RB 10/2019 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku

Raport bieżący nr: 10/2019

Data: 07.06.2019

Godzina: 14:22


Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 07 czerwca 2019 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 019 208 głosów co stanowiło 41,9% liczby głosów na WZA i 31,5% w ogólnej liczbie głosów,

2) Fundacja Sky 926 338 głosów co stanowiło 38,1% liczby głosów na WZA i 28,6% w ogólnej liczbie głosów.

RB 10 2019 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 07 czerwca 2019 roku

RB 08/2019 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy

Raport bieżący nr: 08/2019

Data: 07.06.2019

Godzina: 11:58

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 17 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 592 294 929,66 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:

 • kwotę 110 065 020,00 zł (sto dziesięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę;
 • pozostałą część zysku netto w kwocie 482 229 909,66 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 18 czerwca 2019 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy), 27 czerwca 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1 834 417, a kwota dywidendy na jedną akcje 60,00 zł.

RB 08 2019 – Informacja na temat dywidendy

RB 07/2019 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 07/2019

Data: 08.05.2019

Godzina: 08:13

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 07 czerwca 2019 roku.

RB 07 2019 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Projekty uchwał ZWZA LPP SA

RB 04/2019 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy

Raport bieżący nr: 04/2019

Data: 25.03.2019

Godzina: 17:03

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 110 065 020,00 PLN tj. 60,00 PLN na jedną akcję (kwota na jedną akcję uwzględnia założenie przyznania przez Radę Nadzorczą LPP SA akcji w ramach programu motywacyjnego).

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na 18 czerwca 2019 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2019 roku.

 

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

RB-04-2019-Informacja-na-temat-dywidendy

RB 05/2019 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2019

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2019 Raport bieżący nr: 05/2019 Data: 01.04.2019 Godzina: 17:11   Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za I kwartał 2019 roku:
 • Przychody ze sprzedaży: 1 830 mln PLN (wzrost o 16% r/r),
 • Zysk brutto na sprzedaży: 800 mln PLN (wzrost o 12% r/r),
 • Koszty SG&A: 895 mln PLN (wzrost o 9% r/r),
 • Strata na działalności operacyjnej (EBIT): 105 mln PLN (wobec 118 mln PLN straty na działalności operacyjnej w I kwartale 2018 roku),
 • Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w całym I kwartale 2019 roku wzrosły o 11,4%,
 • Powierzchnia handlowa na koniec I kwartału 2019 roku wyniosła 1 086 tys. m2 (wzrost o 8,5 % r/r).
Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 1 kwietnia 2019 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2019 roku.   RB-05-2019-Wstępne-wybrane-skonsolidowane-dane-finansowe-GK-LPP-za-I-kwartał-2019

RB 01/2019 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2018 i za 2018 rok

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2018 i za 2018 rok     

Raport bieżący nr: 01/2019
Data: 02.01.2019
Godzina: 18:57

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za IV kwartał 2018 roku:
 • Przychody ze sprzedaży: 2.366 mln PLN (wzrost o 10% r/r),
 • Zysk brutto na sprzedaży: 1.415 mln PLN (wzrost o 13% r/r),
 • Koszty operacyjne: 940 mln PLN (wzrost o 9% r/r),
 • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 420 mln PLN (wzrost o 12% r/r),
 • Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w IV kwartale 2018 roku wzrosły o 2,3%.
Dane narastająco za 4 kwartały 2018 roku:
 • Przychody ze sprzedaży: 8.040 mln PLN (wzrost o 14% r/r),
 • Zysk brutto na sprzedaży: 4.396 mln PLN (wzrost o 18% r/r),
 • Koszty operacyjne: 3.551 mln PLN (wzrost o 15% r/r),
 • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 743 mln PLN (wzrost o 28% r/r),
 • Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2018 roku wzrosły o 7,2%,
 • Powierzchnia handlowa na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1.091 tys. m2 (wzrost o 9% r/r).
Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego GK LPP za 2018 rok, który będzie podlegać badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczny wynik finansowy zależeć będzie od pojawienia się dodatkowych informacji, które nie są znane na dzień sporządzania prognozy oraz od ewentualnego tworzenia dodatkowych rezerw lub odpisów na koniec roku finansowego. Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 11 kwietnia 2019 roku.

RB-01-2019-Wstępne-wybrane-skonsolidowane-dane-finansowe-GK-LPP-za-IV-kwartał-2018-i-za-2018-rok

RB 02/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku          

Raport bieżący nr: 02/2019
Data: 28.01.2019
Godzina: 11:38


Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raport roczny i skonsolidowany raport za 2018: 11.04.2019
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019: 12.09.2019
Skonsolidowane raporty kwartalne
– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019: 28.05.2019
– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019: 19.11.2019

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Dodatkowo, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka zmienia swój rok obrotowy, który był zgodny z rokiem kalendarzowym i przechodzi na rok obrotowy trwający od lutego do stycznia. W związku z tym rok obrotowy i podatkowy za 2019 rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku i będzie trwał 13 miesięcy do 31 stycznia 2020 roku. Począwszy od 1 lutego 2020 roku każdy następny rok obrotowy będzie trwał 12 kolejnych miesięcy i będzie się kończył 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

W związku z powyższym okresy sprawozdawcze w 2019 roku będę przedstawiać się następująco:

I kwartał 2019 – od 1 stycznia do 31 marca (3 miesiące)
II kwartał 2019 – od 1 kwietnia do 30 czerwca (3 miesiące)
III kwartał 2019 – od 1 lipca do 30 września (3 miesiące)
IV kwartał 2019 – od 1 października do 31 stycznia (4 miesiące)

RB-02-2019-Terminy-publikacji-raportów-okresowych-w-2019-roku

RB 21/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr: 21/2018

Data: 13.12.2018
Godzina: 15:53

Zarząd LPP SA (Spółka) informuje, że w dniu 13 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza LPP SA działając na podstawie paragrafu 35 Statutu LPP SA oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.

Na mocy uchwały podmiotem wybranym do badania i przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA została Ernst & Young Audyt Polska Sp z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 130.

We wcześniejszych latach LPP SA korzystała z usług wybranego podmiotu (badanie jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA za lata 2017 i 2018 oraz przegląd półrocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych za w.w. lata).

Rada Nadzorcza LPP SA upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z ww. firmą umowy na badanie jednostkowych sprawozdań finansowych LPP SA i skonsolidowanych sprawozdań finansowych GK LPP SA za trzy kolejne lata obrotowe w okresie od 01.01.2019 roku do 31.01.2022 roku.

RB 21 2018 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych