Raporty bieżące

RB 21/2014 Aneks do znaczącej umowy

14.08.2014

Aneks do znaczącej umowy

 

Raport bieżący nr: 21/2014
Data: 12.08.2014
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres wykorzystania poszczególnych produktów:
1) kredyt w rachunku bieżącym – umowa przedłużona do 31 lipca 2015 roku,
2) limit, w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych – umowa przedłużona do
31 sierpnia 2017 roku
3) limit, w ramach którego otwierane będą akredytywy – umowa przedłużona do 30 kwietnia 2016 roku.
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.

 

Rb21-14 14-08-12 Aneks do znaczącej umowy.pdf