu niezbędna może się okazać konieczność wdrożenia dalszych procedur restrukturyzacyjnych właściwych wg prawa niemieckiego, w tym zwłaszcza właściwego wg prawa niemieckiego postępowania insolwencyjnego (tzw. wstępnego postępowania – vorläufiges Insolvenzverfahren albo „pełnego” postępowania – Insolvenzeröffnungsverfahren).

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że z uwagi na ochronę interesów LPP Deutschland GmbH, a tym samym LPP SA oraz jej akcjonariuszy, m.in. poprzez zapewnienie możliwości niezakłóconego wdrożenia procesu naprawczego, Spółka zdecydowała o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji, odpowiednio o podjęciu i akceptacji w dniu 5 czerwca 2020 r. przez Zarząd LPP Deutschland GmbH oraz Zarząd LPP SA decyzji o zamiarze złożenia w dniu 8 czerwca 2020 r. do Sądu wniosku w przedmiotowej sprawie [Decyzja]. Spółka wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji nt. decyzji Decyzji w dacie jej wystąpienia rodziło, w ocenie Zarządu Spółki, ryzyko materializacji negatywnych z punktu widzenia procesu zdarzeń  przed wydaniem przez Sąd postanowienia, o którym mowa na wstępie, od którego to momentu LPP Deutschland GmbH korzysta z ochrony. Przekazanie w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości informacji o Decyzji, związane jest z ustaniem  w dacie 9 czerwca 2020 roku przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 4 MAR uzasadniających możliwość skorzystania z opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnej, w związku z wydaniem przez sąd w Hamburgu postanowienia wyrażającego zgodę na wdrożenie działań naprawczych. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

RB 16 2020 – Wdrożenie działań naprawczych w odniesieniu do spółki zależnej LPP Deutschland GmbH – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej