Raporty bieżące

RB 17/2014 Informacja na temat dywidendy

23.06.2014

 

Informacja na temat dywidendy

 

Raport bieżący nr: 17/2014
Data:  23.06.2014

 

Zarząd spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę nr 20 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w kwocie 394.575.034,73 zł (trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysiące trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt trzy groszy) w następujący sposób: kwotę 169.616.772,00 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote) przeznaczono na wypłatę dywidendy, kwotę 223.708.262,73 zł (dwieście dwadzieścia trzy miliony siedemset osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki, kwotę 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wyłączono od podziału między akcjonariuszy i przeniesiono na kapitał rezerwowy Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 5 września 2014 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 (dzień dywidendy), 25 września 2014 roku jako termin wypłaty dywidendy.
Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 93,73 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.809.725.
Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż Spółka w oparciu o Uchwały nr 21 i 22 WZA z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21.300 Warrantów, w zamian za które Osoby Uprawnione będą miały prawo nabyć Akcje Serii L. Prawo to, począwszy od 1 stycznia 2014 roku może być zrealizowane na wniosek Uprawnionych dla 17.819 Warrantów. Dodatkowo, zgodnie z Uchwałami nr 23 i 24 WZA z dnia 14 czerwca 2013 roku Osoby Uprawnione mają prawo nabyć od Spółki posiadane przez nią akcje własne, w ilości 2.420 sztuk. W przypadku zrealizowania oby tych uprawnień przed dniem 5 września 2014 roku, ilość akcji uprawnionych do wzięcia udziału w dywidendzie wyniesie 1.829.964 zaś wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję 92,69 PLN.

 

Rb17-14 14-06-23 Informacja na temat dywidendy.pdf