RB 15/2020 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2020/21       

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2020/21
Raport bieżący nr: 15/2020

Data: 04.05.2020

Godzina: 17:06

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA za I kwartał 2020/21 roku (luty-kwiecień 2020).

 

RB 15 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2020

Załącznik RB 15 2020 – Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2020

RB 14/2020 Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej


Raport bieżący nr: 14/2020

Data: 30.04.2020

Godzina: 8:27

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 roku kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki i jej wszystkich interesariuszy, a więc akcjonariuszy, pracowników i kontrahentów, podjął decyzję o odstąpieniu od części umów w przedmiocie korzystania z powierzchni handlowych zawartych z właścicielami galerii handlowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tym samym dniem rozpoczęty został proces formalnego przekazywania poszczególnym wynajmującym stosownych oświadczeń.  Spółka odstąpi od umów na używanie powierzchni handlowych stanowiących około 29,5% ogólnej liczby metrów kwadratowych powierzchni handlowej wykorzystywanej przez Grupę Kapitałową LPP SA. Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 wykonywanie umów, o których mowa na dotychczasowych warunkach jest trwale niemożliwe, co uzasadnia skorzystanie przez LPP z przysługujących LPP uprawnień.

Jednocześnie LPP wyraża gotowość do podjęcia z galeriami handlowymi rozmów na temat nowych umów, zawierających warunki adekwatne do nowych okoliczności. Celem Zarządu jest adaptacja warunków sprzedaży z wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP. Zniesienie zakazu handlu z oczywistych względów nie mityguje ryzyka długotrwałego spadku zainteresowania klientów odwiedzinami i zakupami w galeriach handlowych  co negatywnie i długotrwale wpłynie na poziomy przychodów w tym kanale sprzedaży po zniesieniu zakazu. Przewidywane ograniczenia w postaci montowania w galeriach handlowych kamer termowizyjnych  z pomiarem temperatury i segregacją klientów na różne grupy ryzyka (czerwoną, żółtą i zieloną), ostrzeżenia z megafonów o ryzyku COVID-19, obowiązek dokonywania zakupów w maseczkach i gumowych rękawiczkach ograniczających swobodne dotykanie i przymierzanie towarów, a także ograniczenia co do liczby klientów w sklepie i galerii handlowej powoduje, że rzeczywistość handlowa będzie zupełnie inna. Uzasadnia to od strony prawnej odstąpienie od dotychczasowych umów. Wymusza też głęboką zmianę modelu biznesowego sklepów funkcjonujących w galerii handlowych i samych galerii handlowych oraz określenie nowych warunków ewentualnej współpracy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu sporządzenia i dostarczenia właścicielom poszczególnych galerii handlowych oświadczeń o odstąpieniu od umów najmu, Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji o decyzji Zarządu Spółki. Spółka wyjaśnia, iż niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie jej wystąpienia rodziło, w ocenie Zarządu Spółki, ryzyko utrudniania przez właścicieli galerii handlowych skutecznego doręczenia oświadczeń o odstąpieniu od umów, co mogłoby znacząco utrudnić proces z uwagi na skuteczność odstąpienia od chwili doręczenia adresatowi oświadczenia w tym zakresie. Ujawnienie informacji o decyzji Zarządu odnośnie odstąpienia od umów najmu przed doręczeniem oświadczeń właścicielom galerii mogłoby zatem niekorzystnie wpłynąć na skuteczność złożenia oświadczeń o odstąpieniu co w konsekwencji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, a w konsekwencji interesy jego akcjonariuszy. Przekazanie w dniu dzisiejszym do publicznej wiadomości informacji o decyzji Zarządu Spółki, związane jest z ustaniem w dacie 30 kwietnia 2020 roku przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 4 MAR uzasadniających możliwość skorzystania opóźnienia podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

RB 14 2020 – Podjęcia przez Zarząd LPP SA decyzji o odstąpieniu od części umów najmu powierzchni handlowych na obszarze Polski

 

RB 13/2020 Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA

Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA


Raport bieżący nr: 13/2020

Data: 15.04.2020

Godzina: 13:42

 

Zarząd LPP SA (Emitent) w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 15 marca 2020 roku RB 6/2020 dotyczącego informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA przekazuje uaktualnione informacje na dzień 15 kwietnia 2020 roku.

Emitent rozpoznaje najwyższe ryzyko wpływu skutków COVID-19 po stronie sprzedaży towarów.

W związku z decyzjami rządów krajów w których Grupa jest obecna ze swoimi sklepami stacjonarnymi, w 21 krajach na 25 wszystkich, zostały zamknięte sklepy stacjonarne wszystkich marek LPP.

Wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki sprzedażowe i finansowe Grupy.

Jednocześnie bez ograniczeń działają sklepy on-line w 30 krajach i osiągają wysokie wzrosty sprzedaży.

Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, Emitent rozpoznaje nadal jako niskie.

Fabryki w Chinach, Kambodży, Myanmarze działają w standardowym trybie. Natomiast fabryki w Bangladeszu i Indiach są zamknięte, a w Turcji i Pakistanie produkcja jest ograniczona.

Jednocześnie magazyny w Polsce, Rosji i Rumunii przyjmują towary i realizują wysyłki do sklepów on-line.

Spółka posiada obecnie zapasy towarów w kwocie około 2 mld PLN, na które składają się wyłącznie modele z kolekcji Wiosna/Lato 2020.

Zarząd Spółki podjął szereg działań w celu utrzymania mocnej pozycji płynnościowej:

– po stronie przychodowej: działania mające na celu intensywny rozwój kanału e-commerce;

– po stronie kosztowej: redukcja kosztów sklepów i centrali (skorzystanie z pomocy polskiego rządu w ramach tarczy antykryzysowej dotyczącej wakacji czynszowych na okres zamknięcia sklepów oraz wsparcia rządu w kosztach wynagrodzenia pracowników);

– po stronie wydatkowej: zmniejszenie zamówień na sezon Jesień/Zima 2020, redukcja wydatków inwestycyjnych na rok 2020/21 do 500 mln PLN (zmniejszenie otwarć salonów w 2020/21 tj. planowany jest 10% wzrost powierzchni r/r, przesunięcie w czasie inwestycji budowy siedzib i centrum dystrybucyjnego w Brześciu) oraz rekomendacja nie wypłacenia dywidendy.

Zgodnie z aktualną na dzień 15  kwietnia 2020 roku sytuacją, Emitent spodziewa się, iż skutki pandemii COVID-19 będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy. Jednakże ze względu na niepewność, dynamikę oraz uzależnienie od czynników, które pozostają poza kontrolą ze strony Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu wpływ ten nadal jest niemożliwy do oszacowania.

Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowej i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w osobnych raportach bieżących lub okresowych.

 

RB 13 2020 – Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA

RB 12/2020 Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA

Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA   


Raport bieżący nr: 12/2020

Data: 31.03.2020

Godzina: 12:31

 

Zarząd LPP SA informuje, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczną w gospodarce światowej oraz trudnymi do przewidzenia perspektywami wyeliminowania skutków kryzysu pandemii, wszyscy członkowie Zarządu LPP SA, począwszy od kwietnia 2020 roku, wyrazili zgodę na obniżenie ich wynagrodzeń do symbolicznej kwoty 1 PLN. Obniżenie wynagrodzenia będzie obowiązywać do momentu uznania przez Zarząd LPP SA, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna i przewidywalna.

 

RB 12 2020 – Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA

RB 11/2020 Informacja na temat dywidendy            

Informacja na temat dywidendy 


Raport bieżący nr: 11/2020

Data: 30.03.2020

Godzina: 17:06

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 30 marca 2020 roku podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA niewypłacanie dywidendy za rok finansowy zakończony 31 stycznia 2020 roku.

W swej decyzji Zarząd Spółki kieruje się dobrem pracowników i chęcią utrzymania miejsc pracy oraz zapewnieniem płynności finansowej Spółki, w aktualnej trudnej sytuacji rynkowej, wywołanej epidemią koronawirusa COVID-19.

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

 

RB 11 2020 – Informacja na temat dywidendy

RB 10/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego      


Raport bieżący nr: 10/2020

Data: 27.03.2020

Godzina: 14:08

 

Zarząd LPP SA informuje, że termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019/20 pierwotnie wyznaczony na 29 kwietnia 2020 roku, został zmieniony na 21 maja 2020 roku.

Przesunięcie terminu publikacji związane jest z obecną sytuacją tj. rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i  skupieniem się Spółki na zarządzaniu kryzysowym.

 

RB 10 2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

RB 09/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 09/2020

Data: 20.03.2020

Godzina: 14:32

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2020 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP. Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 09 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Notyfikacja 20.03.2020

RB 08/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 08/2020

Data: 19.03.2020

Godzina: 13:16

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 19 marca 2020 roku otrzymał od Pana Jacka Kujawy – Członka Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP. Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 08 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Notyfikacja 19.03.2020

RB 07/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 07/2020

Data: 18.03.2020

Godzina: 12:38

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2020 roku otrzymał od Pani Emilii Piechockiej – osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP. Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 07 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Notyfikacja 18.03.2020

RB 06/2020 Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA

Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA


Raport bieżący nr: 06/2020

Data: 15.03.2020

Godzina: 21:03

 

Zarząd LPP SA (Emitent) w związku opublikowanym zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe i perspektywy.
Zgodnie z aktualną na dzień 15 marca 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 będą miały istotny wpływ (aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu) na przyszłe wyniki i działalność Grupy Kapitałowej LPP SA (Grupy).

W szczególności Emitent wskazuje, na dwa podstawowe obszary działalności:

Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, które Emitent rozpoznaje jako niskie.

W związku z tym, że dostawcy z Chin wznowili produkcję, chińskie porty i kolej oraz fabryki w pozostałych krajach azjatyckich funkcjonują w standardowym trybie, magazyny w Polsce, Rosji i Rumunii przyjmują towary i realizują wysyłki, całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 Spółka posiada już w swoim magazynach, lub w drodze do magazynów.

Ryzyko po stronie sprzedaży towarów, które Emitent rozpoznaje jako bardzo wysokie.

W związku z decyzjami rządów Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Kazachstanu, Litwy, Słowenii, Bośni i Hercegowiny o zamknięciu galerii handlowych, Zarząd LPP był zmuszony zamknąć sklepy wszystkich marek w tych krajach. Realizowana jest jedynie sprzedaż sklepów internetowych.

Jednocześnie w niektórych krajach obecności Emitenta wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych np. w Rumunii ograniczono godziny pracy centrów handlowych.

Dodatkowo w pozostałych krajach działalności Emitenta ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa i wydawane rekomendacje ograniczania poruszania się, Spółka widzi znaczący spadek sprzedaży w sklepach stacjonarnych wszystkich marek oraz ryzyko zamykania galerii handlowych.

Wprowadzone ograniczenia w otwarciu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy.

Ponieważ równocześnie Grupa spodziewa się wzrostu sprzedaży w sklepach internetowych, Emitent będzie kontynuować i dalej rozwijać handel e-commerce, który za rok 2019 stanowił ok. 12% sprzedaży całej Grupy.

Zarząd LPP SA informuje, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, trudno na dzień publikacji raportu przewidzieć w ilu krajach działalności Emitenta zostaną jeszcze  wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych i jak długo sklepy pozostaną nieczynne.

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność GK LPP SA jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Grupy w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19.

Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowej i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w osobnych raportach bieżących.

 

RB 06 2020 – Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA