AKCJONARIAT

15 listopada 2000 roku akcje LPP SA zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W lutym 2001 roku odbyła się zakończona sukcesem  publiczna subskrypcja akcji serii G. Nowi inwestorzy objęli 300 tys. akcji, płacąc 48 zł za sztukę. Wpływy z emisji przeznaczono na rozwój sieci salonów RESERVED oraz inwestycje związane z informatyzacją spółki.

16 maja 2001 roku akcje LPP SA zadebiutowały na rynku równoległym GPW w Warszawie z ceną 48,40 zł. W kwietniu 2003 r. spółka przeprowadziła nową emisję akcji serii H. W publicznej ofercie inwestorzy finansowi oraz indywidualni nabyli 190 tys. akcji po cenie emisyjnej 265 zł. Wpływy z emisji, jak poprzednio, zostały przeznaczone na rozbudowę sieci salonów RESERVED oraz na finansowanie inwestycji związanych z informatyzacją.

W 2018 r. założyciele spółki, w celu zapewnienia jej długofalowej ciągłości i uniknięcia rozdrobnienia kapitału LPP w przyszłości, podjęli decyzję o utworzeniu fundacji i wniesieniu tam posiadanych przez siebie akcji.

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA


AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM