Raporty bieżące

RB 03/2011 Konwersja obligacji zamiennych serii A na akcje serii K

20.01.2011

 

Konwersja obligacji zamiennych serii A na akcje serii K                                                                                                

 

Raport bieżący nr: 03/2011

Data: 20.01.2011

 

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniach 22 grudnia 2010 r., 10 stycznia 2011 r. i 14 stycznia 2011 r spółka otrzymała od 7 obligatariuszy obligacji zamiennych serii A oświadczenia i dyspozycje zamiany obligacji serii A na akcje serii K.

Prawo do zamiany obligacji zamiennych serii A na akcje na okaziciela serii K przysługuje obligatariuszom zgodnie z Uchwałą nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. w sprawie emisji obligacji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Jedna obligacja zamienna serii A daje właścicielowi prawo do jej zamiany na jednej akcji serii K. Na każdy 1 (jeden) zł wartości nominalnej obligacji serii A przypada 800 (osiemset) zł wartości nominalnej akcji serii K. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze zamiany Obligacji serii A na akcje serii K wynosi 212.500 zł.

W wyniku otrzymanych dyspozycji konwersji: w dniu 24 stycznia 2011 r. 11 288 obligacji zamiennych serii A zostanie zamienionych na 11 288 szt. akcji serii K. Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1.600 (jeden tysiąc sześćset) zł, Cena nominalna akcji serii K wynosi 2 (dwa) zł. Liczba obligacji zamiennych serii A, które nie zostaną zamienione na akcje serii K to 69 558 szt.

Spółka złoży zgodnie z odpowiednimi przepisami wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, nie później niż 7 lutego 2011 r.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego struktura kapitału zakładowego Emitenta będzie następująca:

– kapitał zakładowy: 3.523.130 zł

– ogólna liczby głosów na walnym zgromadzeniu: 3.161.565

– udział nowych akcji w kapitale zakładowym: 0,64%

– udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta: 0,35%.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 10 RMF oraz §16 ust. 3 RMF

 

RB 03 2011 Konwersja obligacji zamiennych serii A na akcje serii K