Fundacja LPP wspiera projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ze względu na lokalizację naszych oddziałów, Pomorze i Małopolska są dla nas szczególnie ważnymi obszarami.
Dbając o skuteczność i efektywność naszych działań, podejmujemy współpracę tylko z osobami prawnymi.
Wszystkie skierowane do Fundacji LPP prośby są rzetelnie analizowane, jednakże ze względu na ogromną liczbę wniosków, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi podmiotami.

Prośba o wsparcie rzeczowe powinna zawierać:

  • wniosek o wsparcie na piśmie podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania organizacji, zawierający cel darowizny i szczegółowy opis potrzeb wraz z orientacyjną liczbą beneficjentów;
  • KRS organizacji, która będzie odbiorcą darowizny;
  • statut organizacji.

KTo może otrzymać wsparcie?

Organizacje zajmujące się opieką nad osobami potrzebującymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji z obszaru Pomorza oraz Małopolski, które:

  • organizacje opiekujące się dziećmi i młodzieżą w formie ciągłej (domy dla dzieci, piecza zastępcza);
  • organizacje zajmujące się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (samotne matki/rodziny);
  • organizacje zajmujące się osobami chorymi lub niepełnosprawnymi w formie ciągłej;
  • organizacje zajmujące się osobami bezdomnymi oraz organizujące pomoc dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;
  • organizacje realizujące projekty społeczne w sąsiedztwie firmy lub z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nie przekazujemy darowizn rzeczowych podmiotom, które planują przekazywać je dalej w formie odpłatnej.

Kontakt: fundacja@lppsa.com