Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Łąkowa 39/44, wpisana do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 778, kapitał zakładowy 3.704.846 PLN (opłacony w całości), REGON 190852164, NIP 583-10-14-898 (dalej: „LPP”)

Cele przetwarzania

1. Przeprowadzenie rekrutacji pracowników
2. Przeprowadzenie rekrutacji dla potrzeb badań użyteczności
3. Przeprowadzenie badań użyteczności

1. PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Cel przetwarzania

Przeprowadzenie rekrutacji pracowników.

Rodzaj danych

Imię i nazwisko, wizerunek, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania (opcjonalnie adres), data urodzenia, doświadczenie zawodowe.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

LPP przetwarza Twoje dane osobowe za Twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez LPP.
4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez LPP Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez LPP Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

1. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia przekazania przez Ciebie do LPP swoich danych na potrzeby rekrutacji.
2. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych tylko na potrzeby aktualnej rekrutacji, Twoje dane zostaną przez nas usunięte w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia danej rekrutacji – niezależnie od sposobu zakończenia.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz wysłać do nas w wybrany przez siebie sposób:

1. wiadomość e-mail na adres: privacycandidate@lppsa.com
2. listownie na adres: LPP S.A., Dział Personalny, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Powierzenie przetwarzania danych

LPP może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w celach związanych z rekrutacją do pracy jak również w celu przeprowadzenia bądź wsparcia samego procesu rekrutacji. LPP może powierzyć Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym z LPP w zakresie wsparcia procesu rekrutacji bądź jego części takim jak: agencje rekrutacyjne, szkoły językowe weryfikujące znajomość języka obcego, dostawcy usług selekcyjnych. Celem powierzenia Twoich danych osobowych będzie wyłącznie rekrutacja do pracy a Twoje dane pozostaną bezpieczne.

Dane osobowe kandydatów do pracy w LPP nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

2. PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI DLA POTRZEB BADAŃ UŻYTECZNOŚCI

Cel przetwarzania

Rekrutacja osób chętnych do udziału w badaniu użyteczności serwisu internetowego.

Rodzaj danych

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, wiek, płeć, dane dot. zatrudnienia.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

LPP przetwarza Twoje dane osobowe za twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez LPP.
4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez LPP Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez LPP Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

1. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji, twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 3 lat.
2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie twoich danych tylko na potrzeby aktualnej rekrutacji, twoje dane zostaną przez nas usunięte w okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia danej rekrutacji – niezależnie od sposobu zakończenia.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz wysłać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. wiadomość e-mail na adres: dataprivacy@lppsa.com
2. listownie na adres: LPP S.A., Dział Personalny, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Powierzenie przetwarzania danych

LPP może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w celach związanych z rekrutacją do badań użyteczności serwisu internetowego jak również w celu przeprowadzenia bądź wsparcia samego procesu rekrutacji. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

3. PROWADZENIE BADAŃ UŻYTECZNOŚCI

Cel przetwarzania

Przeprowadzenie badania użyteczności serwisu internetowego oraz analiza wyników tych badań na potrzeby własne LPP.

Rodzaj danych

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, miejsce zamieszkania, wiek, płeć, dane dot. zatrudnienia, wizerunek oraz głos. Wizerunek oraz głos nie będą przetwarzane wyłącznie jako nagranie zwykłe bez możliwości analizy biometrycznej.

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. L

PP przetwarza Twoje dane osobowe za twoją zgodą. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia przesłanie aplikacji i udział w rekrutacji.

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez Ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Spełnienie przez nas powyższych żądań spowoduje usunięcie Twojej aplikacji z grona kandydatów do pracy a Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez LPP.
4. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez LPP Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
5. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
6. Możesz żądać przekazania posiadanych przez LPP Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
7. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach. Czas przechowywania danych osobowych 1. Twoje dane będą przechowywane przez Administratora przez okres 1 rok. 2. Wyniki badań oraz materiały powstałe w trakcie badania, w tym zarejestrowany w trakcie badania wizerunek i głos mogą być przechowywane przez Administratora przez czas nieoznaczony.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz wysłać do nas w wybrany przez siebie sposób:
1. wiadomość e-mail na adres: dataprivacy@lppsa.com
2. listownie na adres: LPP S.A., Dział Personalny, ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk.

Powierzenie przetwarzania danych

LPP może powierzyć Twoje dane osobowe spółkom z grupy LPP w celach związanych z rekrutacją do badań użyteczności serwisu internetowego jak również w celu przeprowadzenia bądź wsparcia samego procesu rekrutacji. Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.