Raporty bieżące

RB 04/2020 Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez Urząd Celno-Skarbowy

03.03.2020

Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez Urząd Celno-Skarbowy


Raport bieżący nr: 04/2020

Data: 03.03.2020

Godzina: 18:11

 

Zarząd LPP SA informuje, że 3 marca 2020 roku Spółka otrzymała wyniki kontroli celno-skarbowych przeprowadzonych przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni w zakresie sprawdzenia deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2011, 2013 i 2016. Stosownie do dokonanych w nich przez organy ustaleń, Spółka dokonała korekty zeznań podatkowych za wyżej wymienione lata oraz jednocześnie wpłaciła dodatkową kwotę zobowiązań podatkowych w wysokości 30.864.235  złotych, powiększoną o należne odsetki za zwłokę.

Opisane powyżej czynności ostatecznie kończą prowadzone w LPP SA kontrole podatkowe za wyżej wymienione lata.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nadrzędnym celem prowadzonej przez nią działalności jest zachowanie pełnej przejrzystości podatkowej we wszelkich podejmowanych działaniach. Kierując się tą dyrektywą postępowania, Spółka podjęła decyzję o ubieganiu się o zawarcie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej [Szef KAS] umowy o współdziałanie w trybie przepisów Działu IIB. Ustawy – Ordynacja podatkowa. W tym celu Spółka planuje podjąć działania zapewniające uzyskanie pozytywnej opinii ze wstępnego audytu podatkowego, stanowiącego jeden z warunków zawarcia wyżej opisanej umowy. W wyniku tych działań wszelkie podatkowe działania Spółki będą realizowane w porozumieniu i przy akceptacji Szefa KAS, co zapewni pełną transparentność działań podejmowanych przez Spółkę.

 

RB 04 2020 – Aktualizacja informacji nt. postępowania kontrolnego prowadzonego przez Urząd Celno-Skarbowy