Raporty bieżące

RB 31/2020 Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP pomiędzy akcjonariuszami Fundacją Semper Simul i Fundacją Sky

17.11.2020

Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP pomiędzy akcjonariuszami Fundacją Semper Simul i Fundacją Sky


Raport bieżący nr: 31/2020

Data: 17.11.2020

Godzina: 15:07

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 z dnia 16.10.2020 roku Zarząd LPP SA (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Fundacji Semper Simul informację o powzięciu przez ten podmiot wiedzy o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji pozwalającej na koncentrację polegającą na pośrednim nabyciu przez Fundację Semper Simul od Fundacji Sky 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających posiadacza do 875 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w dniu 16 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą m.in. zgodę na zbycie 175 000 akcji imiennych przez Fundację Sky.

W konsekwencji powyższych zdarzeń spełnione zostały kluczowe przesłanki umożliwiające przeprowadzenia przez Fundację Semper Simul transakcji pośredniego nabycia od Fundacji Sky wspomnianych 175 000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 875 000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, a co za tym idzie przekroczenia przez Fundację Semper Simul w sposób pośredni progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent będzie informował o dalszych istotnych zdarzeniach w ramach opisanej transakcji niezwłocznie po powzięciu o nich wiedzy.

 

RB 31 2020 – Informacja o spełnieniu kluczowych warunków umożliwiających przeprowadzenie transakcji na akcjach Spółki LPP