Wizja, misja i wartości są dla nas inspiracją w codziennej pracy i wpływają na nasz sposób funkcjonowania. Misja określa rolę i cel istnienia LPP, wizja – definiuje nasze ambicje i wyznacza kierunek, którym podążamy. Wartości opisują sposób, w jaki pracownicy LPP zachowują się, niezależnie od piastowanego stanowiska i uzupełnia wszystkie wcześniej wymienione elementy. Wartości są jak kod DNA. Nie tylko wpływają na nasz sposób funkcjonowania jako organizacji, ale także określają nasze podejście do klientów, pracowników, partnerów biznesowych i wszystkich akcjonariuszy.

OUR MISSION

WE HELP OUR CUSTOMERS TO EXPRESS

THEIR EMOTIONS AND REALIZE THEIR DREAMS

THROUGH THE WAY THEY LOOK AND FEEL.

NASZA MISJA

POMAGAMY NASZYM KLIENTOM

W WYRAŻANIU EMOCJI I SPEŁNIANIU

MARZEŃ POPRZEZ ICH WYGLĄD.

OUR VISION

PASSION DRIVES US FORWARD,

MAKING OUR COMPANY THE BEST

FASHION RETAILER IN THE WORLD.

NASZA WIZJA

PASJA NAPĘDZA NASZE DZIAŁANIE,

SPRAWIAJĄC, ŻE STAJEMY SIĘ NAJLEPSZĄ

FIRMĄ ODZIEŻOWĄ NA ŚWIECIE.


FIRE–FUELLED

ROZPALA NAS WEWNĘTRZNY OGIEŃ.

We are full of energy. We are passionate about our business, our brands and our customers. We are proud to be part of LPP.

Jesteśmy pełni energii. Naszą pasją jest nasz biznes, nasze marki i nasi klienci. Jesteśmy dumni z bycia częścią LPP.


AMBITION–DRIVEN

AMBICJA NAPĘDZA NAS W DZIAŁANIU.

We seek new challenges every day and strive for excellence. We dare for more. We expect unexpected.

Szukamy wciąż nowych wyzwań i dążymy do tego, by być najlepsi. Mamy odwagę sięgać po więcej. Spodziewamy się niespodziewanego.


SOCIALLY–RESPONSIBLE

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA TO, CO ROBIMY.

We care for our closer and further surroundings. We support our employees and partners. We listen to their needs to act in harmony with nature.

Dbamy o nasze bliższe i dalsze otoczenie. Wspieramy pracowników i partnerów. Wsłuchujemy się w ich potrzeby, by działać w zgodzie z naturą.


TEAM–ORIENTED

JAKO ZESPÓŁ JESTEŚMY NAJWIĘKSZĄ SIŁĄ.

The opinion of each team member is just as important. We treat everyone as we would like to be treated ourselves. Fairness, respect, justice and tolerance are our guideposts of action.

Zdanie każdego członka naszego zespołu jest tak samo ważne. Traktujemy wszystkich tak, jak chcielibyśmy być sami potraktowani. Uczciwość, szacunek, sprawiedliwość i tolerancja to nasze drogowskazy do działania.