Raporty bieżące

RB 04/2019 Informacja na temat dywidendy

25.03.2019

Informacja na temat dywidendy

Raport bieżący nr: 04/2019

Data: 25.03.2019

Godzina: 17:03

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 25 marca 2019 roku postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku, w którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 110 065 020,00 PLN tj. 60,00 PLN na jedną akcję (kwota na jedną akcję uwzględnia założenie przyznania przez Radę Nadzorczą LPP SA akcji w ramach programu motywacyjnego).

Jednocześnie Zarząd LPP SA proponuje w swoim wniosku wyznaczenie dnia dywidendy na 18 czerwca 2019 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2019 roku.

 

Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie Nadzorczej LPP SA, zgodnie z wymogiem postanowienia § 33 ust. 3 Statutu Spółki i przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA.

RB-04-2019-Informacja-na-temat-dywidendy