Raporty bieżące

RB 15/2016 Nabycie akcji LPP SA

13.04.2016

 

Nabycie akcji LPP SA      


Raport bieżący nr: 15/2016

Data: 13.04.2016

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku Spółka została powiadomiona w trybie artykułu 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Subfundusz EQUES Akcji, wydzielony w ramach EQUES Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, jako osoba blisko powiązana z Panem Sławomirem Łobodą pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki LPP SA o transakcji nabycia 5 sztuk akcji LPP SA w cenie jednostkowej 5.398,58 zł o łącznej wartości 26.992,90 zł.

Transakcja została przeprowadzona w trakcie sesji na GPW.

 

RB 15 2016 Nabycie akcji LPP SA