Raporty bieżące

RB 19/2019 Emisja obligacji LPP SA

21.11.2019

Emisja obligacji LPP SA

Raport bieżący nr: 19/2019

Data: 21.11.2019

Godzina: 10:45

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje, że w dniu 21 listopada 2019 roku w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, podjął uchwałę o emisji 300 tys. sztuk niezabezpieczonych zwykłych pięcioletnich obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji to 300 mln zł.

Dniem wykupu Obligacji będzie 12 grudnia 2024 roku.

Oprocentowaniem Obligacji jest WIBOR 6m powiększony o 1,1 % marży.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach subskrypcji niepublicznej skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały rejestracji w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

RB 19 2019 – Emisja obligacji