Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP przygotowuje się do nowych regulacji unijnych w obszarze należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw

LPP przygotowuje się do nowych regulacji unijnych w obszarze należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw

21.01.2022

Poszanowanie praw człowieka będące, obok ochrony środowiska i dobrych standardów zarządzania, przedmiotem zatwierdzonej przez Parlament Europejski Rezolucji dotyczącej należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw, to jeden z kluczowych elementów rozwoju we wszystkich obszarach działalności LPP. Odzwierciedleniem wagi, jaką gdańska spółka przywiązuje do tych kwestii jest współpraca z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu nastawiona na poszerzenie wiedzy i kompetencji, w celu zapewnienia lepszej ochrony zarówno pracowników Grupy LPP jak i wszystkich osób z jej otoczenia. W efekcie podjętych działań, przy wsparciu Instytutu, LPP opracowało również pierwszy zunifikowany dokument zawierający katalog zasad i zobowiązań dotyczących przestrzegania praw człowieka w całym łańcuchu wartości firmy.

Obecność LPP na blisko 40 rynkach, współpraca z tysiącem dostawców i ciągły rozwój stawiają przed firmą kolejne wyzwania, również w obszarach związanych z prawami człowieka. Wychodząc im naprzeciw polska spółka odzieżowa postanowiła wzmocnić działania w tym zakresie opracowując politykę Grupy LPP dotyczącą poszanowania tych praw. Kluczowym elementem prac nad dokumentem było wsparcie eksperckie zapewnione przez Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (PIHRB), które pozwoliło nie tylko lepiej zrozumieć współczesne wyzwania firmy z branży odzieżowej, ale również opracować dokument stanowiący drogowskaz postępowania w całym, rozproszonym łańcuchu wartości.

– Zależało nam na tym, aby to, co od wielu lat stanowiło dla LPP istotny element działalności, zostało zebrane w dokumencie, który w sposób jednolity i uwzględniający międzynarodowe wytyczne, określać będzie reguły mające na celu zapewnienie poszanowania praw człowieka wszystkich naszych pracowników oraz współpracowników, a także innych osób, na których nasza działalność wywiera wpływ. „Polityka Grupy LPP dotyczącą poszanowania praw człowieka” to pierwszy taki dokument, który jest jednocześnie potwierdzeniem naszego zobowiązania do poszanowania i promowania praw człowieka wśród interesariuszy LPP, ale przede wszystkim odzwierciedla wagę jaką przywiązujemy do tego tematu. Dlatego przy jego opracowywaniu tak istotna była dla nas możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów z Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu oraz – co było dla nas szczególnie ważne – zapoczątkowanie zakrojonych na szeroką skalę działań edukacyjnych wewnątrz firmy oraz działań mających na celu identyfikację obszarów, w których nasza działalność może generować ryzyka dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych – zaznacza Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

W ramach współpracy z PIHRB przedstawiciele zarządu LPP wraz z kluczowymi menadżerami z Polski i spółek zagranicznych odbyli szkolenia i warsztaty w zakresie międzynarodowych wytycznych dotyczących praw człowieka przyjętych przez ONZ oraz OECD. Tematem spotkań były także trendy legislacyjne, takie jak ESG, dotyczące nowego standardu raportowania informacji o wpływie przedsiębiorstw na otoczenie, czy Taksonomia UE regulująca zrównoważone inwestycje, w których obecne są także zagadnienia dotyczące praw człowieka. Przedmiotem warsztatów była również należyta staranność w obszarze praw człowieka oraz powiązania pomiędzy prawami człowieka a standardami D&I (Różnorodność i Inkluzywność) oraz koncepcją organizacji opartej na zaufaniu.

– Możliwość współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka to dla naszych menadżerów unikalna okazja nie tylko do podnoszenia wiedzy na temat obowiązujących na całym świecie standardów w zakresie ochrony praw człowieka. Uczestnicy prowadzonych przez Instytut szkoleń mogli również poznać benchmarki, indeksy i ratingi, dzięki którym mamy nadzieję jeszcze lepiej realizować nasze zobowiązania. Tym bardziej cieszy nas fakt, że już dziś możemy mówić o kontynuacji naszej współpracy i już na przełomie marca i kwietnia br. eksperci Instytutu poprowadzą webinar, który za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej zostanie udostępniony dla wszystkich pracowników firmy – zapowiada Małgorzata Chrzanowska-Rokacz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju.

Działania edukacyjne nie były jedynymi elementami procesu rozpoczętego w 2021 r. Wiedza i kompetencje jakie LPP pozyskało dzięki przeglądowi procesów, procedur i dotychczas opracowanych dokumentów, jak i badaniom ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników centrali firmy, Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim, a także biur w Szanghaju i Dhace, są kluczowe dla wypracowania i wdrożenia kompleksowego procesu należytej staranności w obszarze praw człowieka.

– Podczas kilkumiesięcznej współpracy, nasze ekspertki zbierały, analizowały i raportowały dane, angażowały kluczowych pracowników firmy i członków zarządu w warsztaty i szkolenia, w czasie których opierałyśmy się na aktualnych wymogach i trendach legislacyjnych jak i najlepszych światowych praktykach rynkowych. Praca z zespołem firmy LPP pokazała jego duże zaangażowanie i otwartość na zmiany. Szczególnie cenimy sobie wytrwałość pracowników podczas tego intensywnego i niełatwego procesu. Odkrywanie i mierzenie się z nowymi aspektami funkcjonowania firmy wymagała dojrzałości, którą widać było zarówno podczas warsztatów i dyskusji, jak i podczas prac nad tekstem samej polityki, której ostateczny kształt, zakres i poziom szczegółowości jest decyzją zarządu LPP. Dotychczasowa współpraca z LPP pozwala nam wierzyć, że powstanie „Polityki dotyczącej poszanowania praw człowieka” jest zaledwie pierwszym krokiem do wdrożenia pełnego cyklu należytej staranności dot. praw człowieka w tej prężnie rozwijającej się firmie – podsumowuje Beata Faracik, prezeska PIHRB.

Dodatkowe działania podjęte przy wsparciu Instytutu i wypracowane na ich podstawie wnioski pozwoliły na identyfikację kluczowych ryzyk w obszarze praw człowieka.

– Opracowanie naszej polityki w tym zakresie to pierwszy krok. Naszym celem jest bowiem systematyczna aktualizacja mapy ryzyk, a także wzmocnienie działań zapewniających poszanowanie uznanych międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w całym, rozproszonym łańcuchu dostaw. W tym kontekście istotne będzie dla nas zwrócenie szczególnej uwagi zarówno przez podmioty wchodzące w skład Grupy LPP, jak i przez naszych partnerów biznesowych, w tym dostawców i podwykonawców, na osoby i grupy najbardziej narażone na negatywne skutki ich działalności, w tym, kobiety, pracowników migrujących czy dzieci – podkreśla Przemysław Lutkiewicz.

„Polityka Grupy LPP dotyczącą poszanowania praw człowieka” uzupełnia, a zarazem jest wzmacniana przez inne powiązane dokumenty obowiązujące w Grupie LPP, odnoszące się do wartości, którymi kieruje się LPP: Kodeks etyki, Zasady współpracy z kontrahentami, Kodeks postępowania, Zasady Zgłaszania Nieprawidłowości, wytyczne BHP i HR. Od 2019 roku LPP jest też sygnatariuszem inicjatywy UN Global Compact, obejmującej m.in. zasady dot. praw człowieka. Jej celem jest zachęcanie firm na całym świecie do przyjmowania odpowiedzialnych społecznie polityk, wdrażania działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz do składania z nich sprawozdań.

Pełna wersja Polityki Grupy LPP dotyczącej poszanowania praw człowieka dostępna jest pod adresem https://www.lppsa.com/zrownowazony-rozwoj/nasze-zasady.

______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje na 26 rynkach stacjonarnych, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki, Tel Awiw czy Moskwa. Oferta online dostępna jest na 31 rynkach. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 mln m2. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla 27 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.