Raporty bieżące

RB 42/2009 Postępowanie likwidacyjne jednostki zależnej LPP SA

06.08.2009
  Postępowanie likwidacyjne jednostki zależnej LPP SA                                                                                                                                 Raport bieżący nr: 42/2009 Data: 06.08.2009     Zarząd LPP SA informuje o postępowaniu likwidacyjnym jednostki zależnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). Działalność operacyjną likwidowanej spółki Artman Lit UAB z siedzibą w Wilnie (Litwa) przejęła spółka House Plius UAB z siedzibą w Kłajpedzie (Litwa) w której 100% kapitału posiada LPP SA. Otwarcie likwidacji nastąpiło w wyniku podjętej w dniu 9 stycznia 2009 roku, uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Artman Lit UAB.   Wraz z otwarciem likwidacji nastąpiło odwołanie dotychczasowego Zarządu likwidowanej spółki i powołanie uprawnionego do samodzielnej reprezentacji likwidatora w osobie Pani Jurate Masiulyte.   RB 42 2009 Postępowanie likwidacyjne jednostki zależnej LPP SA