RB 27/2022 Wybór biegłego rewidenta

Wybór biegłego rewidenta


Raport bieżący nr: 27/2022

Data: 06.07.2022

Godzina: 8:13

 

Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2022 r. otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 lipca 2022 r. uchwały w sprawie wyboru Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. (Grant Thornton), przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, KRS 407558, zarejestrowana na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055 do przeprowadzenia:

  1. badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: 1 lutego 2022 r. – 31 stycznia 2023 r., 1 lutego 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. i 1 lutego 2024 r. – 31 stycznia 2025 r.;
  2. przeglądów półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w latach obrotowych wskazanych w punkcie poprzedzającym;
  3. sporządzenia pisemnego sprawozdania i opinii z badania.

 

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z Grant Thornton, dotyczącej badania, przeglądu sprawozdań finansowych.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

 

RB 27 2022 – Wybór biegłego rewidenta

 

RB 26/2022 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego         


Raport bieżący nr: 26/2022

Data: 01.07.2022

Godzina: 15:17

 

Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, iż postanowieniem z dnia 23.06.2022 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. akt GD.VII NS-Rej. KRS/010447/22/510), na mocy uchwał Zarządu Spółki z dnia 12.05.2022 r.  dokonał zmiany wpisu w KRS dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA z kwoty 3 704 846 zł o 3 636 zł, do kwoty 3 708 482 zł oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA (§ 5 ust. 1 oraz 2). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w drodze emisji 1 818 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej po 2 zł każda.

Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, iż uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29.06.2021 r. (raport bieżący nr 18/2021), a stosowna zmiana została wpisana do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.08.2021 r. (sygn. akt VII NS-Rej. KRS/15420/21/413).

Treść uchwał Zarządu w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu LPP podjętych przez Zarząd w dniu 12 maja 2022 r. Spółka przekazuje w załączeniu.

 

RB 26 2022 – Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Załącznik RB 26 2022 – Uchwały Zarządu

 

RB 25/2022 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych          


Raport bieżący nr: 25/2022

Data: 09.06.2022

Godzina: 20.23

 

W nawiązaniu do RB 03/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku, Zarząd LPP SA informuje, że ulegają zmianie terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

  1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2022/23: 14 czerwca 2022 roku;
  2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022/23: 05 października 2022 roku;
  3. Skonsolidowany raport za III kwartał 2022/23: 14 grudnia 2022 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że publikacje wyżej wymienionych raportów będą miały miejsce po sesji giełdowej, a terminy konferencji wynikowych następnego dnia po publikacji raportów.

 

RB 25 2022 – Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

 

Korekta RB 24/2022 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Korekta RB 24/2022 – Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 24/2022 korekta

Data: 01.06.2022

Godzina: 19:21

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od akcjonariusza Semper Simul Foundation sprostowanie, złożonego w dniu 31 maja 2022 i opublikowanego w raporcie bieżącym nr 24/2022, zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zwiększeniu bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadomienie zawiera sprostowanie oczywistych pomyłek pisarskich w liczbie akcji zwykłych na okaziciela posiadanych bezpośrednio i pośrednio (pkt 2 i 3 zawiadomienia).

Treść otrzymanego skorygowanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

Korekta RB 24 2022 – Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Załącznik korekta RB 24 2022 SSF – art. 69 UOF – zawiadomienie do KNF i Spółki-22-05-31_final-sig

 

RB 24/2022 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 24/2022

Data: 31.05.2022

Godzina: 16:32

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w trybie art. 19 ust. 3 MAR oraz złożone w ich wyniku zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 24 2022 – Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Załącznik RB 24 zwiadomienie do KNF i Spółki – SSF

 

RB 23/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 23/2022

Data: 31.05.2022

Godzina: 16:20

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) oraz od Fundacji Semper Simul SARL (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 23 2022 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 23 2022 zawiadomienie 19 MAR – SSF

Załącznik RB 23 2022 zawiadomienie 19 MAR – SARL

 

RB 22/2022 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 20 maja 2022 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 20 maja 2022 roku

  
Raport bieżący nr: 22/2022

Data: 20.05.2022

Godzina: 15:20

 

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 20 maja 2022 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 970 039 głosów co stanowiło 76,78% liczby głosów na WZA i 60,57% w ogólnej liczbie głosów,

2) NATIONALE-NEDERLANDEN OFE 142 000 głosów co stanowiło 5,53% liczby głosów na WZA i 4,37% w ogólnej liczbie głosów.

 

RB 22 2022 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 20 maja 2022 roku

 

RB 21/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

                                                                                                                                             

Raport bieżący nr: 21/2022

Data: 20.05.2022

Godzina: 14:30

 

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 20 maja 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

 

RB 21 2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA 20-05-2022

Załącznik RB 21 2022 – Uchwały ZWZA LPP 20 maja 2022

 

RB 20/2022 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy     


Raport bieżący nr: 20/2022

Data: 20.05.2022

Godzina: 12:31

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 w wysokości 350 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło 30 maja 2022 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 (dzień dywidendy).

Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 roku,

– druga transza w  dniu 30 sierpnia 2022 roku.

Wszystkie akcje LPP SA tj. 1 852 423 są uprawnione do dywidendy.

 

RB 20 2022 – Informacja na temat dywidendy

 

RB 19/2022 Komunikat Zarządu Spółki LPP dotyczący decyzji o zakończeniu działalności w Rosji

Komunikat Zarządu Spółki LPP dotyczący decyzji o zakończeniu działalności w Rosji

 

Raport bieżący nr: 19/2022

Data: 19.05.2022

Godzina: 17:05

 

W nawiązaniu do komunikatu spółki LPP SA („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 kwietnia br. (RB 17/2022) dotyczącego decyzji o sprzedaży spółek zarejestrowanych w Rosji, Zarząd LPP SA informuje, że na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami,  w dniu dzisiejszym podjął decyzję o sprzedaży spółki RE TRADING OOO konsorcjum chińskiemu.

Jednocześnie Spółka przekazuje, że na mocy ustaleń stron transakcji, kupujący nie nabędzie praw do wykorzystywania nazw i znaków towarowych marek odzieżowych należących do LPP SA, natomiast nabędzie prawo do wyprzedaży wszystkich towarów należących do spółki rosyjskiej.

Konsekwencją zawartej transakcji będzie zakończenie działalności Grupy LPP na terytorium Rosji, po 20 latach obecności na tym rynku.

 

RB 19 2022 – Komunikat Zarządu Spółki LPP dotyczący decyzji o zakończeniu działalności w Rosji