Raporty bieżące

RB 03/2017 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

10.01.2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej                 


Raport bieżący nr: 3/2017

Data: 10.01.2017

Godzina: 10:12

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2016 dotyczącego zawiadomienia otrzymanego od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej: „FORUM TFI”) o zmianie charakteru posiadania akcji LPP SA przez fundusze zarządzane przez ten podmiot, Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 roku do Spółki wpłynęła od FORUM TFI korekta zawiadomienia przekazanego ww. raportem bieżącym.

 

Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego skorygowanego zawiadamiania:

 

„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (dalej: „Ustawa o Ofercie Publicznej”), FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „FORUM TFI”), działając w imieniu i na rzecz funduszy: FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwanych dalej łącznie: „Funduszami”), informuje że:

W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 19 grudnia 2016 r., FORUM 64 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI – nabył od swojego podmiotu zależnego, tj. Hoja SCSp z siedzibą w Luksemburgu – 51.338 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela oraz 1 (słownie: jedną) akcję imienną uprzywilejowaną, czyli łącznie 51.339 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji spółki LPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000778 (dalej: „Spółka”).

W wyniku zawarcia transakcji nabycia w dniu 21 grudnia 2016 r., FORUM 65 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM TFI – nabył od swojego podmiotu zależnego, tj. Quarter SCSp z siedzibą w Luksemburgu – 143.710 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela oraz 1 (słownie: jedną) akcję imienną, czyli łącznie 143.711 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset jedenaście) akcji Spółki.

Łączny udział Funduszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył bezpośrednio 5% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem transakcji Fundusze posiadały łącznie pośrednio 200.730 (słownie: dwieście tysięcy siedemset trzydzieści) akcji Spółki, stanowiących 10,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 200.738 (słownie: dwieście tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących 6,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) 200.728 (słownie: dwieście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 10,91 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 200.728 (słownie: dwustu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu) głosów, stanowiących 6,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) 2 (słownie: dwie) akcje imienne uprzywilejowane, stanowiące 0,0001% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 5 (słownie: pięciu) głosów każda, tj. uprawniające do wykonywania 10 (słownie: dziesięciu) głosów łącznie, stanowiących 0,0003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

W związku z nabyciem przedmiotowych akcji Spółki, Fundusze aktualnie posiadają bezpośrednio 195.050 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt) oraz pośrednio 5.680 (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących łącznie 10,90% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 200.738 (słownie: dwieście tysięcy siedemset trzydzieści osiem) głosów, stanowiących łącznie 6,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) 200.728 (słownie: dwieście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 10,91% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 200.728 (słownie: dwustu tysięcy siedmiuset dwudziestu ośmiu głosów), stanowiących 6,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b) 2 (słownie: dwie) akcje imienne uprzywilejowane stanowiące 0,0001% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 5 (słownie: pięciu) głosów

 

FORUM 65 FIZ posiada 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce PRESENTME HOLDING LIMITED z siedzibą w Nikozji (Elenion Building , 5 Th Dervis Str, CY-1066 Nicosia, Cyprus), która posiada 5.680 (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji Spółki.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez FORUM TFI, poza Funduszami, żaden inny fundusz inwestycyjny zarządzany przez FORUM TFI nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki.

 

Fundusze nie zawarły umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c. Ustawy o Ofercie Publicznej.”

 

RB 03 2017 – Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej