Niemal od początku istnienia naszej firmy wspieramy projekty dobroczynne oraz organizacje społeczne. Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmujemy w oparciu o priorytety uwzględnione w strategii społecznej odpowiedzialności LPP – dofinansowanie otrzymują przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane w regionach, w których zlokalizowane są nasze biura. Naszym szczególnym zainteresowaniem cieszą się projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, edukujące przyszłych pracowników naszego sektora, a także rozwijające branżę odzieżową w obszarze ekologii i innowacji.

Zasady

 1. Firma LPP wspiera projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ze względu na lokalizację naszych oddziałów, Pomorze i Małopolska są dla nas szczególnie ważnymi obszarami.
 2. Dbając o skuteczność i efektywność naszych działań podejmujemy współpracę w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu tylko z osobami prawnymi.
 3. Wszystkie skierowane do LPP prośby są rzetelnie analizowane, jednakże ze względu na ogromną liczbę wniosków zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi podmiotami.
 4. W szczególności angażujemy się w projekty z zakresu:
  • wsparcia w usamodzielnieniu się osób wykluczonych,
  • pomocy rzeczowej najbliższym sąsiadom naszej firmy,
  • innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w branży tekstylnej,
  • edukacji artystycznej.
 5. Przekazujemy także darowizny rzeczowe dla najbardziej potrzebujących.

Prośba o wsparcie rzeczowe powinna zawierać:

 • wniosek o wsparcie na piśmie podpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania organizacji, zawierający cel darowziny i szczegółowy opis potrzeb
 • KRS organizacji, która będzie odbiorcą darowizny.

Dodatkowo dla organizacji po raz pierwszy zwracających sie do nas o pomoc:

 • kopia statutu danej instytucji
 • kopia Krs-u, jeśli dana instytucja jest wpisana do KRS-u
 • kopia nadania NIP-u
 • kopia nadania Regonu

Kontakt: csr@lppsa.com